Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De wijze van (regionale) samenwerking tussen gemeenten en andere partijen is een belangrijk thema. In toenemende mate wordt een beroep op andere organisaties gedaan via uitbesteding, via inkoop of subsidiëring of via uitvoering door verbonden partijen.

De bijdrage van de verbonden partij aan het beleid van de gemeente is in de diverse beleidsprogramma’s opgenomen. De visie en doelstellingen van de verbonden partij zijn in deze paragraaf vermeld.

Wij geven inzicht in de stand van zaken bij de verschillende categorieën van verbonden partijen en de andere samenwerkingsvormen volgens de indeling:

  • Gemeenschappelijke regelingen;
  • Vennootschappen en coöperaties;
  • Stichtingen en verenigingen;
  • Overige verbonden partijen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de vermelding van diverse financiële cijfers voor. Indien geen gegevens beschikbaar zijn over de begrotingsperiode wordt aangesloten bij de laatst bekende financiële gegevens.

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen

Deelname aan gemeenschappelijke regelingen beperkt zich tot taken die in principe tot de gemeente horen. Uit efficiency- of deskundigheidsoogpunt kunnen ze beter in samenwerking met anderen in een zelfstandige organisatie worden uitgevoerd. Door de bestuursdeelname is het mogelijk invloed uit te oefenen en sturing te geven op een goede taakuitoefening.

Gemeenschappelijke regelingen Werkelijke Bijdrage 2023 Begrote Bijdrage 2023 Begrote Bijdrage 2024 Begrote Bijdrage 2025 Begrote Bijdrage 2026 Begrote Bijdrage 2027
Bedragen x € 1.000
RUD (programma 11) 1.320 1.250 1.515 1.515 1.515 1.515
VRD (programma 2) 1.781 1.708 1.905 1.966 2.026 2.026
GGD incl VTD (programma 3) 1.332 1.317 1.431 1.463 1.492 1.492
Recreatieschap Drenthe (programma 6) 53 52 53 53 56 56
GKB (programma 3) 672 565 565 470 470 470
Reestmond(programma 3) 7.731 7.731 7.421 7.445 7.492 7.400
Publiek Vervoer Groningen Drenthe(programma 3) 21 21 21 22 22 22
Totaal 12.910 12.644 12.911 12.934 13.073 12.981

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

Terug naar navigatie - Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

Openbaar belang
Het uitvoeren van taken op het gebied van milieuwetgeving, milieuregelgeving en milieuhandhaving.

Toelichting
Sinds 2014 is de GR RUD verantwoordelijk voor de uitvoering van alle milieutaken (vergunningverlening en toezicht/handhaving). De gemeenten blijven beleidsverantwoordelijk en verstrekken jaarlijks opdracht aan de RUD voor de uitvoering van de milieutaken. 

Risico's en ontwikkelingen

De opvolging van de aanbevelingen uit het plan van aanpak evaluatie GR RUD is bijna afgerond. Voor 2024 en verder bezien we op welke wijze de nu bereikte kwaliteit in samenwerking kan worden geborgd en mogelijk verder verbeterd kan worden.  Het huidige uitvoeringsniveau van de GR is vastgelegd in de uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie. In 2024 gaan we voor de 2de fase van deze strategie  waarin richting wordt gegeven aan de toekomstige gewenste kwaliteit gekoppeld aan een brede herijking van de Drentse Maat. Op inhoud dient met de raad hierover het gesprek gevoerd te worden. De impact van de Omgevingswet voor de GR is in beeld gebracht en wordt, samen met uitvoeringskeuzes om de impact te dempen betrokken bij de besluitvorming over het jaarprogramma 2024 en de begrotingswijziging 2024. Tevens is het interbestuurlijk programma versterking VTH van invloed op de werkzaamheden van de GR. Deze ontwikkelingen kunnen niet anders dan in samenhang beoordeeld worden. Om een juiste keuze in het gewenste kwaliteits- en uitvoeringsniveau te kunnen maken is een gedegen beargumentering noodzakelijk en dienen de risico's en financiële gevolgen benoemd te worden. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de nu beschikbare middelen van Meppel richting gevend zijn voor de te maken keuzes in het kwaliteits- en uitvoeringsniveau.

Bij verschil in benodigde formatie en aanwezige formatie voor de opdracht wordt onder andere geprioriteerd in werkzaamheden waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke milieurisico's. Bij structureel achterblijvende productie kunnen mogelijk milieurisico's ontstaan.  

Wijziging in het belang
N.v.t

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) - Assen Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 2024 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2021 31-12-2021 2022
Deelnemersbijdrage obv jaarprogramma 1.320 1.250 1.515 335 155 5.214 5.782 -179

Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Openbaar belang
Het vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Drenthe.

Toelichting
De GR Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een gemeenschappelijke regeling van 12 gemeenten in Drenthe waaraan de taken zijn opgedragen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Ook hoort het in standhouden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer bij de taken in gezamenlijkheid met de veiligheidsregio’s Groningen en Fryslân. 

Risico's en ontwikkelingen
Na drie jaar volop crisisbestrijding in langdurige crisis is er binnen de VRD sinds de start van 2023 weer meer ruimte voor innovatie en ontwikkeling ontstaan. 

De formatie van het team Crisisbeheersing is uitgebreid, met behulp van extra rijksmiddelen ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing. Deze extra formatie is op het gebied van informatievoorziening, planvorming, kwaliteit en multidisciplinair opleiden trainen en oefenen (MOTO). Met de GGD vindt samenwerking plaats binnen de gezamenlijke bedrijfsvoering afdeling. 

De ontwikkeling naar een toekomstbestendige brandweerzorg gaat met experimenten. De afgelopen jaren zijn hiervoor al meer dan 15 ontwikkelingen (pilots, projecten, onderzoeken, enzovoorts) opgestart. De komende periode komen daar nog meer ontwikkelingen bij. 

De Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging zijn sinds 1 januari 2024 in werking getreden. De VRD heeft zich in 2023 voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en de daarbij horende werkprocessen. 

Daarnaast stonden de thema’s natuurbranden, klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, technologische ontwikkelingen en arbeidsmarktontwikkelingen centraal. Deze thema’s vragen grote inspanning van de VRD. Investeren op kennis en capaciteit op deze thema’s is nodig om de adviesrol op het gebied van fysieke veiligheid voor gemeenten goed in te kunnen vullen. 

In het eerste half jaar van 2023 leek er een tekort te ontstaan van € 1.430.000,--. door de sterke loon- en prijsontwikkeling. Uiteindelijk is het jaar afgesloten met een overschot. Dit is veroorzaakt door een aantal bijzondere posten. Zo is er een rijksbijdrage gekomen voor de versterking van Crisisbeheersing, waarvan het gehele ontvangen bedrag in 2023 niet volledig is ingezet. Ook investeringen zijn vertraagd (door leveringsproblemen) en is er bijvoorbeeld voor opleidingen bij de brandweer minder uitgegeven omdat er geen voldoende nieuwe medewerkers waren. 

Wijziging in het belang
N.v.t

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) - Assen Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 2024 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
5,9% 1.781 1.708 1.905 3.293 2.426 29.256 26.717 -170
* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)

Openbaar belang
Samenwerkingsverband tussen alle twaalf Drentse gemeenten om de gezondheid van de inwoners van de twaalf Drentse gemeenten te bewaken, beschermen en bevorderen.

Toelichting
GGD Drenthe houdt toezicht op oa Kinderopvang, WMO, OGGZ. Daarnaast zorgen ze voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en wordt er onderzoek gedaan naar gezondheidssituaties van de Drentse bevolking en geven zij gezondheidsvoorlichtingen en zijn zij verantwoordelijk voor medische milieukunde, infectieziektebestrijding. Verder adviseren zij gemeenten over gezondheidsbeleid en over preventieprojecten op het terrein van gezondheid. Ook Veilig Thuis Drenthe (VTD) valt hieronder waar het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal staat.

Risico's en ontwikkelingen
Ten aanzien van algemene risico’s houdt de GGD een Algemene Reserve van maximaal 2,5% van de omzet voor de basistaken(conform VDG notitie "Samen werken voor Drenthe"). Voor het programma additioneel wordt een opslag van 10% berekend op de kostprijs van de additionele producten. Deze opslag wordt gestort in de risicoreserve. De reserve heeft een maximum-omvang van 33% van de loonkosten van het programma additioneel. Voor Veilig Thuis Drenthe wordt de opslag van 10% niet berekend. De GGD werkt tegen kostprijs voor de gemeenten, met de afspraak dat wanneer de gemeenten het product substantieel wensen terug te brengen aanvullende afspraken worden gemaakt over de dan optredende frictiekosten.

Wijziging in het belang
N.v.t

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) - Assen Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 2024 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
Jaarlijkse exploitatiebijdrage 1.332 1.317 1.431 2.956 3.801 11.208 7.230 618

Recreatieschap Drenthe

Terug naar navigatie - Recreatieschap Drenthe

Openbaar belang
Advisering, voorlichting en kennisontwikkeling, projectontwikkeling en –uitvoering, ontwikkeling en beheer van routestructuren en kwaliteitsbewaking op het gebied van recreatie en toerisme.

Toelichting
Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijk samenwerkingsverband op het gebied van recreatie en toerisme in de provincie Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf in de provincie Friesland. De kerntaken van dit samenwerkingsverband zijn advisering, voorlichting en kennisontwikkeling, projectontwikkeling en –uitvoering, ontwikkeling en beheer van routestructuren en kwaliteitsbewaking.
De planontwikkeling gebeurt in alle gevallen in overleg met de betrokken gemeenten, terrein beherende instanties, provincie en andere belanghebbenden.                       

Risico's en ontwikkelingen
De geringe omvang en opbouw van de organisatie van het Recreatieschap evenals de werkdruk kunnen financiële risico’s tot gevolg hebben. Het management en bestuur volgt dit nauwlettend.

Wijziging in het belang
N.v.t

Recreatieschap Drenthe - Diever Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 2024 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
5,7%* 53 52 53 1.161 1.170 1.073 1.293 11
* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

Terug naar navigatie - Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

Openbaar belang
Op maatschappelijk en zakelijk verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan onder andere geldkrediet, schuldhulpverlening, budgetbeheer en beschermingsbewind. Daarmee een bijdrage leverend aan het tenietdoen van de negatieve maatschappelijke- en economische effecten van problematische schulden. 

Toelichting
De GKB is een 2e-lijns organisatie voor hulp bij schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening De GKB is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. Daarnaast verleent de GKB dienstverlening aan gemeenten die niet deelnemen in de gemeenschappelijke regeling (zogenoemde DVO-gemeenten).                

Risico's en ontwikkelingen
De financiële situatie van de GKB staat al enkele jaren onder druk en is zorgelijk. Ondanks de scherpe sturing op de bedrijfsvoering van de GKB zien we dat het teruglopen van de omzet en de daarmee samenhangende afbouw van de organisatie niet gelijkmatig verloopt. De GKB heeft geen eigen vermogen dus eventuele financiële gevolgen hiervan (voorziene frictiekosten) zullen door de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling moeten worden opgevangen. In 2023 is gewerkt aan de uitwerking van het scenario verzelfstandiging GKB. Er ligt inmiddels een financiële en juridische analyse en er is contact geweest met de DVO-gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft op 20 december 2023 een voorgenomen besluit genomen om de organisatie van de GKB te verzelfstandigen in de vorm van een stichting en de huidige Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2025 te ontmantelen. Daarbij is tevens besloten dat alle gemeenten die de GKB diensten willen laten uitvoeren in principe ook onderdeel moeten worden van de stichting. Uitgangspunt is dat de nieuwe stichting zichzelf kan redden zonder aanvullende bijdragen in de exploitatie. De komende periode zal de verzelfstandiging van de GKB verder worden uitgewerkt en zal definitief blijken of de verzelfstandiging haalbaar is. Het AB is voornemens om rond de zomer definitieve besluiten te nemen over de verzelfstandiging van de GKB. Dit zal in stappen gaan via het Dagelijks Bestuur, het AB en de colleges van de GR gemeenten. De gemeenteraden zullen ook worden betrokken in dit proces.

Duidelijk is wel dat ook bij het proces van vervreemding dit gepaard zal gaan met kosten voor de 3 GR-gemeenten. Los van de toekomst is duidelijk dat de omzet van de GKB terugloopt en er vanuit kostenbeheersing een krimp op formatie moet plaatsvinden.

Wijziging in het belang
N.v.t

Gemeentelijke Kredietbank (GKB) - Assen Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 2024 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
Naar rato inwoners 672 565 565 -485 -834 9.770 7.973 -883

Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel

Openbaar belang
Reestmond is een GR waarin drie gemeenten deelnemen en waarmee uitvoering wordt gegeven aan een deel van de wet sociale werkvoorziening.

Toelichting
Het uiteindelijke doel is om medewerkers te ontwikkelen naar zo regulier mogelijke arbeid. Na 31 december 2014 geeft de wet sociale werkvoorziening geen mogelijkheid meer voor nieuwe instroom.

Risico's en ontwikkelingen
De herziene conceptbegroting 2023 is vastgesteld.  Voor Meppel is de begrote bijdrage voor 2023 € 7.731.000. De jaarrekening 2023 van de GR Reestmond wordt tijdens dit schrijven opgemaakt. De verwachting is dat Reestmond binnen de begroting uitkomt.

In  de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds heeft het kabinet een compensatie voor de loonontwikkeling toegekend.  Met de Voorjaarsnota 2023 is tevens besloten om van 2023 tot 2028 ook geld beschikbaar te stellen om de gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het minimumloon in de Wsw.  In december 2023 is  er nog een wijziging geweest in de CAO Wsw. De lonen van werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, zijn met terugwerkende kracht, per 1 oktober 2023 verhoogd. Voor deze vervroegde stijging is (nog) geen compensatie vanuit het Rijk bekend. 

Reestmond heeft met de belastingdienst een vaststellingsovereenkomst afgesloten met betrekking tot loonheffing en BTW. De belastingdienst heeft verschillende naheffingsaanslagen verzonden aan de GR Reestmond. Deze kosten kunnen in de jaarrekening 2023 worden meegenomen. Zoals voorzien, kunnen deze kosten worden opgevangen binnen de GR Reestmond. Hiermee is de zaak met de belastingdienst afgesloten. 

Wijziging in het belang
N.v.t

Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel - Meppel Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 2024 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
ca. 65%* 7.731 7.731 7.421 2.533 2.618 3.796 2.382 299
* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Publiek vervoer Groningen Drenthe

Terug naar navigatie - Publiek vervoer Groningen Drenthe

Openbaar belang
Alle gemeenten in Groningen en Drenthe willen een optimaal vervoersnetwerk creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zodat alle inwoners naar hun werk of school gaan en/of deel willen nemen aan het sociale leven en voor bezoekers aan onze provincies.

Toelichting
Publiek Vervoer Groningen Drenthe beheert namens de gemeenten en provincies c.q. OV-bureau de contracten inzake het Wmo vervoer, leerlingenvervoer, hub-taxi, vervoer sociale werkplaats en lokale vervoersoplossingen zoals sommige stadsdiensten en buurtbussen.

Risico's en ontwikkelingen
Het risico in 2023 voor de sector vervoer was het chauffeurstekort. Naar verwachting blijft het chauffeurstekort ook een aandachtspunt in 2024.

Wijziging in het belang
N.v.t

Publiek vervoer Groningen Drenthe - Assen Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 2024 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
2,42% 21 21 21 165 430 191 228 265
* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties

De gemeente Meppel is aandeelhouder van een aantal vennootschappen. Daarnaast neemt Meppel deel aan de coöperatie Port of Zwolle. Bij zowel de vennootschappen als de coöperatie gaat het om organisaties die uit overheidslichamen zijn ontstaan (voornamelijk nutsbedrijven). De bestuurlijke invloed van Meppel op de vennootschappen is in praktijk gering en het financiële belang bestaat uit de waarde van de aandelen en de eventuele dividenduitkering.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) - Den Haag Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
18.915 aandelen (0,03%) 43 47 32 5.062.000 4.615.000 143.988.000 107.459.000 300.000
Openbaar belang De bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Risico's en ontwikkelingen De BNG heeft sinds 1994 de Triple-A status, de ratings worden gelijk gesteld aan de ratings van de Nederlandse staat, omdat de bank volledig in overheidshanden is. De deelneming in de BNG brengt voor de gemeente Meppel een zeer gering risico met zich mee.
Wijziging in het belang n.v.t.
Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
42.621 aandelen (0,03%) 43 47 33 4.241.000 5.441.000 5.154.000 4.907.000 1.300.000
Openbaar belang Altijd en overal in het voorzieningengebied kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.
Toelichting Op gebied van duurzaamheid is Enexis een belangrijke speler, zowel wat betreft eigen bedrijfsvoering als in de facilitering van andere initiatieven. De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd om te zorgen voor een energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is en blijft.
Risico's en ontwikkelingen De energietransitie leidt voor Enexis tot een grote investeringsopgave en kapitaalbehoefte, die op lange termijn waarschijnlijk niet door de huidige aandeelhouders kan worden ingevuld. Enexis en haar aandeelhouders zijn in gesprek over de ontwikkelingen en mogelijke maatregelen om te zorgen dat Enexis een financieel solide basis behoudt. Ook het Rijk voert overleg met de regionale netbeheerders en hun aandeelhouders over een eventuele partcipatie door het Rijk. De deelnemening in Enexis brengt voor de gemeente Meppel een gering risico met zich mee.
Wijziging in het belang n.v.t.
Vitens N.V. - Utrecht Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
37.526 aandelen (0,75%) 9.189 - - 600.000 650.000 1.388.000 1.447.000 33.900
Openbaar belang Het produceren, distribueren, leveren van drinkwater aan klanten en de daarbij behorende dienstverlening tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
Toelichting Vitens is een gereguleerd bedrijf en valt onder de Waterwet.
Risico's en ontwikkelingen De deelneming in Vitens brengt voor de gemeente Meppel een gering risico met zich mee. Vitens opereert maar zeer beperkt in een concurrerende omgeving, de marktrisico’s zijn daarom beperkt. De regulering zal volgens de verwachtingen van Vitens er toe leiden dat de winstgevendheid zal dalen. Op de langere termijn verwacht Vitens een hoger investeringsniveau nodig te hebben om aan de drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen, de effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen en te voldoen aan wet- en regelgeving. De verwachting is dat de komende jaren geen dividend wordt uitgekeerd.Vitens heeft steeds meer moeite om aan de stijgende vraag naar drinkwater te voldoen door afname van de beschikbare hoeveelheid zoetwater, drukte in de ondergrond en toename van verontreiniging van bronnen.
Wijziging in het belang n.v.t.
Wadinko N.V. - Zwolle Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
81 aandelen (3,4%) 9 43 40 74.146 82.569 6.922 8.541 12.900
Openbaar belang De begeleiding en financiering van (startende) ondernemingen in het werkgebied Overijssel en Drenthe, de bedrijvigheid te ontwikkelen en de werkgelegenheid te bevorderen
Toelichting Wadinko N.V. beheert het vermogen van de voormalige Waterleiding Maatschappij Overijssel NV met als doel de begeleiding en financiering van (startende) ondernemingen in het werkgebied Overijssel en Drenthe, de bedrijvigheid te ontwikkelen en de werkgelegenheid te bevorderen
Risico's en ontwikkelingen Verbonden met de taken van Wadinko is het aangaan van ondernemingsrisico’s. Wadinko zorgt dat zij invloed uitoefent op de ondernemingen waarin zij participeert door middel van de Raad van Commissarissen of aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast houdt Wadinko reserves aan om risico’s te kunnen dekken. In 2022 is er een interim dividend uitgekeerd in verband met een hoog netto resultaat en hoog liquiditeitssaldo.
Wijziging in het belang n.v.t.
N.V. Rendo Holding - Meppel Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
119 aandelen (12,10%) 54 561 540 76.024 76.941 101.228 103.373 5.917
Openbaar belang RENDO draagt zorg voor een adequate, veilige en efficiënte (betaalbare) distributie van (duurzame) energie en data (glasvezelinfrastructuur) in haar werkgebied. De energienetwerken dienen in publieke handen te blijven omdat het een monopolypositie geeft ten opzichte van de consument en de leveranciers. Naast energienetwerken richt het bedrijf zich ook op glasvezelnetwerken.
Toelichting Rendo is als regionaal energiebedrijf actief in het netbeheer van elektriciteit en gasnetten in Drenthe en Noord Overijssel.
Risico's en ontwikkelingen Gezien de aard van de activiteiten is Rendo een vrij stabiele vennootschap. De regulering van de tarieven is het grootste risico op een lager financieel resultaat. Nieuwe activiteiten zoals glasvezel, groen gas ambitie en E-netten op orde gaan gepaard met risico’s. Rendo neemt de nodige maatregelen om de risico's te verlagen tot een aanvaardbaar niveau.
Wijziging in het belang n.v.t
MeppelEnergie B.V. - Meppel Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
300 aandelen (50%) 300.000 - - -1.295 -1.389 1.920 1.821 -94*
Openbaar belang Het ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden van duurzame energiesystemen.
Toelichting Gemeente Meppel en RENDO zijn gezamenlijk aandeelhouder van MeppelEnergie. In de wijk Nieuwveense Landen verzorgt MeppelEnergie de energievoorziening (warmte en koude). Woningen in Nieuwveense Landen hebben geen gasaansluiting. Een derde partij heeft een energievoorziening (biomassacentrale) gebouwd en exploiteert deze. MeppelEnergie koopt op basis van een overeenkomst koude en warmte in bij deze derde partij. Het maximaal aantal aan te sluiten woningen is behaald.
Risico's en ontwikkelingen Kostenbeheersing: Sinds 2020 werden er gesprekken gevoerd over een nieuwe businesscase. Deze zijn in 2023 afgerond. In 2023 is door alle partijen, waaronder de gemeente Meppel, een financiële injectie gedaan om het bedrijf financieel toekomstbestendig te maken. Reguleringsrisico: Warmtetarieven worden gereguleerd door de Autoriteit Consument en Markt. MeppelEnergie heeft daar geen invloed op en is contractueel aan deze tarieven gebonden. Wetgeving: Met ingang van 2022 stond de invoering van de warmtewet 2.0 gepland waarbij sprake is van tariefreguliering. Hierdoor ontstaat het risico op een lager financieel resultaat. De invoering van de warmtewet is uitgesteld.
Wijziging in het belang n.v.t
* Bedragen eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat is op basis van concept jaarrekening
Port of Zwolle Coöperatie U.A. - Zwolle Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
33,33% in kapitaalreserve 20.000 - - 183 199 132 321 16
Openbaar belang Het havenbedrijf Port of Zwolle heeft als doel het versterken van het vestigingsklimaat voor het havenbedrijfsleven, de industrie en logistieke bedrijven.
Toelichting In 2015 hebben de gemeenteraden van Zwolle, Kampen en Meppel besloten tot oprichting en deelneming in “Port of Zwolle Coöperatie UA”. Hierin zijn de havenactiviteiten van de deelnemende gemeenten ondergebracht.
Risico's en ontwikkelingen De Port of Zwolle ontwikkelt zich als belangrijke speler in de Regio Zwolle met een belangrijke rol in de Regiodeal, de Regionale Investerings- en ontwikkelagenda en de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle. De drie deelnemende gemeenten hebben in 2023 besloten de bijdrage aan Port of Zwolle te verhogen, om zo het havenbedrijf de mogelijkheid te geven op professionelere wijze bij te dragen aan het realiseren van de ambities rondom duurzaam transport en de transitie naar een circulaire economie.
Wijziging in het belang n.v.t.

Speciale vennootschappen verkoop Essent
Voor de afwikkeling van de verkoop van Essent zijn een aantal vennootschappen in het leven geroepen: PBE B.V. / Claim Staat Vennootschap B.V. Het is niet te verwachten dat er in de tussentijd (substantieel) dividend wordt uitgekeerd. Alle SPV’s zijn gevestigd aan de Brabantlaan 1, 5216 TV in ’s-Hertogenbosch.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) - 's Hertogenbosch Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
64.663 aandelen (0,04%) 65 - - 1.532 1.480 7 10 -52
Openbaar belang Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent.
Toelichting Ondanks dat de vennootschap in 2016 grotendeels is geliquideerd dient PBE als gevolg van conctractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het doel is dat de vennootschap op korte termijn wordt opgeheven.
Risico's en ontwikkelingen Het risico verbonden aan deze vennootschap is gering.
Wijziging in het belang n.v.t.
Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V. (CSV) - 's Hertogenbosch Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2023 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
864 aandelen (0,4%) 0,86 - - 312 210 23 13 -102
Openbaar belang Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero.
Toelichting De Claim Staat Vennootschap Amsterdam BV heeft de taak gekregen de verkoop van Attero af te wikkelen voor de aandeelhouders. CSV zal voorlopig nog voortbestaan om het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de belastingdienst t.a.v. de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Als dit is afgehandeld kan CSV worden opgeheven.
Risico's en ontwikkelingen Het risico verbonden aan deze vennootschap is gering.
Wijziging in het belang n.v.t.

Stichtingen en verenigingen

Terug naar navigatie - Stichtingen en verenigingen

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
De VNG vertegenwoordigt gemeenten in overleggen met andere overheden (rijk, provincie). De vereniging is tevens het adviesorgaan voor gemeenten op alle gemeentelijke beleidsterreinen.

Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
De VDG is een vereniging, die vooral bijeenkomsten organiseert van en voor haar leden over zaken die in de provincie Drenthe spelen.

Overige verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overige verbonden partijen

De gemeente Meppel neemt deel aan enkele publiek private samenwerkingen (PPS). Het deelnemen in publiek private samenwerking beperkt zich tot ontwikkeling van gebieden, waarbij spreiding van risico en vermogensinbreng centraal staat.

Zandwinning Bremenbergplas
Met twee particuliere aannemers is een publiek-private samenwerking overeengekomen voor de winning en verkoop van circa 1,5 miljoen m3 zand. De overeenkomst dateert van 17 januari 2003. Het resultaat is positief. De huidige overeenkomst loopt t/m 2030. De winning is voor een periode van 10 jaar tot 1 januari 2030 verlengd. In de komende jaren wordt nagedacht over eventuele uitbreiding van de zandwinning en het inpassen van het plan in relatie met de ontwikkeling van Nieuwveense Landen. Na 2030 komt de mogelijkheid beschikbaar om de plas gereed te maken voor recreatie en natuur. Dit is mede afhankelijk van de afzet in de komende jaren. In de periode 2022 – 2025 wordt een behoorlijke omzet verwacht, omdat binnen het bereik van de zandput een aantal grote klussen gepland staan  (reconstructie N375,  Noordpoort, aanleg Weideblick, Parkwonen en Centrumwonen 2 en 4, Boshoven).

Nat Industrieterrein Oevers D
Op industrieterrein Oevers D wordt samen met marktpartijen in een PPS (Publiek Private Samenwerking) 52 ha bedrijventerrein en openbaar gebied ontwikkeld. Hiervan wordt 25 ha nat bedrijventerrein uitgegeven en 11 ha droog bedrijventerrein. Totaal is per 31 december 2023 nog 8,2 ha bedrijfsterrein nog uit te geven. 

Op Oevers D is recent een grote kavel verkocht, maar inmiddels is de koopovereenkomst voor de grote kavel op Oevers D ontbonden. Dit vanwege het niet kunnen verkrijgen van een vergunning voor de ontwikkeling van een nieuw te vestigen bedrijf aan de haven. Dit heeft als belangrijkste oorzaak de stikstofproblematiek.