Sisa bijlage verantwoordingsinformatie

Sisa bijlage

Terug naar navigatie - Sisa bijlage
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: A16/01 Indicator: A16/02 Indicator: A16/03 Indicator: A16/04 Indicator: A16/05 Indicator: A16/06
€ 10.133.802 € 0 € 0 € 109.038
Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A16/07 Indicator: A16/08 Indicator: A16/09 Indicator: A16/10
€ 1.862 € 59.010 € 10.303.712 € 17.808.500
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Normbedragen voor e (ja/nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05 Indicator: B2/06
2 56 3 3 Ja Ja
Wijziging keuze per (2023/2024) Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07 Indicator: B2/08 Indicator: B2/09 Indicator: B2/10
N.V.T. Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 Indicator: B2/16
€ 32.389 € 32.389 € 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
€ 0 € 20.520 € 10.404 € 10.404 € 5.385 € 5.385
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26 Indicator: B2/27
€ 48.000 € 48.000 € 0 € 0 € 96.178
BZK C9 Specifieke uitkering woningbouwimpuls Projectnaam/nummer Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee) Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)
Tranche 1 t/m 5
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/01 Indicator: C9/02 Indicator: C9/03 Indicator: C9/04 Indicator: C9/05 Indicator: C9/06
1 2022-0000095944 Ja Ja 0 0 0
Kopie projectnaam/nummer Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Opbrengsten (jaar T) Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C9/07 Indicator: C9/08 Indicator: C9/09 Indicator: C9/10 Indicator: C9/11 Indicator: C9/12
1 2022-0000095944 Ja € 603.861 € 1.072.489 € 0 € 0
Kopie projectnaam/nummer Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Toelichting afwijking(en) Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/13 Indicator: C9/14 Indicator: C9/15 Indicator: C9/16
1 2022-0000095944 Ja Nee
BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee) Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06
1 SUVIS21-01401465 AF € 1.615 € 1.615 Ja Ja
2 SUVIS21-01401457 BE € 5.822 € 5.822 Ja Ja
3 SUVIS21-01401473 AK € 31.206 € 31.206 Ja Ja
4 SUVIS21-01401268 STAD € 52.500 € 52.500 Ja Ja
5 SUVIS21-00813944 DING € 0 € 0 Nee De werkzaamheden zijn niet tot een start van uitvoering gekomen vóór 31 december 2023. Ja
Kopie Beschikkingsnummer/Naam Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/07 Indicator: C32/08 Indicator: C32/09
1 SUVIS21-01401465 AF Ja
2 SUVIS21-01401457 BE Ja
3 SUVIS21-01401473 AK Ja
4 SUVIS21-01401268 STAD Ja
5 SUVIS21-00813944 DING N.v.t. De werkzaamheden zijn niet tot een start van uitvoering gekomen vóór 31 december 2023.
BZK C55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 Indicator: C55/04 Indicator: C55/05 Indicator: C55/06
10 € 7.958 € 11.909 10 € 7.958 € 17.002
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09
2.557 € 56.150 € 65.244
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/10 Indicator: C55/11 Indicator: C55/12 Indicator: C55/13 Indicator: C55/14 Indicator: C55/15
60 71 0 0 0 2.557
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02
€ 0 Nee
BZK C75B Regiodeals 3e tranche Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Kenmerk/ beschikkingsnummer Betreft pijler Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cofinanciering per pijler (jaar T)
Een pijler per regel
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: C75B/01 Indicator: C75B/02 Indicator: C75B/03 Indicator: C75B/04 Indicator: C75B/05
1 030004 Provincie Overijssel 2021/0048385 Project Port of Zwolle actielijn 1 project 9 € 111.976 € 52.607
Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C75B/01 Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T) Toelichting
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C75B/06 Indicator: C75B/07 Indicator: C75B/08 Indicator: C75B/09
1 030004 Provincie Overijssel € 163.557 € 81.779 Op 14 juni 2023 is in het Rijk-Regio-overleg van de Regio Deal Zwolle besloten tot verlenging van de looptijd van deze Deal met twee jaar (t/m 31 december 2025). Via brief van min BZK met kenmerk 2023-0000577472 wijzigingen m.b.t. SPUK beschikking SPUK Regio Deal Zwolle is ingestemd met wijziging van de uitvoeringsperiode t/m 31 december 2025.
Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T) Totale compensabele BTW (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C75B/10 Indicator: C75B/11 Indicator: C75B/12
€ 0 € 15.921 Nee
BZK C92 Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Besteding (jaar T) Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aantal gebruikte leermiddelen
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C92/01 Indicator: C92/02 Indicator: C92/03 Indicator: C92/04 Indicator: C92/05
€ 24.787 € 8.265 6 310 20
BZK C94 Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...] Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C94/01 Indicator: C94/02 Indicator: C94/03 Indicator: C94/04 Indicator: C94/05 Indicator: C94/06
1 LAI23-03614976 € 0 0 0 0 € 0
Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. Eindverantwoording (ja/nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C94/07 Indicator: C94/08 Indicator: C94/09 Indicator: C94/10
1 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C105 Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls Projectnummer Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Besteding (jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R
Indicator: C105/01 Indicator: C105/02 Indicator: C105/03 Indicator: C105/04 Indicator: C105/05 Indicator: C105/06
1 2023-0000698803 0 Ja 0 Ja € 0
Kopie projectnummer Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1
Indicator: C105/07 Indicator: C105/08 Indicator: C105/09 Indicator: C105/10 Indicator: C105/11 Indicator: C105/12
1 2023-0000698803 € 0 Ja Cf. beschikking geplande start bouw in Q2 + Q3 2024. Verantwoording ziet op 2023. 0 Ja
Kopie projectnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C105/13 Indicator: C105/14
1 2023-0000698803 Nee
BZK C209 Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/01 Indicator: C209/02 Indicator: C209/03 Indicator: C209/04 Indicator: C209/05 Indicator: C209/06
1 RHA2023-03498621 Flexwonen € 0 € 0 € 0 0
Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R.
Indicator: C209/07 Indicator: C209/08 Indicator: C209/09 Indicator: C209/10
1 Flexwonen 0 Ja Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/11
Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05
€ 318.342 € 71.698 € 40.040 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 Indicator: D8/09
1
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04 Indicator: D14/05
€ 199.937 € 0 € 0 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08 Indicator: D14/09
1
OCW D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D19/01 Indicator: D19/02 Indicator: D19/03
€ 214.015 € 217.797 Ja
IenW E44B Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/04 Indicator: E44B/05 Indicator: E44B/06
1 030003 Provincie Drenthe 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09
1 030003 Provincie Drenthe 0 Nee
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/10 Indicator: E44B/11 Indicator: E44B/12 Indicator: E44B/13
1 030003 Provincie Drenthe 0 0 Nee
IenW E84 Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/01 Indicator: E84/02 Indicator: E84/03 Indicator: E84/04
€ 99.511 € 99.511 € 51.983 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/05 Indicator: E84/06 Indicator: E84/07 Indicator: E84/08
1 334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone|aantal in Stuks Nee 0
2 320 Fietsoversteek over zijweg door middel van een uitritconstructie|aantal in Stuks Nee 0
3 373 Aanbrengen geleiderail|aantal in Meters Nee 0
4 377 Aanleg van een fietsoversteek, via een middeneiland, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks Nee 0
5 380 Het volwaardig afwaarderen van een 80 km/uur weg naar een 60 km/uur weg|aantal in Meters Ja 1.212
IenW E104 Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur Beschikkingsnummer Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) Totale besteding (jaar T) Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T) Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)
Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E104/01 Indicator: E104/02 Indicator: E104/03 Indicator: E104/04 Indicator: E104/05 Indicator: E104/06
1 31194787-5000006475 € 250.115 € 250.115 234 156
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T) Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E104/07 Indicator: E104/08 Indicator: E104/09 Indicator: E104/10
1 31194787-5000006475 120 78 Nee
Naam infrastructurele voorziening Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructurele voorziening Totale besteding (jaar T) per infrastructurele voorziening Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per infrastructurele voorziening Infrastructurele voorziening afgerond? (Ja/Nee)
Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E104/11 Indicator: E104/12 Indicator: E104/13 Indicator: E104/14 Indicator: E104/15
1 Nieuwe stadsentree aanleggen € 250.115 € 250.115 Nee
2 Ombouwen oude stadsentree € 0 € 0 Nee
3 Aanleggen fietstunnel onder de N375 ten hoogte van de Watertoren. € 0 € 0 Nee
EZK F28 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: F28/01 Indicator: F28/02 Indicator: F28/03 Indicator: F28/04 Indicator: F28/05 Indicator: F28/06
€ 121.733 € 31.136 € 0 € 152.869 € 0 € 0
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: F28/07
Nee
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 10.331.627 € 142.429 € 489.928 € 1.307 € 54.364 € 0