Overzicht overhead

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. De overheadtoeslag die wordt gebruikt voor kostenprijsberekeningen is bepaald
door de aan de overheid toe te rekenen indirecte kosten te verdelen over de directe formatie.

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begroting ná wijiziging 2022 Rekening 2022
Huisvesting 999 1.158 1.253
Facilitair 827 860 749
Informatisering & automatisering (ICT) 1.541 1.288 1.269
Personeel 9.477 9.626 8.680
Totaal overhead 12.844 12.931 11.951

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2019 2020 2021 2022
Demografische druk % 75,5% 75,3% 75,3% 74,7%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 608 649 678 752
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 608 649 678 752
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 11,7 15,3 10,4 nog niet bekend
Gemiddelde WOZ-waarde x € 1.000 200 213 227 249

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Ondersteuning
Lasten 166 2.166 1.453 951 503
Baten -625 -14 -14 -802 788
Totaal Algemene Ondersteuning -459 2.153 1.439 148 1.291
Onvoorziene uitgaven
Lasten 0 50 50 0 50
Totaal Onvoorziene uitgaven 0 50 50 0 50
Deelnemingen
Lasten 2 1 1 1 0
Baten -956 -1.005 -665 -774 109
Totaal Deelnemingen -954 -1.003 -663 -772 109
Belastingen en Invordering
Lasten 27 34 34 36 -2
Baten -9.673 -10.011 -10.011 -10.148 137
Totaal Belastingen en Invordering -9.646 -9.976 -9.976 -10.112 135
Algemene uitkeringen
Baten -69.908 -69.439 -74.624 -80.490 5.866
Totaal Algemene uitkeringen -69.908 -69.439 -74.624 -80.490 5.866
Stelposten
Lasten 0 0 250 0 250
Totaal Stelposten 0 0 250 0 250
Saldo op de financieringsfunctie
Lasten -517 203 303 319 -16
Baten -234 -242 -242 -245 4
Totaal Saldo op de financieringsfunctie -751 -38 61 74 -13
Overhead
Lasten 12.493 12.957 13.177 12.626 551
Baten -548 -113 -245 -675 429
Totaal Overhead 11.944 12.844 12.931 11.951 980
Heffing VPB
Lasten -6 0 0 -3 3
Totaal Heffing VPB -6 0 0 -3 3
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -69.780 -65.410 -70.531 -79.204 8.673
Saldo van baten en lasten -69.780 -65.410 -70.531 -79.204 8.673
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Ondersteuning
Onttrekkingen 0 0 -250 0 -250
Stortingen 696 600 600 615 -15
Totaal Algemene Ondersteuning 696 600 350 615 -265
Overhead
Onttrekkingen -115 0 -96 -96 0
Totaal Overhead -115 0 -96 -96 0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 581 600 254 519 -265
Totaal reserve mutaties 581 600 254 519 -265
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 59 - Algemene dekkingsmiddelen
Algemene ondersteuning
Afrekening met de belastingdienst -61 I
Saldo van de begroting 1.453 I
Onvoorziene uitgaven 50 I
Deelnemingen
Dividend Wadinko 86 I
Lokale heffingen
Onroerende zaakbelastingen 91 I
Opbrengst aanmaningen en dwangbevelen 72 I
Gemeentefondsuitkering 5.866 I
Stelposten 250 I
Diverse kleine afwijkingen < 20.000 -114 I
Product 58 - Overhead
Overhead 980 I
Mutaties reserve
Stortingen en onttrekkingen aan de reserves -265 I
Saldo overzicht Algemene dekkingsmiddelen 8.408

Analyse financiële afwijkingen algemene dekkingsmiddelen

Algemene ondersteuning
De afrekening met de belastingdienst betreft een naheffingsaanslag omzetbelasting 2017. Verder staat hier het positieve saldo van  de begroting (na de bestuursrapportage) geraamd van € 1,4 miljoen.   

Onvoorziene uitgaven  
Op de post onvoorzien is in 2022 geen beroep gedaan.

Deelnemingen
We hebben interim dividend van Wadinko ontvangen die niet was voorzien.

Lokale heffingen
De werkelijke OZB-opbrengst voor eigenaren van niet-woningen is € 108.000 hoger dan geraamd. Daarentegen is de opbrengst van gebruikers van de niet-woningen in werkelijkheid iets lager (€ 8.000). Dat geldt ook voor de eigenaren van woningen (€ 9.000).  Per saldo daar een hogere opbrengst dan geraamd van € 91.000 voor de OZB. 

Daarnaast hebben we een hogere opbrengst voor aanmaningen en dwangbevelen ontvangen dan geraamd. 

Gemeentefondsuitkering 
De oorspronkelijke begroting laat een raming voor de gemeentefondsuitkering zien van € 69,4 miljoen. In de bestuursrapportage 2022 hebben we €  2,5 miljoen bij geraamd.  Deze hogere bijdrage is gebaseerd op de september- en decembercirculaire 2021. Het is het gevolg van een stijging van de rijksuitgaven waardoor ook het gemeentefonds toeneemt (systematiek "samen de trap op en samen de trap af").  Daarnaast is de raming aangepast door de compensatie voor de uitbetaling van  de energietoeslag. Het gaat dan totaal om € 2,7 miljoen. Het geraamde bedrag voor de gemeentefondsuitkering 2022 komt daarmee op € 74,6 miljoen. 

In werkelijkheid hebben we € 80,5 miljoen ontvangen. Een positief verschil ten opzichte van de raming van afgerond € 5,9 miljoen.

Dat bestaat uit: 

  •  Meicirculaire 2022: € 3 miljoen extra

Dit is met name het gevolg van de koppeling met de rijksuitgaven (€ 2 miljoen). Verder is nog bijna € 0,5 miljoen uitgekeerd voor participatie en voogdij 18+  en krijgen we compensatie voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord (ruim € 0,2 miljoen). Het restant van € 0,3 miljoen betreft diverse kleinere mutaties;

  • Septembercirculaire 2022: 1,1 miljoen extra

Dit betreft voornamelijk een voorschot op het btw-compensatiefonds 2022 (€ 0,7 miljoen) en een compensatie voor de uitvoeringskosten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw  (€ 0,4 miljoen).     

  • Decembercirculaire 2022: € 1,8 miljoen extra

Hiervan is ruim € 1 miljoen een voorschot op de energietoeslag 2023.  Daarnaast is € 0,4 miljoen ontvangen voor gederfde inkomsten over 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. Het restant van € 0,4 miljoen betreft diverse kleinere mutaties.  

Stelposten
Dit betreft de stelpost corona van € 250.000. Dit budget was bedoeld ter dekking van de hogere kosten of lagere inkomsten als gevolg van coronamaatregelen. Op deze stelpost is in 2022 geen beroep gedaan.

Overhead
Het voordeel op de overheadkosten van bijna € 1,0 miljoen wordt hieronder verklaard.

Mutaties reserves
Het nadeel van € 265.000 is ontstaan doordat er geen onttrekking heeft plaats gevonden aan de reserve corona. Hiervoor was € 250.000 geraamd als bijdrage aan de exploitatie . Daarnaast is € 15.000 extra gestort in het ondernemersfonds.   

Analyse financiële afwijkingen overhead

Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 58 - Overhead
Huisvesting -95 I
Wet Open Overheid 59 I
Personeelslasten 946 I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 70 I
Saldo overhead 980

Toelichting:
De werkelijke kosten van huisvesting zijn ten opzichte van de raming iets hoger als gevolg van onder andere hogere kosten  voor energieverbruik, meer onderhoudskosten en meer kosten van schoonmaak. Op de kosten van het personeel die onder de overhead vallen,  hebben we een meevaller van bijna € 1 miljoen ten opzichte van de raming. Dat komt voornamelijk door de inzet van het personeel voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.  De kosten zijn daar aan toegerekend waarvoor we een rijksbijdrage ontvangen (zie programma 3). Daarnaast hebben we een aantal functies nog niet vervuld, met name de formatie die nodig is voor het verbeterplan informatisering.  

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden Afsluiten
Overhead
Projecten automatisering & informatisering 2021 491.000 - 491.000 5 491.673 -673 - - ja
Projecten automatisering & informatisering 2022 456.000 - 456.000 5 114.125 341.875 - - Nee
Totaal Overhead 947.000 - 947.000 605.798 341.202 - -

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen

Projecten automatisering & informatisering 2021
Dit investeringsbudget is in 2022 volledig ingezet. Het krediet kan daarmee worden afgesloten.

Projecten automatisering & informatisering 2022
Op het jaarlijkse investeringsbudget is eind 2022 nog afgerond € 341.000 over. Dit restantkrediet wordt in 2023 volledig ingezet.