Programma 4: Onderwijs

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Dit programmaonderdeel omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is vanuit de onderwijswetten.

Beleidskader
- Integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) (2020-2025)
- Verordening voorziening huisvesting onderwijs (2012)
- Verordening voorschoolse voorzieningen (2013)
- Beleidsnotitie onderwijs-achterstanden-beleid (2017-2020)
- Verordening leerlingenvervoer
- Uitvoeringsprogramma gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (2019-2022).

Relaties met andere beleidsterreinen
- Sociaal domein
- Sport en bewegen
- Cultuur
- Openbare orde en veiligheid
- Zorg

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Elk individu heeft recht op een passend onderwijsaanbod binnen zijn/haar eigen mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een zelfredzame, sociale en verantwoordelijke burger.

Onderwijs en algemeen lokale overheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De regionale functie die wij hebben op gebied van hoger onderwijs willen wij komende jaren graag versterken.

Terug naar navigatie - De regionale functie die wij hebben op gebied van hoger onderwijs willen wij komende jaren graag versterken.

Daar waar mogelijk faciliteren we in de vraagstukken van deze scholen. De samenwerking met de Regiocampus en Noordelijk Innovatie lab Circulaire Economie (N.I.C.E.) is hierin van groot belang.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2019 2020 2021 2022
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % 1,5% 1,5% 2,1% nog niet bekend
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 1,5 1,3 2,3 nog niet bekend
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 12 9 19 nog niet bekend

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Onderwijs
Onderwijs
Lasten 5.705 5.906 6.168 6.403 -234
Baten -910 -1.332 -1.530 -2.025 495
Totaal Onderwijs 4.794 4.575 4.639 4.378 261
Totaal Onderwijs 4.794 4.575 4.639 4.378 261
Saldo van baten en lasten 4.794 4.575 4.639 4.378 261
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 41 - Onderwijs algemeen lokale overheid
Vm onderwijsgebouwen 225 I
KBS De Plataan 35 I
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. -28 I
Kapitaallasten
Diverse kleine afwijkingen < 20.000 29 I
Saldo programma 4 - Onderwijs 261

Analyse financiële afwijkingen

Voormalige onderwijsgebouwen

Het gebouw Havelterbergschool is in 2022 verkocht voor € 225.000.

KBS de Plataan

Er is in overleg met de gebruikers en beheerstichting van de MFA De Plataan een acceptabele tijdelijke oplossing gevonden voor het schooljaar 2022-2023 voor het ruimtevraagstuk van KBSchool De Plataan waarbij de kosten lager uitvielen.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden Afsluiten
Programma 4 - Onderwijs
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede 2.395.000 420.000 1.975.000 25 - 2.395.000 - 420.000 Nee
Onderwijsvoorziening NvL voorbereidingskrediet 150.000 - 150.000 5 7.728 142.272 - - Nee
Onderwijsvoorziening NvL Aankoop grond 500.000 - 500.000 0 - 500.000 - - Nee
Onderwijsvoorziening NvL realisatie 4.862.000 - 4.862.000 40 4.760 4.857.240 - - Nee
Renovatie Stadskwartier 550.000 - 550.000 25 90.750 459.250 - - Nee
Totaal Programma 4 - onderwijs 8.457.000 420.000 8.037.000 103.238 8.353.762 - 420.000

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen

De voorbereiding voor de onderwijsvoorziening Nieuwveense Landen is gestart en loopt door in 2023.  

Samen met het schoolbestuur van CSG Dingstede onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendige huisvesting voor deze school. Tot de uitkomsten hiervan duidelijk zijn wordt verdere renovatie van het huidige schoolgebouw uitgesteld. 

De renovatie van het Stadskwartier is gestart. De uitvoering loopt door in 2023.