Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2022 Activa Balans 2021 Activa
Activa
Vaste Activa
Immateriele Vaste Activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 604 85
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 739 353
Totaal Immateriele Vaste Activa 1.342 438
Materiele Vaste Activa
Investeringen economisch nut 55.382 58.696
Investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 23.125 23.387
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 14.885 13.776
Totaal Materiele Vaste Activa 93.393 95.859
Financiele Vaste Activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 108 108
Leningen aan woningbouwcorporaties 4.226 4.666
Leningen aan deelnemingen 0 0
Overige langlopende leningen 3.899 4.120
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 1.423 1.377
Totaal Financiele Vaste Activa 9.656 10.271
Totaal Vaste Activa 104.391 106.568
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 36.913 31.990
Gereed product en handelsgoederen 289 315
Totaal Voorraden 37.202 32.305
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 7.844 8.252
Overige vorderingen 4.238 3.962
Rekening-courantverhouding met het Rijk 8.418 0
Totaal Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 20.499 12.214
Liquide middelen
Kas- en banksaldi 1.802 240
Totaal Liquide middelen 1.802 240
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel 929 1.064
Overige overlopende activa 1.894 793
Totaal Overlopende activa 2.823 1.856
Totaal Vlottende Activa 62.326 46.614
Totaal Activa 166.717 153.182

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2022 Passiva Balans 2021 Passiva
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 14.615 9.852
Bestemmingsreserve 524 912
Resultaat voor bestemming 15.900 5.180
Totaal Eigen vermogen 31.039 15.944
Voorzieningen
Voorzieningen 6.618 6.115
Totaal Voorzieningen 6.618 6.115
Vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
Onderhandse leningen 99.333 101.958
Totaal Vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar 99.333 101.958
Totaal Vaste passiva 136.989 124.017
Vlottende Passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Overige schulden 6.710 5.661
Banksaldi 1.376 1.604
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 5.000 11.000
Totaal Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 13.086 18.265
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 2.813 3.227
Ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel 11.798 5.785
Overige overlopende passiva 2.030 1.889
Totaal Overlopende passiva 16.642 10.900
Totaal Vlottende Passiva 29.728 29.165
Totaal Passiva 166.717 153.182