Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De wijze van (regionale) samenwerking tussen gemeenten en andere partijen is een belangrijk thema. In toenemende mate wordt een beroep op andere organisaties gedaan via uitbesteding, via inkoop of subsidiëring of via uitvoering door verbonden partijen.

De bijdrage van de verbonden partij aan het beleid van de gemeente is in de diverse beleidsprogramma’s opgenomen. De visie en doelstellingen van de verbonden partij zijn in deze paragraaf vermeld.

Wij geven inzicht in de stand van zaken bij de verschillende categorieën van verbonden partijen en de andere samenwerkingsvormen volgens de indeling:

  • Gemeenschappelijke regelingen;
  • Vennootschappen en coöperaties;
  • Stichtingen en verenigingen;
  • Overige verbonden partijen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de vermelding van diverse financiële cijfers voor. Indien geen gegevens beschikbaar zijn over de begrotingsperiode wordt aangesloten bij de laatst bekende financiële gegevens.

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen

Deelname aan gemeenschappelijke regelingen beperkt zich tot taken die in principe tot de gemeente horen. Uit efficiency- of deskundigheidsoogpunt kunnen ze beter in samenwerking met anderen in een zelfstandige organisatie worden uitgevoerd. Door de bestuursdeelname is het mogelijk invloed uit te oefenen en sturing te geven op een goede taakuitoefening.

Gemeenschappelijke regelingen Werkelijke Bijdrage 2022 Begrote Bijdrage 2022 Begrote Bijdrage 2023 Begrote Bijdrage 2024 Begrote Bijdrage 2025 Begrote Bijdrage 2026 Begrote Bijdrage 2027
x € 1000
RUD (programma 11) 732 803 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136
VRD (programma 2) 1.618 1.643 1.708 1.769 1.830 1.890 1.890
GGD incl VTD (programma 3) 1.177 1.177 1.317 1.295 1.326 1.356 1.356
Recreatieschap Drenthe (programma 6) 49 49 51 53 55 56 56
GKB (programma 3) 438 383 565 - - - -
Reestmond(programma 3) 6.679 6.679 7.731 6.812 6.694 6.659 6.659
Publiek Vervoer Groningen Drenthe(programma 3) 21 21 21 21 22 22 22
Totaal 10.714 10.755 12.529 11.086 11.063 11.119 11.119

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

Terug naar navigatie - Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

Openbaar belang
Het uitvoeren van taken op het gebied van milieuwetgeving, milieuregelgeving en milieuhandhaving.

Toelichting
Sinds 2014 is de GR RUD verantwoordelijk voor de uitvoering van alle milieutaken (vergunningverlening en toezicht/handhaving). De gemeenten blijven beleidsverantwoordelijk en verstrekken jaarlijks opdracht aan de RUD voor de uitvoering van de milieutaken. 

Risico's en ontwikkelingen
De afgelopen jaren is via het ontwikkelprogramma de kwaliteit van de organisatie verbeterd. De balans tussen opdrachtgevers en de uitgevoerde werkzaamheden is nog niet optimaal. Onder andere middels het plan van aanpak evaluatie GR RUD wordt hieraan ook gewerkt. Bij structureel achterblijvende productie ontstaan mogelijk milieurisico’s.

Wijziging in het belang
N.v.t

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) - Assen Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
Deelnemersbijdrage obv jaarprogramma 732 803 1.136 91 335 4.432 5.214 273

Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Openbaar belang
Het vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Drenthe.

Toelichting
De GR Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een gemeenschappelijke regeling van 12 gemeenten in Drenthe waaraan de taken zijn opgedragen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Onder de VRD vallen dan ook Brandweer Drenthe, Crisisbeheersing en GHOR Drenthe. Ook hoort het in standhouden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer bij de taken, voortvloeiende uit de daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving. Dit in gezamenlijkheid met de veiligheidsregio’s Groningen en Fryslân. Verder werkt de VRD samen met hulpverleningsorganisaties zoals de politie, defensie, energiebedrijf, waterbedrijven en waterschappen. 

Risico's en ontwikkelingen
In 2021 en de eerste maanden van 2022 zijn nog werkzaamheden verricht rondom COVID-19. In maart 2022 heeft de VRD opdracht gekregen om opvang te regelen voor Oekraïense vluchtelingen en later ook bij de bemiddeling van crisisnoodopvang voor asielzoekers. Het vernieuwde crisisplan is ontwikkelt en de werkwijze uit dit plan is al ingezet ten bate van de opvang van vluchtelingen. Als gevolg van personeel voor langdurige crises staan reguliere taken onder druk.

In 2023 is de zoektocht naar een ander, toekomstbestendig systeem voor de brandweerzorg een belangrijk onderwerp. Het huidige bedrijfsmodel van de brandweer vraagt aanpassingen. De VRD gaat voor aanpassingen van de huidige werkwijze en bedrijfsvoering van de brandweer voor de komende 5-10 jaar, met als doel te komen tot moderne brandweerzorg, waarbij vrijwilligheid de basis blijft waarop de brandweer in Drenthe opereert. Die verandering zal geleidelijk en samen met de brandweermensen vorm gegeven worden.

De omgevingswet welke in 2023 in zal gaan heeft invloed op het werk van de brandweer, met name bij de risicobeheersing, maar ook bij de crisisbeheersing en de GHOR. Ook de Wet kwaliteitsborging zal gelijktijdig worden ingevoerd welke invloed heeft op de risicobeheersing. De komende jaren staat de VRD voor de uitdaging om haar advisering op bouwen, externe veiligheid natuurbrandbeheersing en evenementen aan te passen aan de processen die deze nieuwe wetgeving met zich meebrengen. De VRD is al enkele jaren bezig om zich voor de bereiden op deze transitie. Verder zijn de thema’s klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, technologische kansen en bedreigingen en arbeidsmarktontwikkelingen thema’s welke een grotere inspanning vragen. Investeren op kennis en capaciteit is nodig om de adviesrol op gebied van fysieke veiligheid voor gemeenten goed in te kunnen vullen.

Samenwerking met GGD Drenthe is daarnaast een ontwikkeling en ziet vooral op de bedrijfsvoering en informatiebeheer en uitwisseling van data. Bundeling van capaciteit en budget van beide organisaties levert een aanzienlijke resultaatverbetering op waarmee de posities als kennisintensieve en lerende organisaties worden verbeterd. Ook leidt de schaalvergroting door samenwerking tot een meer robuuste, veiliger en kwalitatief betere informatievoorziening.  De VRD heeft samen met de GGD het Verbeterplan informatieveiligheid en privacy opgesteld en hiermee is in 2022 ingestemd. 

Kortom, om als veiligheidsregio voldoende uitgerust te zijn om de taken voor de gemeenten goed te kunnen blijven uitvoeren is op de volgende onderwerpen op korte termijn actie noodzakelijk:
- Crisisbeheersing een kennis- en capaciteitsimpuls geven;
- Brandweerzorg: investering in voldoende brandweervrijwilligers;
- Informatievoorziening en -veiligheid: data en informatie als cruciale componenten;
- Risicobeheersing als expertisepartner op fysieke veiligheid.  

Wijziging in het belang
N.v.t

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) - Assen Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
5,9%* 1.618 1.643 1.708 3.466 3.125 29.760 25.929 119
* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)

Openbaar belang
Samenwerkingsverband tussen alle twaalf Drentse gemeenten om de gezondheid van de inwoners van de twaalf Drentse gemeenten te bewaken, beschermen en bevorderen.

Toelichting
GGD Drenthe houdt toezicht op oa Kinderopvang, WMO, OGGZ. Daarnaast zorgen ze voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en wordt er onderzoek gedaan naar gezondheidssituaties van de Drentse bevolking en geven zij gezondheidsvoorlichtingen en zijn zij verantwoordelijk voor medische milieukunde, infectieziektebestrijding. Verder adviseren zij gemeenten over gezondheidsbeleid en over preventieprojecten op het terrein van gezondheid. Ook Veilig Thuis Drenthe (VTD) valt hieronder waar het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal staat.                             

Risico's en ontwikkelingen
Ten aanzien van algemene risico’s houdt de GGD een Algemene Reserve van maximaal 2,5% van de omzet voor de basistaken(conform VDG notitie "Samen werken voor Drenthe"). Voor het programma additioneel wordt een opslag van 10% berekend op de kostprijs van de additionele producten. Deze opslag wordt gestort in de risicoreserve. De reserve heeft een maximum-omvang van 33% van de loonkosten van het programma additioneel. Voor Veilig Thuis Drenthe wordt de opslag van 10% niet berekend. De GGD werkt tegen kostprijs voor de gemeenten, met de afspraak dat wanneer de gemeenten het product substantieel wensen terug te brengen aanvullende afspraken worden gemaakt over de dan optredende frictiekosten.

Wijziging in het belang
N.v.t

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) - Assen Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
Jaarlijkse exploitatiebijdrage 1.177 1.177 1.317 2.913 2.956 6.672 11.208 108

Recreatieschap Drenthe

Terug naar navigatie - Recreatieschap Drenthe

Openbaar belang
Advisering, voorlichting en kennisontwikkeling, projectontwikkeling en –uitvoering, ontwikkeling en beheer van routestructuren en kwaliteitsbewaking op het gebied van recreatie en toerisme.

Toelichting
Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijk samenwerkingsverband op het gebied van recreatie en toerisme in de provincie Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf in de provincie Friesland. De kerntaken van dit samenwerkingsverband zijn advisering, voorlichting en kennisontwikkeling, projectontwikkeling en –uitvoering, ontwikkeling en beheer van routestructuren en kwaliteitsbewaking.
De planontwikkeling gebeurt in alle gevallen in overleg met de betrokken gemeenten, terrein beherende instanties, provincie en andere belanghebbenden.                       

Risico's en ontwikkelingen
De geringe omvang en opbouw van de organisatie van het Recreatieschap evenals de werkdruk kunnen financiële risico’s tot gevolg hebben. Het management en bestuur volgt dit nauwlettend.

Wijziging in het belang
N.v.t

Recreatieschap Drenthe - Diever Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
3,7%* 49 49 51 1.385 1.161 813 1.073 1
* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

Terug naar navigatie - Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

Openbaar belang
Op maatschappelijk en zakelijk verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan onder andere geldkrediet, schuldhulpverlening, budgetbeheer en beschermingsbewind. Daarmee een bijdrage leverend aan het tenietdoen van de negatieve maatschappelijke- en economische effecten van problematische schulden. 

Toelichting
De GKB is een 2e-lijns organisatie voor hulp bij schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening De GKB is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. Daarnaast verleend de GKB dienstverlening aan gemeenten die niet deelnemen in de gemeenschappelijke regeling (zogenoemde DVO-gemeenten).                  

Risico's en ontwikkelingen
De financiële situatie van de GKB staat al enkele jaren onder druk en is zorgelijk. Dit heeft geleid tot de strategische herijking GR-GKB 2018 - 2021. Ondanks de scherpe sturing op de bedrijfsvoering van de GKB zien we dat het teruglopen van de omzet en de daarmee samenhangende afbouw van de organisatie niet gelijkmatig verloopt. De GKB heeft geen eigen vermogen dus eventuele financiële gevolgen hiervan (voorziene frictiekosten) zullen door de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling moeten worden opgevangen. Het Dagelijks Bestuur GKB heeft in januari 2022 het voorgenomen besluit genomen om voor de huidige en toekomstige activiteiten van de tweedelijns schuldhulpverlening een proces van vervreemding te starten. Definitieve besluitvorming over de toekomst van de GR GKB zal in het najaar van 2023 plaatsvinden. Duidelijk is wel dat ook bij het proces van vervreemding dit gepaard zal gaan met kosten voor de 3 GR-gemeenten. Los van de toekomst is duidelijk dat de omzet van de GKB terugloopt en er vanuit kostenbeheersing een krimp op formatie moet plaatsvinden.

Wijziging in het belang
N.v.t

Gemeentelijke Kredietbank (GKB) - Assen Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2022 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
Naar rato inwoners 438 383 565 -485 -834 9.770 7.891 -883
*eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat is op basis van concept jaarrekening

Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel

Openbaar belang
Reestmond is een GR waarin drie gemeenten deelnemen en waarmee uitvoering wordt gegeven aan een deel van de wet sociale werkvoorziening.

Toelichting
Het uiteindelijke doel is om medewerkers te ontwikkelen naar zo regulier mogelijke arbeid. Na 31 december 2014 geeft de wet sociale werkvoorziening geen mogelijkheid meer voor nieuwe instroom.

Risico's en ontwikkelingen
Voor de meerjarenbegroting van 2023 en verder is een herziene concept-begroting opgesteld en aangeboden aan de betrokken gemeenteraden.  Dit heeft te maken met het afsluiten van een nieuw energiecontract en het verhogen van het minimumloon en de stijging van de kosten van de salarissen naar aanleiding van de uitkomsten van de CAO onderhandelingen voor sociale werkbedrijven en de samenwerkende gemeentelijke organisaties.  Voor de gemeente Meppel komt de begrote bijdrage voor 2023 uit op € 7.731.000 (was € 7.002.000).

Reestmond heeft een analyse laten uitvoeren op de loonheffingen en de BTW. Deze bevindingen zijn gedeeld met de belastingdienst. Over de loonheffingen en BTW volgt hoogstwaarschijnlijk een naheffing. Hierover zijn gesprekken gaande met de belastingdienst. De naheffing kan worden opgevangen binnen de reserves van Reestmond en zal niet leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage in 2023. In de ontwerpbegroting 2024 en meerjaren doorrekening 2025-2027 van Reestmond zijn de bevindingen over de afdracht van loonheffingen en BTW verwerkt. De naheffing van de belastingdienst over de jaren 2017-2022 vormt hierdoor geen risico meer voor de komende jaren. 

Wijziging in het belang
Bij het opstellen van de begroting 2023-2026 gelden de volgende uitgangspunten die worden aangegeven in de begroting van Reestmond:
a. Het aantal verwachte SE’s wat overeenkomt met het bepaalde in artikel 3 lid 1 van het begrotingsjaar.
b. Het totaal van begrote baten en lasten van de GR, exclusief de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
c. De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten, uitgesplitst per deelnemende gemeente volgens de verdeelsleutel naar rato van het aandeel SE’s zoals bedoeld onder sub a.

Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel - Meppel Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
ca. 65%* 6.679 6.679 7.731 2.371 2.391 3.795 3.913 265
* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Publiek vervoer Groningen Drenthe

Terug naar navigatie - Publiek vervoer Groningen Drenthe

Openbaar belang
Alle gemeenten in Groningen en Drenthe willen een optimaal vervoersnetwerk creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zodat alle inwoners naar hun werk of school gaan en/of deel willen nemen aan het sociale leven en voor bezoekers aan onze provincies.

Toelichting
Publiek Vervoer Groningen Drenthe beheert namens de gemeenten en provincies c.q. OV-bureau de contracten inzake het Wmo vervoer, leerlingenvervoer, hub-taxi, vervoer sociale werkplaats en lokale vervoersoplossingen zoals sommige stadsdiensten en buurtbussen.

Risico's en ontwikkelingen
Het risico in 2022 voor de sector vervoer was het chauffeurstekort. Naar verwachting blijft het chauffeurstekort ook een risico in 2023.

Belangrijke ontwikkeling is de verdere integratie van OV (openbaar vervoer) en doelgroepenvervoer. Samen met Wmo-vervoer kunnen meer flexibele ov-producten aangeboden worden in gebieden met een onvoorspelbaardere vervoersvraag. 

Wijziging in het belang
N.v.t

Publiek vervoer Groningen Drenthe - Assen Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Werkelijke bijdrage Begrote bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2022 2023 1-1-2022 31-12-2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
2,37%* 21 21 21 165 231 191 403 66
* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers
** Bedragen eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat zijn gebasseerd op conceptcijfers

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties

De gemeente Meppel is aandeelhouder van een aantal vennootschappen. Daarnaast neemt Meppel deel aan de coöperatie Port of Zwolle. Bij zowel de vennootschappen als de coöperatie gaat het om organisaties die uit overheidslichamen zijn ontstaan (voornamelijk nutsbedrijven). De bestuurlijke invloed van Meppel op de vennootschappen is in praktijk gering en het financiële belang bestaat uit de waarde van de aandelen en de eventuele dividenduitkering.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) - Den Haag Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
18.915 aandelen (0,03%) 43 43 32 5.097.000 5.062.000 155.264.000 143.988.000 236.000
Openbaar belang De bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Risico's en ontwikkelingen De BNG heeft sinds 1994 de Triple-A status, de ratings worden gelijk gesteld aan de ratings van de Nederlandse staat, omdat de bank volledig in overheidshanden is. De deelneming in de BNG brengt voor de gemeente Meppel een zeer gering risico met zich mee.
Wijziging in het belang n.v.t.
Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
42.621 aandelen (0,03%) 43 28 33 4.116.000 4.241.000 4.635.000 5.154.000 199.000
Openbaar belang Altijd en overal in het voorzieningengebied kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.
Toelichting Op gebied van duurzaamheid is Enexis een belangrijke speler, zowel wat betreft eigen bedrijfsvoering als in de facilitering van andere initiatieven. De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd om te zorgen voor een energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is en blijft.
Risico's en ontwikkelingen De energietransitie leidt voor Enexis tot een grote investeringsopgave en kapitaalbehoefte, die op lange termijn waarschijnlijk niet door de huidige aandeelhouders kan worden ingevuld. Enexis en haar aandeelhouders zijn in gesprek over de ontwikkelingen en mogelijke maatregelen om te zorgen dat Enexis een financieel solide basis behoudt. Ook het Rijk voert overleg met de regionale netbeheerders en hun aandeelhouders over een eventuele partcipatie door het Rijk. De deelnemening in Enexis brengt voor de gemeente Meppel een gering risico met zich mee.
Wijziging in het belang n.v.t.
Vitens N.V. - Utrecht Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
37.526 aandelen (0,75%) 9.189 - - 559.000 600.000 1.340.000 1.388.000 19.000
Openbaar belang Het produceren, distribueren, leveren van drinkwater aan klanten en de daarbij behorende dienstverlening tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
Toelichting Vitens is een gereguleerd bedrijf en valt onder de Waterwet.
Risico's en ontwikkelingen De deelneming in Vitens brengt voor de gemeente Meppel een gering risico met zich mee. Vitens opereert maar zeer beperkt in een concurrerende omgeving, de marktrisico’s zijn daarom beperkt. De regulering zal volgens de verwachtingen van Vitens er toe leiden dat de winstgevendheid zal dalen. Op de langere termijn verwacht Vitens een hoger investeringsniveau nodig te hebben om aan de drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen, de effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen en te voldoen aan wet- en regelgeving. De verwachting is dat de komende jaren geen dividend wordt uitgekeerd.Vitens heeft steeds meer moeite om aan de stijgende vraag naar drinkwater te voldoen door afname van de beschikbare hoeveelheid zoetwater, drukte in de ondergrond en toename van verontreiniging van bronnen.
Wijziging in het belang n.v.t.
Wadinko N.V. - Zwolle Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
81 aandelen (3,4%) 9 102 40 65.495 74.146 5.454 6.922 8.651
Openbaar belang De begeleiding en financiering van (startende) ondernemingen in het werkgebied Overijssel en Drenthe, de bedrijvigheid te ontwikkelen en de werkgelegenheid te bevorderen
Toelichting Wadinko N.V. beheert het vermogen van de voormalige Waterleiding Maatschappij Overijssel NV met als doel de begeleiding en financiering van (startende) ondernemingen in het werkgebied Overijssel en Drenthe, de bedrijvigheid te ontwikkelen en de werkgelegenheid te bevorderen
Risico's en ontwikkelingen Verbonden met de taken van Wadinko is het aangaan van ondernemingsrisico’s. Wadinko zorgt dat zij invloed uitoefent op de ondernemingen waarin zij participeert door middel van de Raad van Commissarissen of aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast houdt Wadinko reserves aan om risico’s te kunnen dekken. In 2022 is er een interim dividend uitgekeerd in verband met een hoog netto resultaat en hoog liquiditeitssaldo.
Wijziging in het belang n.v.t.
N.V. Rendo Holding - Meppel Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
119 aandelen (12,10%) 54 600 540 76.899 76.024 99.281 101.110 6.589
Openbaar belang Het ontwerp, de bouw en het beheer van energienetwerken. De energienetwerken dienen in publieke handen te blijven omdat het een monopolypositie geeft ten opzichte van de consument en de leveranciers. Naast energienetwerken richt het bedrijf zich ook op glasvezelnetwerken.
Toelichting Rendo is als regionaal energiebedrijf actief in het netbeheer van elektriciteit en gasnetten in Drenthe en Noord Overijssel.
Risico's en ontwikkelingen Gezien de aard van de activiteiten is Rendo een vrij stabiele vennootschap. De regulering van de tarieven is het grootste risico op een lager financieel resultaat. Nieuwe activiteiten zoals glasvezel, groen gas ambitie en E-netten op orde gaan gepaard met risico’s.
Wijziging in het belang n.v.t
MeppelEnergie B.V. - Meppel Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
300 aandelen (50%) 300.000 - - -1.295 -1.389 1.920 1.821 -94*
Openbaar belang Het ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden van duurzame energiesystemen.
Toelichting Gemeente Meppel en RENDO zijn gezamenlijk aandeelhouder van MeppelEnergie. In de wijk Nieuwveense Landen verzorgt MeppelEnergie de energievoorziening (warmte en koude). Woningen in Nieuwveense Landen hebben geen gasaansluiting. Een derde partij heeft een energievoorziening (biomassacentrale) gebouwd en exploiteert deze. MeppelEnergie koopt op basis van een overeenkomst koude en warmte in bij deze derde partij. Alle bouwgrond in het gebied van MeppelEnergie (Centrumwonen 1 en Broeklanden 4) is verkocht. Woningbouwprojecten zijn in uitvoering en/of worden de komende tijd gerealiseerd. In de koopovereenkomsten voor de projectmatige woningbouw is de verplichte aansluiting op het warmtenet geborgd. Alleen particuliere bouwers (beperkt tot ca. 40 woningen) sluiten grotendeels niet aan, maar daarmee is in de business case van MeppelEnergie al rekening mee gehouden. Het maximaal aantal aan te sluiten woningen is momenteel behaald. Dit zijn er 425.
Risico's en ontwikkelingen Kostenbeheersing: Het project is innovatief, de business case kan daarom niet gebaseerd worden op ervaringscijfers. Dit brengt het risico met zich mee dat de kosten voor investeringen en beheer hoger uitvallen. Reguleringsrisico: Warmtetarieven worden gereguleerd door de Autoriteit Consument en Markt. MeppelEnergie heeft daar geen invloed op en is contractueel aan deze tarieven gebonden. Aannames businesscase: Er is uitgegaan van circa 500 aansluitingen. Dit is meer dan het nu te verwachten aantal van 425. Eveneens is geen rekening gehouden met mengverliezen (warmteverliezen) doordat warm retourwater gemengd wordt met kouder water. Sinds september 2020 zijn MeppelEnergie en een derde partij in gesprek over een nieuwe businesscase. De huidige businesscase geeft geen zicht op een in de toekomst positief financieel resultaat. In dit kader zijn in 2019 de aandelen afgewaardeerd tot nihil en is in 2020 een voorziening gevormd voor het resterende bedrag aan uitstaande lening ad € 298.090. Gesprekken en onderzoek naar een nieuwe businesscase lopen nog. Wetgeving: Met ingang van 2022 stond de invoering van de warmtewet 2.0 gepland waarbij sprake is van tariefreguliering. Hierdoor ontstaat het risico op een lager financieel resultaat. De invoering van de warmtewet is uitgesteld.
Wijziging in het belang n.v.t
* Bedragen eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat is op basis van concept jaarrekening
Port of Zwolle Coöperatie U.A. - Zwolle Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2021 2022 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
33,33% in kapitaalreserve 20.000 - - 131 183 253 132 52
Openbaar belang Het havenbedrijf Port of Zwolle heeft als doel het versterken van het vestigingsklimaat voor het havenbedrijfsleven, de industrie en logistieke bedrijven.
Toelichting In 2015 hebben de gemeenteraden van Zwolle, Kampen en Meppel besloten tot oprichting en deelneming in “Port of Zwolle Coöperatie UA”. Hierin zijn de havenactiviteiten van de deelnemende gemeenten ondergebracht.
Risico's en ontwikkelingen Per 2022 zijn de verordeningen en tariefgrondslagen van de drie gemeenten geharmoniseerd. De Port of Zwolle ontwikkelt zich als belangrijke speler in de Regio Zwolle met een belangrijke rol in de Regiodeal, de Regionale Investerings- en ontwikkelagenda en de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle. Financieel bestaat een groot deel van de omzet uit het binnenhalen en uitgeven van subsidies vanuit provincies en de EU. Voor de inzichtelijkheid hiervan is de financiële administratie opnieuw ingericht.
Wijziging in het belang n.v.t.

Speciale vennootschappen verkoop Essent
Voor de afwikkeling van de verkoop van Essent zijn een aantal vennootschappen in het leven geroepen: PBE B.V. / Claim Staat Vennootschap B.V. Het is niet te verwachten dat er in de tussentijd (substantieel) dividend wordt uitgekeerd. Alle SPV’s zijn gevestigd aan de Brabantlaan 1, 5216 TV in ’s-Hertogenbosch.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) - 's Hertogenbosch Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
64.663 aandelen (0,04%) 65 - - 1.569 1.532 19 7 -37
Openbaar belang Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent.
Toelichting Ondanks dat de vennootschap in 2016 grotendeels is geliquideerd dient PBE als gevolg van conctractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het doel is dat de vennootschap in 2023 wordt opgeheven.
Risico's en ontwikkelingen Het risico verbonden aan deze vennootschap is gering.
Wijziging in het belang n.v.t.
Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V. (CSV) - 's Hertogenbosch Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel Nominale waarde aandelen in € Uitgekeerde dividendinkomsten Begrote dividendinkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2022 2023 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
864 aandelen (0,4%) 0,86 - - 392 312 27 23 -43
Openbaar belang Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero.
Toelichting De Claim Staat Vennootschap Amsterdam BV heeft de taak gekregen de verkoop van Attero af te wikkelen voor de aandeelhouders. CSV zal voorlopig nog voortbestaan om het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de belastingdienst t.a.v. de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Als dit is afgehandeld kan CSV worden opgeheven.
Risico's en ontwikkelingen Het risico verbonden aan deze vennootschap is gering.
Wijziging in het belang n.v.t.

Stichtingen en verenigingen

Terug naar navigatie - Stichtingen en verenigingen

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
De VNG vertegenwoordigt gemeenten in overleggen met andere overheden (rijk, provincie). De vereniging is tevens het adviesorgaan voor gemeenten op alle gemeentelijke beleidsterreinen.

Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
De VDG is een vereniging, die vooral bijeenkomsten organiseert van en voor haar leden over zaken die in de provincie Drenthe spelen.

Overige verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overige verbonden partijen

De gemeente Meppel neemt deel aan enkele publiek private samenwerkingen (PPS). Het deelnemen in publiek private samenwerking beperkt zich tot ontwikkeling van gebieden, waarbij spreiding van risico en vermogensinbreng centraal staat.

Zandwinning Bremenbergplas
Met twee particuliere aannemers is een publiek-private samenwerking overeengekomen voor de winning en verkoop van circa 1,5 miljoen m3 zand. De overeenkomst dateert van 17 januari 2003. Het resultaat is positief. De huidige overeenkomst loopt t/m 2030. De winning is voor een periode van 10 jaar tot 1 januari 2030 verlengd. In de komende jaren wordt nagedacht over eventuele uitbreiding van de zandwinning en het inpassen van het plan in relatie met de ontwikkeling van Nieuwveense Landen. Na 2030 komt de mogelijkheid beschikbaar om de plas gereed te maken voor recreatie en natuur. Dit is mede afhankelijk van de afzet in de komende jaren. In de periode 2022 – 2025 wordt een behoorlijke omzet verwacht, omdat binnen het bereik van de zandput een aantal grote klussen gepland staan (ontsluitingswegen Nieuwveense Landen (inmiddels aangelegd), reconstructie N375, aanleg Weideblick, Parkwonen en Centrumwonen 2 en 4, Boshoven).

Berggierslanden OntwikkelingsBedrijf (BOB)
De grondexploitatie Berggierslanden is via de jaarstukken 2011 afgesloten. De BOB blijft echter voorlopig bestaan totdat het plangebied is gerealiseerd. Er is een concessieovereenkomst aangegaan, wat inhoudt dat de gehele exploitatie een private aangelegenheid is. De gemeente ontvangt een zogenaamde fee, die nagenoeg geheel is afgerekend met de BOB. Het openbaar gebied wordt door de BOB in eigendom en beheer aan de Gemeente Meppel overgedragen. De laatste woningen zijn inmiddels opgeleverd. De verwachting is dat begin 2023 de gehele openbare ruimte is overgedragen aan de gemeente Meppel.

Nat Industrieterrein Oevers D
Op industrieterrein Oevers D wordt samen met marktpartijen in een PPS (Publiek Private Samenwerking) 52 ha bedrijventerrein en openbaar gebied ontwikkeld. Hiervan wordt 25 ha nat bedrijventerrein uitgegeven en 11 ha droog bedrijventerrein. Totaal is per 31 december 2021 nog 8,4 ha bedrijfsterrein nog uit te geven. Hiervan is in het 1e halfjaar 2022 0,2 ha verkocht en voor de resterende 8,2 ha is een koopovereenkomst gesloten.  Partijen streven ernaar het project voor 31 december 2023 te voltooien.