Paragraaf schouwburg Ogterop

Inhoudelijke verantwoording

Terug naar navigatie - Inhoudelijke verantwoording

In het jaar 2023 heeft Schouwburg Ogterop een heel jaar regulier voorstellingen kunnen vertonen zoals gepland en verhuringen kunnen aannemen zonder beperkende maatregelen.  We merken wel dat publiek minder ver vooruit hun kaarten besteld, waardoor we eind mei 2023 (in de voorverkoop voor seizoen 23-24) circa 4.000 kaarten hadden verkocht over 128 voorstellingen t.o.v. eind mei 2022 (in de voorverkoop voor seizoen 22-23) circa 4000 kaarten over 102 voorstellingen. 

Met onze PR- en Marketingacties houden we scherper en vaker bij hoe het met de verkoopstanden staat, wekelijks t.o.v. twee-wekelijks in eerdere jaren, om bij te kunnen sturen in voorstellingen die meer aandacht nodig hebben. Net als altijd wordt gezocht naar manieren om zo direct mogelijk doelgroepen te bereiken, maar we beseften ook dat onze website een vernieuwing nodig had om sitebezoek aantrekkelijk te houden en het bestelproces eenvoudiger te maken. Achter de schermen is hiermee gestart en voor een dergelijke update m.b.t. site en koppeling naar ons ticketingsysteem is een extra investering in de berap gevraagd en toegekend. In het voorjaar van 2024, tegelijk opgaand met de volgende voorverkoop, zal de site actief zijn en de updates allemaal toegepast.

Naast onze eigen campagnes zijn we aangesloten bij de campagnes binnen Regio Zwolle. Binnen de Regio Zwolle werken 10 theaters samen op gebied van systemen, programmering en marketing, met als doel het publiek zo goed mogelijk te bedienen en te bereiken. Schouwburg Ogterop stemt qua programmering vooral af met Theater de Meenthe (Steenwijk) en Theater de Tamboer (Hoogeveen) om elkaar niet te beconcurreren, maar aan te vullen. Dat kan betekenen dat een van de theaters een programma wel neerzet of juist uit de planning haalt na onderling overleg. 

In 2023 merkten we ook meer van het achterstallig onderhoud waar Ogterop mee te maken heeft. Er zijn de afgelopen jaren wederom meer onderhoudswerkzaamheden en reparaties geweest dan was voorzien en begroot. Op het toneel van de Grote Zaal werken we met een zogenaamde trekkenwand, waaraan we gemiddeld 40 weken per jaar reparaties moeten uitvoeren. In de kantoren van PR en directie staan emmers boven het systeemplafond, omdat het dak lekt. De voordeur bij de entree reageert niet meer normaal op de sensor, waardoor ie te vaak open gaat en er veel kou binnenkomt. Het alarmsysteem heeft gebreken in geluid en beeld en heeft meerdere reparaties gehad. De veiligheid van medewerkers en publiek is geen moment in gevaar geweest, maar door verouderde systemen is wel meer onderhoud nodig geweest. Al maanden is de verlichting van twee voorletters van OGTEROP aan de voorzijde van het pand kapot en tot op heden kon dit nog niet worden opgelost. Voor verwacht extra onderhoud was € 31.000 aangevraagd in de berap en dit budget is noodzakelijkerwijs enigszins overschreden.

Stichting Horeca Schouwburg Ogterop (SHSO) is door een aangenomen amendement van de gemeenteraad ten einde gekomen in de zomer van 2023. Er was een overbruggingskrediet aangevraagd omdat er een omvorming van de stichting gaande was en tegelijkertijd de salarissen van de medewerkers betaald moesten blijven gedurende de zomerperiode. In de zomerperiode mochten er, conform afspraken, geen horeca-activiteiten plaatsvinden die inkomsten genereren, aangezien er dan weinig tot geen eigen activiteiten zijn. Zonder SHSO verdween de horecavoorziening van de schouwburg. Horeca in een theater reikt verder dan de drankjes rond een voorstelling, die contractueel zijn vastgelegd en waarvoor bezoekers al betaald hebben in hun kaartprijs. Horeca is cruciaal voor het aannemen van verhuringen, of het nu cultuurmaatschappelijke of zakelijke verhuringen betreft. Zonder horeca is een theater laten draaien derhalve niet mogelijk. Met het verlies van de horecavoorziening verloren tevens vier medewerkers hun baan, waarvan twee al ruim 42 jaar in dienst waren.

In de zomer van 2023 is door directie, bijgestaan door enkele ambtenaren van gemeente Meppel, druk gezocht naar een oplossing zodat het theater wel open kon gaan in september en aan verplichtingen m.b.t. bezoekers, artiesten en huurders kon worden voldaan. Van alle mogelijkheden (benaderde pachters/cateraars/horeca-ondernemers) was slechts één partij bereid de exploitatie op zich te nemen, aangezien de exploitatie van het theater voor commerciële partijen niet rendabel en/of interessant was. Collega's van Theater de Meenthe uit Steenwijk waren bereid te hulp te schieten en de horeca van Schouwburg Ogterop erbij te nemen in hun lopende horeca-exploitatie. Zij waren ook bereid twee van de vier medewerkers over te nemen. 

Na gesprekken met zowel de medewerkers, de gemeente als Theater de Meenthe, waarbij is gepoogd alle medewerkers goed te helpen of te compenseren, heeft de gemeente Meppel één medewerker met ruim 42 jaar dienstverband in eigen dienst genomen. Hiermee bleef onder andere noodzakelijke kennis bewaard die nodig is om het werk goed uit te voeren. Van één medewerker, met ook ruim 42 jaar dienstverband, is definitief afscheid genomen middels een regeling. Van de twee medewerkers die bij De Meenthe in dienst konden komen, heeft één dat aanbod aangenomen en de ander een regeling getroffen om elders een baan te zoeken.

De gevolgen zijn niet alleen op financieel vlak voelbaar in de organisatie; één van de medewerkers is alsnog in de ziektewet gekomen en hoopt in 2024 langzaam terug te keren. Bezoekers kunnen niet altijd de horecaservice krijgen die ze gewend waren, omdat er structureel minder medewerkers zijn en er voor food geen vaste kok meer is. Dat levert af en toe onbegrip en klachten op. De getroffen regelingen met alle medewerkers hebben de gemeente ruim € 76.000 gekost. 

Activiteiten en bezoekersaantallen

Terug naar navigatie - Activiteiten en bezoekersaantallen

In 2023 hebben we een 'normaal' jaar gehad t.o.v. de jaren ervoor waarin maatregelen m.b.t. COVID nog  in meer of mindere mate van toepassing waren. Dat wil niet zeggen dat het publiek in dezelfde mate hun leven weer had opgepakt als in 2019 nog het geval was. Los van de afgesloten COVID-periode zijn er in de wereld andere onzekerheden gaande, waaronder de oorlogen die effect hebben op Europa, fors gestegen energieprijzen en verkiezingen die een ander politieke kleur geven aan onze samenleving. Podia, zoals een theater, verhouden zich tot allerhande maatschappelijke ontwikkelingen in het aanbod dat beschikbaar is en de mate waarin publiek interesse toont. Landelijk zien we de tendens dat bezoekers vooral cabaret en muziekvoorstellingen in grote getalen bezoeken en dat zijn twee genres die over het algemeen vooral licht vermaak brengen. Er zijn nog geen harde cijfers beschikbaar uit alle podia, maar het lijkt erop dat bezoekers bij de podia graag even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.

Het aantal activiteiten in 2022 was 245 totaal en in 2023 was dit 221 totaal; 98 voorstellingen en 123 cultuurmaatschappelijke en zakelijke verhuringen.

In 2023 hebben we in totaal 20.732 bezoekers ontvangen bij voorstellingen. Een stijging  van circa 8.000 t.o.v. 12.788 in 2022. Daarnaast hebben we afgelopen jaar 15.507 gasten en bezoekers ontvangen bij cultuurmaatschappelijke en zakelijke verhuur t.o.v. 15.720 in 2022. Onder cultuurmaatschappelijke verhuur worden onder meer de onderwijsinstellingen geschaard.

Cultuurmaatschappelijk en zakelijk: activiteiten & gasten/bezoekers 2023  
Culturele verhuur 54
Zakelijke verhuur 69
TOTAAL ACTIVITEITEN 123
Culturele verhuur 6.390
Zakelijke verhuur 9.117
TOTAAL GASTEN/BEZOEKERS 15.507
   
Programmering: voorstellingen & bezoekers 2023  
Aantal voorstellingen (jan tm juli en sep tm dec 2023) 98
Aantal bezoekers 20.732
   

 

 

Vernieuwbouw schouwburg

Terug naar navigatie - Vernieuwbouw schouwburg

In de raadsvergadering van 17 juni 2021 heeft de raad de wens voor behoud en optimalisering van de schouwburgfunctie uitgesproken. De raad heeft het college opgedragen om met voorstellen te komen en in haar besluit daarvoor een aantal uitgangspunten benoemd. In september 2023 heeft de raad via de PPN 2024-2027 besloten tot een totaalkrediet om de vernieuwbouw van Schouwburg Ogterop mogelijk te maken. Binnen de gemeente Meppel zijn vele afdelingen betrokken om kennis te delen en mee te denken.

Financiƫle verantwoording

Terug naar navigatie - Financiƫle verantwoording

In 2023 zaten we halverwege het eerste volledig theaterseizoen zonder beperkende maatregelen vanuit overheden. De verwachtingen dat publiek zou terugkeren zoals in de topjaren van de seizoenen tussen 2015 en 2020 is door de podia nooit als realistisch gezien. Los van de wereldwijde pandemie zijn er ook andere maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen van invloed op zorgen van mensen of de ontwikkeling van hun financiële situatie. Landelijk zien we in ieder geval dat mensen minder ver vooruit hun kaarten bestellen en vaker gedurende het theaterseizoen. Dat zien we bij Schouwburg Ogterop ook en het maakt dat we onze PR en marketing gedurende het jaar intensiever moeten blijven toepassen om mensen op de hoogte te houden van het aanbod en om hen te verleiden kaarten te kopen.

Aan het pilotproject het Drents productiehuis Mevrouw Ogterop is wederom conform afspraken een bedrag van € 50.000 bijgedragen. Het productiehuis heeft primair tot doel om het professioneel productieklimaat in de provincie Drenthe naar een hoger plan te tillen en de eerste twee voorstellingen zijn landelijk zeer lovend ontvangen (met hoog gewaardeerde recensies in landelijke kranten). Het productiehuis is gevestigd in Schouwburg Ogterop en zorgt, door hun landelijke tournee, voor naamsbekendheid van Ogterop en Meppel in meerdere delen van het land. Na de drie succesvol verlopen pilotjaren is de intentie om het Drents productiehuis Mevrouw Ogterop te continueren.

Op de totale exploitatie is een tekort van circa € 195.000 te zien. Naast gezonde resultaten m.b.t. de reguliere exploitatie zijn de financiële consequenties van het opheffen van Stichting Horeca Schouwburg Ogterop (SHSO) in het najaar van 2023 hier voornamelijk debet aan. De volgende financiële afwikkelingen hebben plaatsgevonden:
- Kwijtschelding openstaande leningen (sinds 2018) van gemeente Meppel aan SHSO (circa € 140.000);
- Afboekingen op oninbare huur van SHSO aan Gemeente Meppel (circa € 59.000);
- Afwikkeling m.b.t. regelingen aan het personeel van SHSO (circa € 76.000).
De SHSO was 100% in handen van gemeente Meppel en de enige schuldeiser van de stichting. De kans dat een faillissement niet zou worden uitgesproken was reëel. Er is nu gekozen voor een vrijwillige liquidatie per 31 december 2023. Dit levert de minste vertraging op in het proces en houdt de kosten relatief beperkt. 

Krediet vernieuwbouw Ogterop
In 2023 is toegewerkt naar een raadsvoorstel en beschikbaar stellen van een krediet. Dit resulteerde in mei in een informatieboek Vernieuwbouw Schouwburg Ogterop als onderlegger van de PPN 2024-2027. Het restantkrediet voorbereiding wordt meegenomen naar 2024 als onderdeel van de totale investering in de vernieuwbouw.