Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
   2. Blz. 5 Beleidsjaar samengevat
    1. Blz. 6 Beleidsontwikkelingen
     1. Blz. 7 Beleidsontwikkelingen
    2. Blz. 8 Financiën op hoofdlijnen
     1. Blz. 9 Financiën
     2. Blz. 10 Analyse per programma
     3. Blz. 11 Toelichting financiële afwijkingen
     4. Blz. 12 Financiële positie
     5. Blz. 13 Investeringen
   3. Blz. 14 Programma 1: Bestuur
    1. Blz. 15 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 16 Algemeen
    3. Blz. 17 Bezwaarschriften 2023
    4. Blz. 18 Klachten 2023
    5. Blz. 19 Bestuursorganen en Bestuursondersteuning (griffie)
     1. Blz. 20 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 21 Het nader invulling geven aan de ontwikkelingen willen we doen met inwoners, partners in onze gemeente, in de regio, de provincie –alles afhankelijk van de aard van de opgave en wie erbij betrokken is of wil zijn
       1. Blz. 22 Actief inzetten op projectontwikkeling, lobby en public affairs.
       2. Blz. 23 Samenwerken rond energie, klimaat, circulariteit binnen de Regionale Energiestrategie (RES)-regio Drenthe, Fluvius en met andere relevante partners.
       3. Blz. 24 Samenwerken rond vraagstukken van economie, arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkeling in Regio Zwolle
       4. Blz. 25 Uitwerken van de opgave ‘stadsontwikkeling’
       5. Blz. 26 Verbanden leggen tussen provincie Drenthe en Regio Zwolle, in afstemming met de gemeenten Westerveld, De Wolden en Hoogeveen
      2. Blz. 27 Het versterken van de volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en specifiek een gemeenteraad die daadwerkelijk in verbinding staat met de samenleving en de regio.
       1. Blz. 28 Gebruik maken van de onafhankelijke adviezen van de rekenkamercommissie bij het invullen van de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad.
       2. Blz. 29 Het gesprek met de Meppeler samenleving blijven houden zowel binnen als buiten het stadhuis.
       3. Blz. 30 Opstellen en uitvoering geven aan het griffieplan waarin de visie is opgenomen voor de komende jaren om de strategische doelen van de gemeenteraad te realiseren.
      3. Blz. 31 Om onze samenleving optimaal te kunnen bedienen, willen we in 2023 van start gaan met de realisatie van een organisatiebreed participatiebeleid
       1. Blz. 32 We stellen organisatiebreed participatiebeleid op, dat voldoet aan twee voorwaarden: Externe Input en Brede inbreng
    6. Blz. 33 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 34 Analyse financiële afwijkingen
   4. Blz. 35 Programma 2: Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 36 Integrale openbare orde en veiligheid, Brandweerzorg en Diverse bijzondere wetten
     1. Blz. 37 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 38 Het veiligheidsgevoel bij inwoners tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij inwoners vergroten zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid.
       1. Blz. 39 In 2023 gaan we, in samenwerking met het Sociaal domein, inzet plegen op het verhogen van de weerbaarheid van jongeren met de leerlijn ‘weerbare jeugd’.
       2. Blz. 40 Inzetten op het vergroten van de lokale cyberweerbaarheid om beter te kunnen anticiperen op cybercriminaliteit tegen overheid en burgers.
       3. Blz. 41 Naar aanleiding van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) het activiteitenprogramma opstellen om uitvoering te geven aan de doelstellingen in het IVP.
       4. Blz. 42 Om informatie veilig te kunnen delen is een privacy protocol opgesteld. Er is behoefte aan een softwaresysteem waarbij (vertrouwelijke en persoons gerelateerde) informatie veilig verwerkt wordt.
       5. Blz. 43 We organiseren bewustwordingssessies om zicht op aard, omvang en verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit te vergroten, op basis van lokale thematiek voor ambtenaren en bestuur.
       6. Blz. 44 We zetten in op het versterken van de weerbaarheid van onze inwoners, en dan een specifieke doelgroep: de arbeidsmigranten.
      2. Blz. 45 Rampenbestrijding vindt goed voorbereid en adequaat plaats.
       1. Blz. 46 Interne crisisorganisatie actueel houden.
       2. Blz. 47 Oefenen van het Regionaal Crisisplan Drenthe;
    2. Blz. 48 Wat valt onder dit programma?
    3. Blz. 49 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 50 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 51 Analyse financiële afwijkingen
   5. Blz. 52 Programma 3: Sociaal domein
    1. Blz. 53 Wat valt onder dit programma
    2. Blz. 54 Algemeen
    3. Blz. 55 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 56 Algemeen
     2. Blz. 57 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 58 Van oudsher is Meppel een levendige stad met vitale inwoners die oog hebben voor elkaar. Dit willen we als gemeente graag behouden en stimuleren.
       1. Blz. 59 Blijven monitoren van het beter bereikbaar maken van relevante informatie voor mantelzorgers op één digitale plek
       2. Blz. 60 Mantelzorgwaardering beter laten aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers in 2023
       3. Blz. 61 Via MeppelvoorElkaar worden inwoners die een vraag hebben gekoppeld aan inwoners die zich graag willen inzetten voor een ander.
       4. Blz. 62 We gaan het wijk- en dorpsgericht werken met volle energie verdere invulling geven
       5. Blz. 63 We stimuleren en waarderen de inzet van vrijwilligers
      2. Blz. 64 Investeren in de nieuwe Wet Inburgering
       1. Blz. 65 Iedere ‘nieuwe’ inburgeraar wordt het eerste halfjaar financieel ontzorgd. Voor het overdragen van de financiën aan de inburgeraar moet de toetsing ‘financiële zelfredzaamheid’ voldoende zijn
       2. Blz. 66 Iedere inburgeraar neemt deel aan de startklas op het LeerWerkCentrum.
       3. Blz. 67 Onderdelen uit het inburgeringstraject voor de nieuwe wet worden deels ook beschikbaar gesteld voor inburgeraars die onder de oude wet vallen.
       4. Blz. 68 Tijdens het leren van de taal doet men activiteiten bij de MensA, vrijwilligerswerk, een stage, of doet men werkervaring op met ondersteunende coaching
      3. Blz. 69 Onze algemene voorzieningen willen we op niveau houden en waar mogelijk uitbreiden.
       1. Blz. 70 We zetten in op algemene en specifieke voorlichting en advies en vroegsignalering van mogelijke hulpvragen.(preventie)
    4. Blz. 71 Eigen kracht en individuele ondersteuning
     1. Blz. 72 Algemeen
     2. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 74 Binnen de gemeente Meppel willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving.
       1. Blz. 75 In 2023 het proces ingericht om de samenwerking met Nijeveen te verbeteren en de gemeentelijke opgaves te koppelen aan de dorpsagenda 'Hoe inclusief worden mensen ouder in Nijeveen en welke voorzieningen horen daarbij?’
       2. Blz. 76 Werken aan een dementievriendelijke samenleving opdat mensen met dementie langer mee kunnen doen aan de Meppeler samenleving
       3. Blz. 77 Doorontwikkeling Odensehuis
      2. Blz. 78 Wij willen dat bij alle inwoners bekend is dat zij recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en dat ze hierbij keuzevrijheid ervaren.
       1. Blz. 79 Wij blijven inzetten op onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) en maken hier gebruik van het netwerk.
    5. Blz. 80 Inkomensregelingen
     1. Blz. 81 Algemeen
     2. Blz. 82 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 83 Het bieden van passende inkomensondersteuning.
       1. Blz. 84 Het bestrijden van armoede en het versterken van zelfredzaamheid.
       2. Blz. 85 Inzet ervaringsdeskundige.
       3. Blz. 86 Voortzetten Kindsupport.
    6. Blz. 87 Begeleide participatie
     1. Blz. 88 Algemeen
     2. Blz. 89 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 90 Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving.
       1. Blz. 91 Aanbod van van opleidingen, coaching en begeleiding intensiveren
       2. Blz. 92 Blijven monitoren of de opgelegde taakstelling van het rijk voldoende is wat betreft beschut werken
    7. Blz. 93 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 94 Algemeen
     2. Blz. 95 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 96 Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.
       1. Blz. 97 In arbeidsmarktregio Zwolle geven we beleidsmatig én op uitvoeringsniveau invulling aan uniforme processen om werkgevers en werkzoekende zo goed mogelijk te bedienen
       2. Blz. 98 Vanuit het werkgeversservicepunt ondersteunen we werkgevers om anders te kijken naar de invulling van hun vacatures en/of het opvangen van de te verwachte groei in de sector
    8. Blz. 99 Maatwerkvoorziening Wmo
     1. Blz. 100 Algemeen
     2. Blz. 101 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 102 Samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven.
       1. Blz. 103 Wij gaan ons meer richten op inzet van actieve hulpmiddelen
    9. Blz. 104 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 105 Algemeen
     2. Blz. 106 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 107 Als het gaat om schuldhulpverlening richten wij ons op preventie, vroeg signalering en het voorkomen van terugval.
       1. Blz. 108 Bij huishoudelijke verzorging richten wij ons ook meer op actieve inzet van de inwoner
       2. Blz. 109 Wij bieden eerste- en tweedelijns schuldhulpverlening aan voor zowel particuliere inwoners als ondernemers..
      2. Blz. 110 We investeren in de sluitende keten GGZ.
       1. Blz. 111 De lokale, landelijke of regionale projecten waar wij succesvol aan meedoen blijven ook in 2023 op onze agenda staan
    10. Blz. 112 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 113 Algemeen
     2. Blz. 114 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 115 We willen alle kinderen in onze gemeente de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
       1. Blz. 116 Preventieve interventies inzetten op de plaatsen waar jeugdigen en gezinnen te vinden zijn en het netwerk van gezinnen versterken.
       2. Blz. 117 We blijven investeren in het verbinden van onderwijs en zorg (Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd)
    11. Blz. 118 Geëscaleerde zorg 18+
     1. Blz. 119 Algemeen
     2. Blz. 120 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 121 Binnen onze gemeente willen we iedereen de kans geven de regie over zijn of haar leven te nemen.
       1. Blz. 122 We geven uitvoering aan de regiovisie “Geweld Hoort Nergens Thuis” en we kijken nadrukkelijk naar de positie van Veilig Thuis Drenthe binnen de organisatie van de GGD.
    12. Blz. 123 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 124 Algemeen
     2. Blz. 125 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 126 Jongeren met opgroeiproblemen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ze uiteindelijk volwaardig deelnemen aan onze samenleving.
       1. Blz. 127 Doorontwikkeling van hoog-specialistische jeugdhulp.
       2. Blz. 128 Vorm en inhoud geven aan het rapport 'Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'
    13. Blz. 129 Volksgezondheid
     1. Blz. 130 Algemeen
     2. Blz. 131 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 132 Dat onze inwoners gezond en veilig opgroeien en leven en dat zij weten hoe en waar zij met een hulpvraag terecht kunnen.
       1. Blz. 133 “Een kansrijke start in Meppel”
       2. Blz. 134 Wij geven het thema gezonde leefomgeving een plek binnen de omgevingsvisie
      2. Blz. 135 Wij willen het gebruik van verslavende middelen (o.a. drugs, alcohol, tabak en kansspelen) zoveel mogelijk ontmoedigen en terugdringen.
       1. Blz. 136 Wij voeren het lokale preventie akkoord uit.
    14. Blz. 137 Beleidsindicatoren
    15. Blz. 138 Wat mag het kosten?
    16. Blz. 139 Analyse financiële afwijkingen
    17. Blz. 140 Investeringen
   6. Blz. 141 Programma 4: Onderwijs
    1. Blz. 142 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 143 Onderwijs en algemeen lokale overheid
     1. Blz. 144 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 145 De regionale functie die wij hebben op gebied van hoger onderwijs willen wij komende jaren graag versterken.
       1. Blz. 146 Uitbouwing samenwerking met de Regiocampus en Noordelijke Innovatie lab Circulaire Economie (N.I.C.E.).
      2. Blz. 147 Een kwalitatief goed voorschoolse aanbod voor alle kinderen in Meppel.
       1. Blz. 148 In samenwerking met de voorschoolse voorzieningen een nieuw beleidsplan opstellen voor de planperiode 2023-2027.
      3. Blz. 149 Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting.
       1. Blz. 150 Start bouw van de schoolvoorziening in Nieuwveense landen
       2. Blz. 151 Oplossing huisvesting Reestoeverschool
       3. Blz. 152 Uitbreiding KBS De Plataan
       4. Blz. 153 Onderzoek huisvesting Dingstede
       5. Blz. 154 Renovatie Stadskwartier
      4. Blz. 155 Voorkomen dat kinderen geen onderwijs krijgen en dat ze de school voortijdig verlaten.
       1. Blz. 156 Mentoren en docenten informeren over hun taken over de aanpak van schoolverzuim
       2. Blz. 157 Samen met de vier gemeenten in Zuidwest-Drenthe voorbereiden van het nieuwe regionale programma 2024-2028
       3. Blz. 158 Uitvoeren van trajecten van het regionale programma Voortijdig schoolverlaten (VSV) en jongeren in kwetsbare positie 2020-2024
      5. Blz. 159 Zorg vanuit het onderwijs en zorg vanuit de gemeente aan elkaar koppelen en zodoende versterken.
       1. Blz. 160 De gemaakte afspraken in het “Meppeler akkoord” uitvoeren onder toezicht van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), het instrument om lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven.
    3. Blz. 161 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 162 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 163 Analyse financiële afwijkingen
    6. Blz. 164 Investeringen
   7. Blz. 165 Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
    1. Blz. 166 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 167 Kunst en cultuur
     1. Blz. 168 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 169 Een actualisatie van het cultuurbeleid en daarnaast inzicht en optimalisatie in de benutting van de culturele voorzieningen
       1. Blz. 170 De cultuurnota en het cultuurbeleid actualiseren
    3. Blz. 171 Erfgoed
     1. Blz. 172 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 173 Behoud van ons erfgoed en een beter besef ervan.
       1. Blz. 174 Aanhaken bij de provincie als het gaat om het inventariseren van het erfgoed van de periode Post 65
       2. Blz. 175 Evalueren en actualiseren van de archeologische verwachting- en beleidskaart
       3. Blz. 176 Vaststellen van de kerkenvisie
       4. Blz. 177 Voortzetten van het borgen van een zorgvuldige omgang met het erfgoed van stad en land en de cultuurhistorische kwaliteiten in het omgevingsplan.
    4. Blz. 178 Recreatie en toerisme
     1. Blz. 179 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 180 Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding van stad en omgeving.
       1. Blz. 181 Lobby en input voor het provincie brede traject voor promotie en marketing van Drenthe en de regio Zuidwest Drenthe
       2. Blz. 182 Met ondernemers en met steun van onder andere het Recreatieschap Zuidwest Drenthe en Marketing Drenthe werken aan toeristische arrangementen voor de regio
       3. Blz. 183 Nieuwe samenwerking zoeken met Stichting Ondernemend Reestdal en Marketing Oost
       4. Blz. 184 Verlenging van de ondersteuning van Leader Zuidwest Drenthe aan de Leader Actiegroep
       5. Blz. 185 Versterken groen-blauwe structuur van het platteland, leefbaarheid, toerisme en recreatie (LEADER)
      2. Blz. 186 Professionalisering van evenementen
       1. Blz. 187 Inzetten op grootse evenementen met een nationale en internationale uitstraling
       2. Blz. 188 Organiseren van de ondersteuning voor evenementen (inclusief inzet voor veiligheid)
      3. Blz. 189 We willen een duurzame circulaire gemeente zijn.
       1. Blz. 190 Bij evenementen gaan we samen met partners inzetten op het reduceren van afval bij evenementen. Naast reductie zijn ook recycling en een schone gemeente belangrijke doelen.
    5. Blz. 191 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 192 Analyse financiële afwijkingen
    7. Blz. 193 Investeringen
   8. Blz. 194 Programma 7: Sport en bewegen
    1. Blz. 195 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 196 Algemeen
    3. Blz. 197 Beheer en exploitatie sportaccommodaties
     1. Blz. 198 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 199 Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.
       1. Blz. 200 Investeren in binnen- en buitensportaccommodaties
       2. Blz. 201 Opstellen van (sport)accommodatiebeleid
    4. Blz. 202 Sport- en speldeelname
     1. Blz. 203 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 204 Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.
       1. Blz. 205 Sportvisie
    5. Blz. 206 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 207 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 208 Toelichting financiën
    8. Blz. 209 Investeringen
   9. Blz. 210 Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte
    1. Blz. 211 Wat valt er onder dit programma?
    2. Blz. 212 Ontwikkeling van de openbare ruimte
     1. Blz. 213 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 214 Groeiend kwaliteit toevoegen
       1. Blz. 215 Verstedelijkingsopgave
       2. Blz. 216 Groeien in balans
       3. Blz. 217 Versnellen woningbouw
       4. Blz. 218 Ontwikkeling Nieuwveense Landen
       5. Blz. 219 Ontwikkeling Kop van Noordpoort
       6. Blz. 220 Ontwikkeling Stationsgebied
      2. Blz. 221 Onze organisatie en samenleving voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.
       1. Blz. 222 Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
       2. Blz. 223 Invoering Omgevingswet
      3. Blz. 224 Ontwikkelen in samenhang en met kwaliteit.
       1. Blz. 225 Omgevingsplan
       2. Blz. 226 Omgevingsprogramma's
       3. Blz. 227 Omgevingsvisie Meppel
      4. Blz. 228 Een passend woningaanbod voor verschillende doelgroepen.
       1. Blz. 229 Inbreidingslocaties
       2. Blz. 230 Sociale woningbouw
       3. Blz. 231 Stimuleren bijzondere woonvormen
       4. Blz. 232 Uitbreidingslocaties
    3. Blz. 233 Kwaliteitsbeheer ruimte(bouwen en milieu)
     1. Blz. 234 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 235 Ontwikkelingen in Meppel vanuit een kwalitatief en integraal kader oppakken.
       1. Blz. 236 Nijeveense Grift
       2. Blz. 237 Noordpoort
       3. Blz. 238 Wijkaanpak Oosterboer
      2. Blz. 239 Optimaliseren van de bereikbaarheid.
       1. Blz. 240 Actieplan fietsroutes opstellen
       2. Blz. 241 Doorvertaling verkeermodel voor nieuwe ontwikkelingen
       3. Blz. 242 Nieuwe fietsontsluiting bedrijventerrein Noord
       4. Blz. 243 Onderzoek verkeersveiligheid aansluitingen Handelsweg
       5. Blz. 244 Opstellen gemeentelijk plan verkeersveiligheid
       6. Blz. 245 Verbetermaatregelen doorstroming en parkeren bij scholen
    4. Blz. 246 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 247 Analyse financiële afwijkingen
    6. Blz. 248 Investeringen
   10. Blz. 249 Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte
    1. Blz. 250 Wat valt er onder dit programma?
    2. Blz. 251 Algemeen
    3. Blz. 252 Wegen/civiel
     1. Blz. 253 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 254 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 255 Uitvoeren van onze (wettelijke) beheertaken
       2. Blz. 256 Uitvoering geven aan de beheerwerkzaamheden aan de kunstwerken conform het beheerplan civieltechnische kunstwerken.
       3. Blz. 257 Onderhoud van verkeersvoorzieningen (bewegwijzering)
       4. Blz. 258 Het jaarlijks actualiseren, uitvoeren en evalueren van het gladheidsbestrijdingsplan
       5. Blz. 259 Omvormen van bestaande conventionele openbare verlichting naar duurzame energiezuinige LED-verlichting
    4. Blz. 260 Stadsverzorging
     1. Blz. 261 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 262 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 263 Het realiseren van de prijskwaliteitsafspraken in de openbare ruimte.(KOM)
       2. Blz. 264 Verkenning nieuwe beheersystematiek
       3. Blz. 265 Het aanpakken van overlast door hondenpoep
    5. Blz. 266 Water
     1. Blz. 267 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 268 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 269 Uitvoering geven aan onze wettelijke verplichting omtrent de reguliere schouwplicht en onderhoud.
       2. Blz. 270 Opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water
       3. Blz. 271 Impact klimaatverandering voor water en riolering in beeld brengen
    6. Blz. 272 Groen en Spelen
     1. Blz. 273 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 274 Bewaken en vergoten van biodiversiteit
       1. Blz. 275 Uitvoeren ‘Aanvalsplan Eikenprocessierups’.
       2. Blz. 276 Opstellen natuurwaardenkaarten
       3. Blz. 277 Ecologisch bermbeheer
       4. Blz. 278 Door beheer omvormen van gazon naar extensievere vormen van grassen en kruiden
      2. Blz. 279 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 280 Beheren van het gemeentelijk groen.
       2. Blz. 281 Faciliteren en deelnemen aan bewonersparticipatie.
       3. Blz. 282 Uitvoeren van streekbeheer voor natuur en landschap.
       4. Blz. 283 Uitvoering geven aan het speelruimteplan inclusief het keuren en het onderhoud aan de speeltoestellen.
       5. Blz. 284 Upgraden van het skatepark Hesselingen
       6. Blz. 285 Investeren in elektrisch materieel
    7. Blz. 286 Riolering
     1. Blz. 287 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 288 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 289 Opstellen van een meerjarig onderhouds- en investeringsplanning riolering
       2. Blz. 290 Uitvoeren van regulier correctief en preventief onderhoud aan de riolering
       3. Blz. 291 Regulier onderhoud aan de rioolgemalen.
       4. Blz. 292 Uitwerken tariefsopbouw rioolheffing
    8. Blz. 293 Parkeren
     1. Blz. 294 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 295 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 296 Afronden vernieuwing van de parkeermanagementsystemen in de parkeergarage Keyserstroom en parkeerterrein P-Stadhuis/centrum.
       2. Blz. 297 Beheer en onderhoud bestaande parkeergarages en parkeermanagementsystemen.
       3. Blz. 298 Evaluatie parkeerbeleid 2017
       4. Blz. 299 Gemeentelijke vertaling maken van de regionale visie laadvoorzieningen.
       5. Blz. 300 Aanpassing parkeertarieven conform huidig parkeerbeleid
    9. Blz. 301 Wat mag het kosten?
    10. Blz. 302 Analyse financiële afwijkingen
    11. Blz. 303 Investeringen
   11. Blz. 304 Programma 10: Economische zaken en grondzaken
    1. Blz. 305 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 306 Algemeen
    3. Blz. 307 Economische zaken en grondzaken
     1. Blz. 308 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 309 Economische innovatie, ontwikkeling en samenwerking.
       1. Blz. 310 Inzet op grondzaken
       2. Blz. 311 Samenwerking onderwijs, ondernemers en overheid
       3. Blz. 312 Lobby en Public Affairs
       4. Blz. 313 Merk Meppel
       5. Blz. 314 Duurzame havenontwikkeling
       6. Blz. 315 Toekomstige bedrijventerreinen
      2. Blz. 316 Onze gunstige verhouding tussen het aantal banen en de omvang van beroepsbevolking behouden en waar mogelijk versterken.
       1. Blz. 317 Accountmanagement bedrijven
       2. Blz. 318 Ondersteuning ondernemers
       3. Blz. 319 Ruimte om te ondernemen op de Meppeler bedrijventerreinen.
       4. Blz. 320 Werken aan een toekomstbestendige binnenstad
    4. Blz. 321 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 322 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 323 Analyse financiële afwijkingen
    7. Blz. 324 Investeringen
   12. Blz. 325 Programma 11: Duurzaamheid
    1. Blz. 326 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 327 Algemeen
    3. Blz. 328 Afvalbeheer en grondstoffeninzameling
     1. Blz. 329 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 330 Grondstoffen (textiel, papier, GFT, PMD, frituurvetten, elektrische apparaten, glas en grof huishoudelijk afval) en huishoudelijk restafval worden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten gescheiden ingezameld en voor hergebruik in de markt gezet.
       1. Blz. 331 We gaan de afvalscheiding bij hoogbouw meer faciliteren
       2. Blz. 332 We geven afvalpreventie meer aandacht.
       3. Blz. 333 We investeren in een nieuw afvalregistratiesysteem en een app
       4. Blz. 334 We optimaliseren de haalservice van grof huishoudelijk afval en passen het tarief aan.
       5. Blz. 335 We voeren het uitvoeringsprogramma 2021-2023 van het grondstoffenbeleidsplan uit
       6. Blz. 336 We voeren we het OPT-in systeem (Ja-sticker) in.
    4. Blz. 337 Milieuzorg
     1. Blz. 338 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 339 Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel.
       1. Blz. 340 De fysieke leefomgeving beschermen door een risico gestuurde uitvoering van de milieutaken door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
       2. Blz. 341 Herijken milieutaken
       3. Blz. 342 Reductie asbest
       4. Blz. 343 Stikstofproblematiek
      2. Blz. 344 Bewustwording en ontwikkeling van sociaal en economisch duurzame consumptie en productieprocessen.
       1. Blz. 345 Stimuleren en faciliteren van maatschappelijke organisaties
       2. Blz. 346 Vervullen van een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid
    5. Blz. 347 Energietransitie
     1. Blz. 348 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 349 In 2040 zijn we een CO2-neutrale gemeente. Daarbij streven we naar 100% lokaal coöperatief eigendom ten aanzien van duurzame energie opwek in 2030 en een stabiele lokale energie-infrastructuur.
       1. Blz. 350 Met het bedrijfsleven onderzoeken we concrete maatregelen die kunnen worden genomen die bijdragen aan het oplossen van netcongestie.
       2. Blz. 351 We ondersteunen het bedrijfsleven in de energietransitie
       3. Blz. 352 We stimuleren 'geen spijtmaatregelen'
       4. Blz. 353 We werken aan duurzame opwekking
       5. Blz. 354 Werken aan wijkuitvoeringsplannen
    6. Blz. 355 Klimaataanpassing
     1. Blz. 356 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 357 Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.
       1. Blz. 358 De regionale adaptatiestrategie (RAS) wordt vertaald in een lokale adaptatiestrategie (LAS).
       2. Blz. 359 We onderzoeken de klimaatknelpunten van Meppel en stellen een aanpak op om de knelpunten weg te nemen of te beperken
    7. Blz. 360 Circulaire Economie
     1. Blz. 361 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 362 Meppel sluit aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 over een circulaire economie te beschikken. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.
       1. Blz. 363 Anticiperen op het project circulaire havens (binnen de Regiodeal Zwolle). We bouwen voort op de inzichten in de grondstoffenstromen van Meppel
       2. Blz. 364 We verkennen het circulair denken en werken in de eigen Meppeler organisatie.
       3. Blz. 365 We versterken de samenwerking met circulaire hotspot N.I.C.E., een belangrijke partner richting een circulaire economie
    8. Blz. 366 Landschap, natuur en biodiversiteit
     1. Blz. 367 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 368 Behouden, herstellen en bevorderen van biodiversiteit
       1. Blz. 369 Inventariseren natuurwaarden in Meppel: eerste en tweede deel.
       2. Blz. 370 Verkennen en opstarten van een omgevingsprogramma biodiversiteit, passend bij de rol en invloedssfeer van de gemeente.
       3. Blz. 371 We verkennen met de provincie Drenthe de mogelijkheden voor een soortenmanagementplan voor vleermuizen.
       4. Blz. 372 We vergroenen onze gemeentewerf.
       5. Blz. 373 We stimuleren de aanleg van groene daken.
       6. Blz. 374 Faciliteren van maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het landschap, natuur en/of biodiversiteit.
      2. Blz. 375 Behouden, herstellen en versterken van landschapsstructuren en streekeigen (stads)natuur
       1. Blz. 376 Uitvoeren van streekbeheer voor natuur en landschap.
       2. Blz. 377 We verkennen met de provincie Drenthe hoe we de Basiskwaliteit Natuur kunnen versterken.
       3. Blz. 378 Deelname Leader-subsidie, gericht op versterking van het platteland.
       4. Blz. 379 Ondersteunen Gebiedscooperatie Zuidwest Drenthe bij uitvoering Gebiedsdeal.
       5. Blz. 380 Samenwerken met lokale natuurpartners
       6. Blz. 381 Deelname aan het Samenwerkingsverband Zuidwest Drenthe en uitvoeren gezamenlijke projecten
       7. Blz. 382 Verkennen gemeentelijke rol in de provinciale gebiedsagenda NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied).
       8. Blz. 383 We onderzoeken op welke wijze we in gesprek kunnen zijn met stakeholders in het buitengebied, voor onder andere de thema’s stikstof en klimaat.
    9. Blz. 384 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 385 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 386 Analyse financiële afwijkingen
    12. Blz. 387 Investeringen
   13. Blz. 388 Programma 12: Burgerzaken
    1. Blz. 389 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 390 Algemeen
    3. Blz. 391 Publiekszaken
     1. Blz. 392 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 393 Aansluiting op de Basisregistratie Kadaster 2.0 (BRK 2.0)
       1. Blz. 394 De BRK 2.0 koppelen met de kadastrale gegevens.
       2. Blz. 395 Uitvoeren wet WOZ
      2. Blz. 396 Een visie op dienstverlening voor de gemeente Meppel, die gedragen wordt door haar klanten, met een toekomstbestendige ambitie waar de dienstverlening van de gemeente naar toe gaat
       1. Blz. 397 Een programmateam inrichten dat de dienstverleningsvisie gaat implementeren en uitvoeren.
       2. Blz. 398 Het onderzoeken, meten en door ontwikkelen van de dienstverlening van gemeente Meppel op basis van haar dienstverleningsvisie.
       3. Blz. 399 Opzetten van projecten (pionieren en proberen) die de dienstverlening verder moeten verbeteren maar ook het draagvlak binnen de organisatie verder vergroten.
       4. Blz. 400 Verwachtingen en doelstellingen ophalen bij de klanten van gemeente Meppel en bij de interne organisatie over de dienstverlening van de gemeente Meppel.
      3. Blz. 401 Voorkomen van identiteitsfraude
       1. Blz. 402 Het doorlopend optimaliseren en digitaliseren van de processen.
       2. Blz. 403 Jaarlijks opleiden en bijscholen van medewerkers
      4. Blz. 404 Moderne en innovatieve dienstverlening die nog beter aansluit bij de behoeften van onze interne en externe klant, binnen de wettelijke- en beleidskaders.
       1. Blz. 405 De afdeling en haar dienstverlening zo inrichten, dat deze passend is bij de nieuwe visie op dienstverlening.
       2. Blz. 406 Gemeente Meppel stelt een nieuwe en toekomstbestendige visie op dienstverlening vast.
       3. Blz. 407 Het structureel meten van onze dienstverlening om snel en adequaat bij te kunnen sturen en verbeteringen door te kunnen voeren.
       4. Blz. 408 Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek om onze dienstverlening verder te verbeteren en nog meer aan te laten sluiten bij de vraag van onze klant.
       5. Blz. 409 Jaarlijks opleiden van de medewerkers
       6. Blz. 410 Doorlopend optimaliseren en digitaliseren van processen
    4. Blz. 411 Begraafplaatsen
     1. Blz. 412 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 413 Een begraafplaats die er optimaal verzorgd uitziet aan de hand van de kwaliteitscriteria die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
       1. Blz. 414 De begraafplaats op het afgesproken onderhoudsniveau onderhouden.
       2. Blz. 415 Het herstellen van monumentale graven.
       3. Blz. 416 Het vervangen van diverse banken en grafbekisting op de begraafplaats.
       4. Blz. 417 Optimaliseren van het proces en de administratie rondom de begraafrechten
       5. Blz. 418 Verlengingsopgave van bestaande grafrechten.
    5. Blz. 419 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 420 Analyse financiële afwijkingen
   14. Blz. 421 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 422 Wat valt er onder dit overzicht?
    2. Blz. 423 In dit overzicht staan de volgende producten:
    3. Blz. 424 Gemeentefondsuitkering
    4. Blz. 425 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 426 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 427 Analyse financiële afwijkingen
   15. Blz. 428 Overzicht overhead
    1. Blz. 429 Algemeen
    2. Blz. 430 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 431 Analyse financiële afwijkingen
    4. Blz. 432 Investeringen
  2. Blz. 433 Paragrafen
   1. Blz. 434 Paragraaf lokale heffingen
    1. Blz. 435 Inleiding
    2. Blz. 436 Actuele ontwikkelingen
    3. Blz. 437 Overzicht belastingen en heffingen
    4. Blz. 438 Onroerende zaakbelasting(OZB)
    5. Blz. 439 Parkeerbelasting
    6. Blz. 440 Precariobelasting
    7. Blz. 441 Rioolheffing
    8. Blz. 442 Reinigingsheffingen
    9. Blz. 443 Naheffingsaanslag parkeren
    10. Blz. 444 Binnenhavengelden
    11. Blz. 445 Leges
    12. Blz. 446 Lijkbezorgingsrechten
    13. Blz. 447 Marktgelden
    14. Blz. 448 Opbrengsten van alle heffingen
    15. Blz. 449 Kwijtschelding
    16. Blz. 450 Lokale lastendruk
    17. Blz. 451 Gemiddelde lastendruk Meppel
   2. Blz. 452 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 453 Inleiding
    2. Blz. 454 Financiële kengetallen
    3. Blz. 455 Risicoanalyse en beheersmaatregelen
    4. Blz. 456 Vervolg risicoanalyse en beheersmaatregelen
    5. Blz. 457 Inflatie
    6. Blz. 458 Onzekerheden gemeentefonds
    7. Blz. 459 Sociaal Domein
    8. Blz. 460 Investeringsprojecten
    9. Blz. 461 Borgstelling en verstrekte leningen
    10. Blz. 462 Verbonden partijen
    11. Blz. 463 Risico’s in de bedrijfsvoering
    12. Blz. 464 Risico's in de bedrijfsvoering(ICT)
    13. Blz. 465 Huuropbrengst multifunctionele accommodaties
    14. Blz. 466 Opvang Oekraïense vluchtelingen
    15. Blz. 467 Overige risico’s
    16. Blz. 468 Gewenst weerstandsvermogen
    17. Blz. 469 Conclusie
   3. Blz. 470 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 471 Inleiding
    2. Blz. 472 Openbare ruimte
    3. Blz. 473 Wegen (product 60)
    4. Blz. 474 Openbare verlichting (product 60)
    5. Blz. 475 Civieltechnische kunstwerken (product 60)
    6. Blz. 476 Openbaar groen (product 63)
    7. Blz. 477 Speelvoorzieningen (product 63)
    8. Blz. 478 Water en waterbodem (product 62)
    9. Blz. 479 Riolering (product 64)
    10. Blz. 480 Vastgoed
    11. Blz. 481 Onderwijsgebouwen (product 41)
    12. Blz. 482 Overige gebouwen
   4. Blz. 483 Paragraaf financiering
    1. Blz. 484 Algemeen
    2. Blz. 485 Wettelijk kader
    3. Blz. 486 Beleid en uitvoering
    4. Blz. 487 Ontwikkelingen en rentevisie
    5. Blz. 488 Risicobeheer
    6. Blz. 489 Verloop kasgeld
    7. Blz. 490 Renterisiconorm
    8. Blz. 491 Toetsing norm renterisico
    9. Blz. 492 Leningenportefeuille, verstrekte leningen en afgegeven garanties
    10. Blz. 493 Ontwikkeling schuldpositie
    11. Blz. 494 Verstrekte geldleningen
    12. Blz. 495 Gegarandeerde geldeningen
    13. Blz. 496 Overzicht financiële positie
    14. Blz. 497 Rentelasten en baten
   5. Blz. 498 Paragraaf bedrijfsvoering
    1. Blz. 499 Inleiding
    2. Blz. 500 Financiën
    3. Blz. 501 Communicatie
    4. Blz. 502 Juridisch
    5. Blz. 503 Personeel en Organisatie
    6. Blz. 504 Personeelskosten
    7. Blz. 505 Inkoop en aanbesteding
    8. Blz. 506 Rechtmatigheidstoelichting
    9. Blz. 507 Facilitaire zaken
    10. Blz. 508 Informatievoorziening
    11. Blz. 509 Informatiebeveiliging
    12. Blz. 510 Gegevensbescherming
    13. Blz. 511 Frauderisico's
    14. Blz. 512 Indicatoren
    15. Blz. 513 Interbestuurlijk toezicht
   6. Blz. 514 Paragraaf verbonden partijen
    1. Blz. 515 Inleiding
    2. Blz. 516 Gemeenschappelijke regelingen
    3. Blz. 517 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
    4. Blz. 518 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
    5. Blz. 519 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
    6. Blz. 520 Recreatieschap Drenthe
    7. Blz. 521 Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
    8. Blz. 522 Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel
    9. Blz. 523 Publiek vervoer Groningen Drenthe
    10. Blz. 524 Vennootschappen en coöperaties
    11. Blz. 525 speciale vennootschappen
    12. Blz. 526 Stichtingen en verenigingen
    13. Blz. 527 Overige verbonden partijen
    14. Blz. 528 Nat Industrieterrein Oevers D
   7. Blz. 529 Paragraaf grondbeleid
    1. Blz. 530 Inleiding
    2. Blz. 531 Nota grondbeleid
    3. Blz. 532 Resultaat grondexploitaties
    4. Blz. 533 Parameters
    5. Blz. 534 Verwachte resultaten en voortgang grondexploitaties
    6. Blz. 535 Tussentijdse winstneming
    7. Blz. 536 Voorzieningen
    8. Blz. 537 Risico’s
    9. Blz. 538 Bedrijventerreinen
    10. Blz. 539 Verloop boekwaarde
   8. Blz. 540 Paragraaf subsidies
    1. Blz. 541 Inleiding
    2. Blz. 542 Beleidsmatige aspecten
    3. Blz. 543 Subsidieplafonds
   9. Blz. 544 Paragraaf schouwburg Ogterop
    1. Blz. 545 Inhoudelijke verantwoording
    2. Blz. 546 Activiteiten en bezoekersaantallen
    3. Blz. 547 Vernieuwbouw schouwburg
    4. Blz. 548 Financiële verantwoording
   10. Blz. 549 Paragraaf Wet open overheid
    1. Blz. 550 Wet open overheid
  3. Blz. 551 Financiële jaarrekening 2023
   1. Blz. 552 Balans
    1. Blz. 553 Balans
    2. Blz. 554 Verliescompensatie
    3. Blz. 555 Balans
    4. Blz. 556 Gewaarborgde geldleningen
   2. Blz. 557 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 558 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    2. Blz. 559 Afschrijvingstermijnen
   3. Blz. 560 Toelichting op de balans
    1. Blz. 561 Vaste activa
    2. Blz. 562 Immateriële vaste activa
    3. Blz. 563 Materiële vaste activa
    4. Blz. 564 Investeringen met economisch nut
    5. Blz. 565 Investeringen met maatschappelijk nut
    6. Blz. 566 Financiële vaste activa
    7. Blz. 567 Financiële vaste activa
    8. Blz. 568 Vlottende activa
    9. Blz. 569 Voorraden
    10. Blz. 570 Vlottende activa
    11. Blz. 571 Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    12. Blz. 572 Vorderingen op openbare lichamen
    13. Blz. 573 Rekening-courantverhouding met het rijk
    14. Blz. 574 Overige vorderingen
    15. Blz. 575 Liquide middelen
    16. Blz. 576 Kas- en banksaldi
    17. Blz. 577 Overlopende activa
    18. Blz. 578 Doeluitkeringen
    19. Blz. 579 Vaste passiva
    20. Blz. 580 Eigen vermogen
    21. Blz. 581 Eigen vermogen
    22. Blz. 582 Voorzieningen
    23. Blz. 583 Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
    24. Blz. 584 Vlottende passiva
    25. Blz. 585 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    26. Blz. 586 Overige schulden
    27. Blz. 587 Banksaldi
    28. Blz. 588 Overlopende passiva
    29. Blz. 589 Doeluitkeringen
    30. Blz. 590 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
   4. Blz. 591 Overzicht baten en lasten per programma
    1. Blz. 592 Overzicht baten en lasten
    2. Blz. 593 Toelichting overzicht baten en lasten
   5. Blz. 594 Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen
    1. Blz. 595 Overzicht afwijkingen begroting vs. realisatie
   6. Blz. 596 Onvoorziene uitgaven
    1. Blz. 597 Onvoorziene uitgaven
   7. Blz. 598 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 599 Overzicht incidentele baten en lasten
    2. Blz. 600 Toelichting overzicht incidentele baten en lasten
   8. Blz. 601 Rechtmatigheidsverantwoording
    1. Blz. 602 Rechtmatigheidsverantwoording
   9. Blz. 603 Wet Normering Topinkomens
    1. Blz. 604 Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
    2. Blz. 605 Overige rapportage verplichtingen op grond van de WNT
   10. Blz. 606 Taakvelden
    1. Blz. 607 Overzicht taakvelden
  4. Blz. 608 Overig
   1. Blz. 609 Sisa bijlage verantwoordingsinformatie
    1. Blz. 610 Sisa bijlage
   2. Blz. 611 Controle verklaring van de accountant
    1. Blz. 612 Controleverklaring accountant
    2. Blz. 613 -
   3. Blz. 614 Totaal overzicht investeringen
    1. Blz. 615 Investeringsoverzicht
   4. Blz. 616 EMU saldo
    1. Blz. 617 Algemeen
  5. Overzicht
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap