Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Activa Balans 2022 Activa
Activa
Vaste Activa
Immateriele Vaste Activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 68 604
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 689 739
Totaal Immateriele Vaste Activa 757 1.342
Materiele Vaste Activa
Investeringen economisch nut 57.553 55.382
Investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 23.529 23.125
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 15.712 14.885
Totaal Materiele Vaste Activa 96.793 93.393
Financiele Vaste Activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 108 108
Leningen aan woningbouwcorporaties 3.770 4.226
Leningen aan deelnemingen 0 0
Overige langlopende leningen 3.524 3.899
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 1.572 1.423
Totaal Financiele Vaste Activa 8.974 9.656
Totaal Vaste Activa 106.524 104.391
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 37.388 36.913
Gereed product en handelsgoederen 271 289
Totaal Voorraden 37.659 37.202
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 18.597 7.844
Overige vorderingen 2.049 4.238
Rekening-courantverhouding met het Rijk 19.286 8.418
Totaal Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 39.931 20.499
Liquide middelen
Kas- en banksaldi 500 1.802
Totaal Liquide middelen 500 1.802
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel 726 929
Overige overlopende activa 3.596 1.894
Totaal Overlopende activa 4.322 2.823
Totaal Vlottende Activa 82.412 62.326
Totaal Activa 188.936 166.717

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Passiva Balans 2022 Passiva
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 29.869 14.615
Bestemmingsreserve 285 524
Resultaat voor bestemming 10.749 15.900
Totaal Eigen vermogen 40.902 31.039
Voorzieningen
Voorzieningen 6.775 6.618
Totaal Voorzieningen 6.775 6.618
Vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
Onderhandse leningen 91.895 99.333
Totaal Vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar 91.895 99.333
Totaal Vaste passiva 139.573 136.989
Vlottende Passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Overige schulden 6.318 6.710
Banksaldi 58 1.376
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 0 5.000
Totaal Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 6.376 13.086
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.602 2.813
Ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel 37.299 11.798
Overige overlopende passiva 2.086 2.030
Totaal Overlopende passiva 42.987 16.642
Totaal Vlottende Passiva 49.363 29.728
Totaal Passiva 188.936 166.717