Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Beleidskader
- Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) 2013-2018
- Cultuurnota ‘Panta Rhei – cultuur is van de samenleving’ (2016)
- Evenementenbeleid gemeente Meppel (2015)
- Cultuurhistorische inventarisaties en waardenstellingen
- Beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ (2021)

Relaties met andere beleidsterreinen
Een sterk cultureel veld heeft een gunstig effect op de lokale economie. Zo heeft de gemeente Meppel een theater, is er erfgoed en zijn er recreatieve en toeristische voorzieningen die de aantrekkelijkheid van de stad vergroten.
De verschillende beleidsterreinen in dit programma hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Er is een relatie met programma 8 dat zich richt op kwalitatieve stadsontwikkeling en beeldkwaliteit.

Informatie over schouwburg Ogterop leest u in de paragraaf Schouwburg Ogterop.

Algemene doelstelling
Een cultureel en recreatief aantrekkelijke gemeente

Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een actualisatie van het cultuurbeleid en daarnaast inzicht en optimalisatie in de benutting van de culturele voorzieningen

Terug naar navigatie - Een actualisatie van het cultuurbeleid en daarnaast inzicht en optimalisatie in de benutting van de culturele voorzieningen

Ook willen we inzicht in de benutting van de culturele voorzieningen en hun functies. We streven naar optimalisatie van de huisvesting van deze voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behoud van ons erfgoed en een beter besef ervan.

Terug naar navigatie - Behoud van ons erfgoed en een beter besef ervan.

De aanwezigheid van ons erfgoed uitdragen met aandacht voor ‘het Verhaal van Meppel’. Voor de te ontwikkelen activiteiten is de beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ leidend. Zo geven we verder invulling aan de actiepunten uit de uitvoeringsagenda.

Naast de eenmalige acties zijn er onderwerpen die voortdurend aandacht vragen, zoals het opstellen van cultuurhistorische waarde stellingen of gebiedsanalyses om ruimtelijk erfgoed een vanzelfsprekende plaats te geven in actuele opgaven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding van stad en omgeving.

Terug naar navigatie - Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding van stad en omgeving.

Het stimuleren van doorontwikkeling van de sector Toerisme en Recreatie.

  • Blijvende aandacht voor de passantenhaven.
  • Faciliteren van nieuwe overnachtingsmogelijkheden
  • Met ondernemers, het Recreatieschap en Promotie Zuidwest Drenthe werken aan toeristische arrangementen voor de regio met als doel verbinding van stad en omgeving.
  • Versteviging van Meppel als toeristische bestemming.
  • Betere bereikbaarheid van openbaar groen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Professionalisering van evenementen

Terug naar navigatie - Professionalisering van evenementen

Evenementen zijn heel belangrijk voor Meppel. Een verdergaande professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke wet- en regelgeving. Een belangrijk item hierbij is veiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur
Lasten 1.448 1.481 1.495 1.424 71
Baten -147 -148 -181 -205 24
Totaal Kunst en cultuur 1.301 1.333 1.314 1.219 95
Recreatie en toerisme
Lasten 342 367 454 421 32
Baten -15 0 0 0 0
Totaal Recreatie en toerisme 327 367 454 421 32
Schouwburg
Lasten 1.744 1.950 2.058 2.207 -149
Baten -622 -876 -876 -830 -46
Totaal Schouwburg 1.122 1.074 1.182 1.377 -195
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 2.750 2.774 2.950 3.018 -67
Saldo van baten en lasten 2.750 2.774 2.950 3.018 -67
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Kunst en cultuur 0 0 0 0 0
Recreatie en toerisme
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0
Schouwburg
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Schouwburg 0 0 0 0 0
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties 0 0 0 0 0

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 44 -Kunst en cultuur + erfgoed
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. -47 I
Besparing subsidie stichting CCM de Plataan 52 I
Bijdrage in kosten onderzoek Drukkerij Museum Meppel -30 I
Lagere subsidielasten als gevolg van faissisement Scala. 68 I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 53 I
Product 45 - Recreatie en toerisme
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 32 I
Product 48 - Schouwburg Ogterop
Zie paragraaf Schouwburg Ogterop -195 I
Saldo programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme -67
+ = voordeel / - = nadeel

Toelichting

Schouwburg Ogterop
In 2023 is op het onderdeel voorstellingen een voordelig resultaat van € 106.000 geboekt. Dit voordeel is ingezet om de kosten als gevolg van liquidatie van de stichting Horeca Schouwburg Ogterop te vereffenen. Het afwikkelen van de verplichtingen betrof o.a. regelingen met het personeel en kwijtschelding van een krediet en een lening (€ 216.000). Daarnaast is op het onderdeel exploitatie gebouw per saldo sprake van een nadeel van € 33.000. Onderdeel hiervan is kwijtschelding van openstaande huurpenningen (€ 61.000) van de stichting. Het opheffen van de stichting Horeca Schouwburg Ogterop is inmiddels in gang gezet. Het faciliteren van de noodzakelijke horeca-activiteiten in Schouwburg Ogterop is tijdelijk overgenomen door stichting De Meenthe.  Zie ook de toelichting in de paragraaf Schouwburg Ogterop. 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht 2023
Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Begrote netto-investering Besteed t/m 2023 Ontvangen t/m 2023 Realisatie netto-investering Restant netto-investering Afsluiten
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
Ogterop
Vervangingsinvesteringen betrokken in vernieuwbouw 585.000 - 585.000 - - - 585.000 Nee
Voorbereidingskrediet vernieuwbouw (2022 + 2023) 550.000 - 550.000 486.144 - 486.144 63.856 Nee
Vervanging ticketingsysteem schouwburg ogterop 25.000 - 25.000 13.915 - 13.915 11.085 Nee
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme 1.160.000 - 1.160.000 500.059 - 500.059 659.941

Bij de behandeling van de programmabegroting 2024 is een investeringskrediet voor Vernieuwbouw Schouwburg Ogterop beschikbaar gesteld voor uitvoering in de jaren 2024 en verder.
Voor 2023 was een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw. Dit voorbereidingskrediet en de uitgestelde vervangingsinvesteringen zijn betrokken in het totaalvoorstel voor de vernieuwbouw. 

De vervanging van het ticketingsysteem is opgestart. Realisatie is voorzien in 2024.