Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf behandelt onze zogenaamde kapitaalgoederen zoals wegen, bruggen, riolering, plantsoenen en gebouwen. Van al deze segmenten wordt aangegeven om welke hoeveelheden het gaat, hoe we met het onderhoud omgaan, of de uitvoering volgens schema verloopt en hoe de dekking is geregeld. Deze gegevens zijn mede de basis voor de door de raad te formuleren beleidskaders.

Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Openbare ruimte

Voor het onderhoud van de openbare ruimte is een instrument ontwikkeld waarbij de gewenste onderhoudskwaliteit kan worden afgewogen tegen bijbehorende kosten. Dit kennen wij onder de naam KOM. Dit staat voor kwaliteit op maat. In een integraal beheersysteem worden arealen van de openbare ruimte geregistreerd en kan aan de hand van kwaliteitsniveaus met bijbehorende kosten een prijskwaliteitskeuze worden gemaakt.
Er wordt gewerkt aan implementatie van een nieuwe beheersystematiek, te weten de Beheerstrategie Openbare Ruimte, afgekort BSOR. Dat is een meerjarige en stapsgewijs proces. Hierdoor zullen andere sturingsinstrumenten of –mechanismen ontstaan. Of die KOM overbodig maken of zullen vervangen is nog onduidelijk. Tot die tijd blijven we KOM hanteren als sturings- en rapportage-instrument.

Beleidskader:
- Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit op Maat 2014

Voor bijna alle bovengrondse delen van de openbare ruimte is een kwaliteitsnorm ontwikkeld, vertaald naar categorieën voor Hoge (A), Basis (B) en Lage (C) onderhoudskwaliteiten. In de raadsvergadering van 23 januari 2014 is onderstaande prijskwaliteitsafspraak voor KOM vastgesteld conform het inwonergerichte scenario. KOM is gebaseerd op de CROW kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

Afspraak prijs/kwaliteit Centrum Woongebied Buitengebied Begraafplaats Hoofdwegen Industrie Kantoren Natuurpark Sport Stadspark Wijkpark
Verharding (technisch)
Rijbaan B B C B B C C B C B B
Fietspaden B B B B B B B B B B B
Voetpaden B B B B B C C B B B B
Parkeren en overig C C C C C C C C C C C A = hoog
Groen (technisch) B B C B C C C B C B B B = basis
Meubilair (technisch) B B C B C C C B C B B C = laag
Verzorging B B C B C C C B C B B

Indien de technische kwaliteit onder C-niveau zakt is ingrijpen noodzakelijk vanwege veiligheid of mogelijke kapitaalvernietiging.

Op basis van het inwonergerichte model geldt een prijskwaliteitsafspraak overwegend op B (basis) niveau en de rest op C (laag niveau). In 2022 zijn 3 steekproefmetingen verricht op de kort-cyclische verzorgingsaspecten (bijvoorbeeld onkruid in beplanting) en 1 steekproefmeting op de lang-cyclische technische onderhoudsaspecten, waarbij groen en meubilair alternerend worden gemeten, het ene jaar groen, het andere meubilair. Daarnaast heeft in 2022 de jaarlijkse weginspectie plaatsgevonden, dit betreft een 100% controle van het areaal.

Behaalde prijs/kwaliteit centrum woongebied buitengebied begraafplaats hoofdwegen industrie kantoren natuurpark sport stadspark wijkpark
verharding (technisch)
rijbaan A A B A+ A B A nvt D A A
fietspaden A+ A B nvt A A A+ A+ nvt A+ A
voetpaden A A A A A A A nvt D A B
parkeren en overig D C D D D D A nvt A A B
verzorging A B D B B B B B B B B
groen (technisch) A C C A A B B D A C C
meubilair (technisch)* B B B B B B B D C B B
*inspectie 2021 (alternerend met groen om en om)

Uit de globale weginspectie 2022 blijkt dat de kwaliteit van de wegen niet overal voldoet aan de vastgestelde ambitie. Omdat de openbare ruimte constant wordt gebruikt is het onmogelijk om op enig moment een 100% score te behalen. Van alle wegen in Meppel is er bij 5% sprake van C of D kwaliteit. Daarmee is de dalende trend van wegen met C of D kwaliteit van de laatste jaren afgebroken. De wegen met C/D kwaliteit liggen vooral in Nijeveen, de Oosterboer en sportpark Ezinge.

Op basis van de schouwresultaten lijkt zich een negatieve ontwikkeling voor te doen in de technische kwaliteit van het groen. Zwerfvuil is overal onder controle. Er komt vast zwerfvuil voor, maar nergens leidt dat gemiddeld genomen tot lage scores. De resultaten wijken verder niet veel af van de voorgaande jaren. 

Wegen (product 60)

Terug naar navigatie - Wegen (product 60)

De gemeente is op grond van de Wegenwet verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbare wegen.

Het wegenareaal van Meppel bestaat uit:
- Oppervlakte wegen 238 ha, waarvan:
- 1.507.000 m² elementenverharding
- 799.591 m² asfaltverharding
- 31.194 m² betonverharding
- 46.929 m² overige verhardingssoorten
(Bron: GBI d.d. 14-07-2021).

Beleidskader:
- Wegenbeheerplan 2019-2023

Alle wegen in Meppel zijn opgenomen in een wegenbeheersysteem. Naast een beschrijving van de grootte en het type van de wegen is per weg ook de onderhoudskwaliteit in het systeem opgenomen.
Jaarlijks worden alle wegen door een gespecialiseerd bureau geïnspecteerd op basis van de landelijke erkende CROW-systematiek.
De resultaten van de inspecties worden in het wegenbeheersysteem verwerkt. Met het wegenbeheersysteem kan de kwaliteit van de wegen worden weergegeven en kunnen de kosten voor het onderhoud worden berekend.

onderhoudskwaliteit van de wegen
goed (A+, A en B) slecht (C en D)
inspectie 2015 87% 13% volgens KOM
inspectie 2016 92% 8% volgens KOM
inspectie 2017 96% 4% volgens KOM
inspectie 2018 95% 5% volgens KOM
inspectie 2019 97% 3% volgens KOM
inspectie 2020 98% 2% volgens KOM
inspectie 2021 98% 2% volgens KOM
inspectie 2022 95% 5% volgens KOM

Doelstelling: De kwaliteit van de wegen in Meppel op het niveau brengen zoals dat door de raad is vastgesteld volgens het inwonergericht model.

Het percentage slechte wegen is 5% van het totale areaal, dit houdt in dat er bijna 107.000 m² verharding is waarbij sprake is van een lagere kwaliteit. Deze D kwaliteit wordt via klein- en groot onderhoud en via de investeringsplanning gefaseerd aangepakt.

Klein en groot onderhoud
In het wegenbeheerplan 2019-2023 is een planning opgenomen voor het grootschalig wegenonderhoud gedurende de planperiode. In totaal was in 2022 een budget van € 1.006.010  beschikbaar voor dit
wegenonderhoud.  Dit onderhoudsbudget is bestemd voor klein en groot onderhoud en wordt ingezet voor het oplossen van calamiteiten en meldingen, een jaarlijks asfaltbestek en een elementenbestek. Op basis van functie en prioriteit wordt een selectie van de wegen, die niet voldoen aan de afgesproken kwaliteit, op niveau gebracht. In 2022 is naast klein- en calamiteitenonderhoud, groot onderhoud uitgevoerd in de Dorpsstraat, Molenweg , deel Handelsweg en zijn diverse fietspaden voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Door gemaakte keuzes voor wat betreft de dekking en de uitvoering van het groot onderhoud van de Dorpsstraat en een deel van de Handelsweg is groot onderhoud aan de Jan van Goyenstraat en de B. van der Helststraat  in 2022 niet uitgevoerd. Dit onderhoud wordt op een later tijdstip uitgevoerd. De werkelijke kosten in 2022 bedroegen €  1.019.500.

Rehabilitatie
Grootschalige herinrichtingen en vervanging van de riolering zijn opgenomen in de investeringsplanning van de meerjarenbegroting 2022-2025. Achterstallig onderhoud van de wegen wordt in deze gevallen integraal meegenomen bij de uitvoering van deze (riolerings)projecten. Voor de bepaling van de omvang van de onderhoudscomponent wordt uitgegaan van circa 30% van het onderhanden werk. Voor 2022 komt dit neer op een bedrag van € 322.400.

In totaal is daarmee in 2022 voor een bedrag van € 1..341.900 besteed aan het onderhoud van de openbare wegen.

In 2022 zijn de volgende herinrichtingen/ontwikkelingen afgerond:
- Revitalisering Koedijkslanden fase 5 en 6 
- Aanleg fietspad Reggersweg
- Geleiderail Steenwijkerstraatweg
- Herinrichting Prinsengracht

In 2022 zijn in voorbereiding / uitvoering genomen:
- Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan 
- Fietspad Ruinerwoldseweg (GVVP)
- Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat
- Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP)

Openbare verlichting (product 60)

Terug naar navigatie - Openbare verlichting (product 60)

Beleidskader:
- “alles Duurzaam”, beleid openbare verlichting 2015-2019 (2015)

Doelstelling: aanpassen van de verlichting om te verlichten waar het moet, maar te dimmen waar het kan.

Naast regulier onderhoud en het verhelpen van storingen aan de openbare verlichting is de openbare verlichting in diverse wegen omgevormd naar LED verlichting, onder andere op industrieterrein Oevers A/B, de Bekinkbaan, een gedeelte van kantorenpark Blankenstein en langs de grachten in Meppel. Daarnaast zijn plannen gemaakt om de openbare verlichting in Nijeveen en de Oosterboer om te vormen naar LED verlichting.

Het onderhoudsbudget voor de openbare verlichting bedroeg in 2022 € 135.000. De werkelijke onderhoudskosten bedroegen € 48.000 Een deel van het budget is niet benut vanwege een lopend geschil met een externe partij.  

Civieltechnische kunstwerken (product 60)

Terug naar navigatie - Civieltechnische kunstwerken (product 60)

Onder civieltechnische kunstwerken wordt verstaan: bruggen, beschoeiingen, kademuren, duikers, steigers en tunnels. Vanwege de waterrijke omgeving heeft Meppel veel civieltechnische kunstwerken.

Beleidskader:
- Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022

Doelstelling: zorg dragen voor de veiligheid van de gebruikers van de kunstwerken.

Het regulier onderhoudsbudget voor 2022 bedroeg € 139.080. De werkelijke kosten bedroegen €  126.300. Dit budget is gebruikt voor het uitvoeren van regulier en groot onderhoud. Hiervoor zijn onder andere de volgende grootonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:

 • Conserveren Emmabrug;
 • groot onderhoud betonnen loopstrook Reestbrug;
 • Vervangen dek brug Elzenhage;
 • Groot onderhoud dek brug Reestlaan;
 • groot onderhoud brug Jacob Marisstraat.
 • De voorbereiding voor het vervangen van de brug in de Commissaris de Vos van Steenwijklaan is in 2021 gestart, uitvoering is voorzien in 2022/2023

Naast dit groot onderhoud is er ook regulier onderhoud uitgevoerd:

 • Reinigen diverse objecten;
 • Reinigen afvoergoten van 4 tunnels;
 • Schilderwerk aan diverse objecten.
 • Klein onderhoud aan diverse objecten.

Naast de reguliere werkzaamheden die de gemeente onder eigen regie uitvoert is de gemeente Meppel ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de op afstand bedienbare bruggen (Eshuisbrug, Kaapbruggen en Galgenkampsbrug). Deze worden door Rijkswaterstaat vanuit Zwartsluis bediend, storingen worden op aangeven van Rijkswaterstaat hersteld, de kosten zijn voor de gemeente Meppel.

In 2022 was € 157.790 beschikbaar voor nieuwe aanleg en groot onderhoud. De werkelijke uitgaven bedroegen € 170.055.

Openbaar groen (product 63)

Terug naar navigatie - Openbaar groen (product 63)

Het groenareaal van Meppel bestaat uit:
- Ca. 350 ha te onderhouden openbaar groen
- 27.920 te onderhouden bomen
- 3 te onderhouden sportparken
- 2 te onderhouden begraafplaatsen (Meppel en Nijeveen)
(Bron: GBI d.d.11-08-2021)

Beleidskader:
- De Kadernotitie “Zo doen we Groen” (2015)
- Beleidsvisie op uitgeefbaar groen 2017
- Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen.

Doelstelling: een betere inrichtings- en beeldkwaliteit van groen, een sterkere identiteit en gebruikswaarde van de groene hoofdstructuur en toename van de natuurwaarde.

Op groenonderhoud wordt regie gevoerd (eigen dienst en aannemers). Dit gebeurt op basis van ervaring en vakmanschap, rekening houdend met de strategische kaders.
In het boombeheer vindt op basis van een landelijke richtlijn (BVR) over zorgplicht een omschakeling plaats naar een 3-jarig onderhouds- en inspectiecyclus. In 2020 zijn we met het eerste rayon gestart. In 2022 hebben we met het 3e rayon de volledige inspectiecyclus en bijbehorend onderhoud afgerond. Het continueren van deze aanpak verbetert de kwaliteit van het bomenbestand.

Het totaal regulier onderhoudsbudget groen voor 2022 bedraagt € 1.369.900. Binnen dit totale onderhoudsbudget wordt ook groenbeheer begraafplaatsen, groenonderhoud rondom de sportvelden en
leggers, schouw en waterlossing uitgevoerd. De werkelijke kosten bedroegen in 2022 € 1.394.400.

Speelvoorzieningen (product 63)

Terug naar navigatie - Speelvoorzieningen (product 63)

Gemeente Meppel beheert 525 speeltoestellen op 106 plekken in het openbaar gebied en in speeltuinen, exclusief schoolpleinen. De speeltoestellen op een aantal schoolpleinen worden wel door de gemeente gekeurd.
(Bron: ABS d.d. 11-08-2021)

Beleidskader:
- Speelruimteplan 2013

Doelstelling: voorzien in de speelbehoefte van ieder kind van 0-18 jaar via formele en informele speelruimte, uitnodigend tot buiten spelen, bewegen en ontmoeten.

Speeltoestellen moeten voldoen aan het Besluit Veiligheid en Attractie- en Speeltoestellen.
Om dit te controleren worden inspecties uitgevoerd en worden de resultaten hiervan in een elektronisch logboek bijgehouden. Bij constatering of melding van een gebrek aan de speeltoestellen worden deze gerepareerd.

Speeltoestellen moeten voldoen aan het Besluit Veiligheid en Attractie- en Speeltoestellen. Om dit te controleren worden inspecties uitgevoerd en worden de resultaten hiervan in een elektronisch
logboek bijgehouden. Bij constatering of melding van een gebrek aan de speeltoestellen worden deze gerepareerd. In 2022 zijn pleksgewijs een aantal speelplekken aangepakt, waaronder Slingenberg, Pieter Lastmanstraat en Berggierslanden fase 1. 


Het regulier onderhoudsbudget voor 2022 bedraagt € 148.700. De werkelijke kosten bedroegen € 145.800. Dit regulier onderhoudsbudget wordt naast regulier beheer en onderhoud ingezet voor de uitwerking van het Speelruimteplan 2013. Hierbij wordt het spelaanbod aangepast aan de behoefte, op basis van het aantal kinderen in de buurt. Waar dat kan gebeurt dit via een wijkgerichte werkwijze in een periode van circa 10 jaar. Met de laatste delen in o,a, Berggierslanden in 2022 heeft het speelruimteplan dan in elke wijk invulling gekregen Daarna gebruiken we de systematiek van het speelruimteplan om weer de eerste wijken onder de loep te nemen.

Water en waterbodem (product 62)

Terug naar navigatie - Water en waterbodem (product 62)

Beleidskader:
- De Kadernotitie “Zo doen we Groen” (2015)
- Het Watertakenplan 2016-2020 (2015)
- Het Baggerplan / Prioritering baggerwerken Meppel

Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor het inzamelen en transport van overtollig grond- en hemelwater en bijdragen aan de functionaliteit en kwaliteit van watergangen.
Voor het op diepte houden van de watergangen en het verwijderen van vervuild slib moet baggerwerk respectievelijk saneringswerk worden gedaan. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid. Periodiek vindt in overleg met het Waterschap monitoring plaats om de waterdieptes in de gaten te houden.
Een regulier onderhoudsbudget is niet van toepassing.

Riolering (product 64)

Terug naar navigatie - Riolering (product 64)

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, dat perceel eigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Tevens heeft de gemeente vanuit de Waterwet een zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen. Dit om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De volgende arealen zijn in beheer bij de gemeente Meppel:
- 272,9 km vrijverval riolering;
- 53,6 km persleiding /drukriolering;
- 148,7 km drainageleidingen;
- 5 IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater);
- 9 BBB’s (BergBezinkBassin).
(Bron: GBI d.d. 14-07-2021)

Gemalen:
- 52 hoofdgemalen;
- 122 minigemalen.
(Bron: SAM d.d. 14-07-2021)

Beleidskader:
- Het basisrioleringsplan (2006);
- Het afkoppelplan Kern-Meppel (2006);
- Watertakenplan 2016-2021 (2015, looptijd verlengd tot 31-12-2022 in de raadsvergadering van 9-11-2021).

Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.

In 2015 is het Watertakenplan 2016-2021 vastgesteld. In het samenwerkingsverband Fluvius is met het voormalige waterschap Reest en Wieden en de zes inliggende gemeenten (De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld) het Watertakenplan 2016-2021 opgesteld. Het Watertakenplan kent een hoofdrapport en specificaties per gemeente/waterschap. Het hoofdrapport is een gezamenlijk document dat de zes gemeenten en het waterschap verbindt. In de specificatie zijn de gemeentelijke watertaken van Meppel verder uitgewerkt. Het is tevens de invulling van de wettelijke zorgplicht en voldoet daarmee aan de eisen die aan een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) worden gesteld. 

In 2022 is binnen het samenwerkingsverband Fluvius het Riolering en Water Programma (RWP) opgesteld. Het RWP is de opvolger van het Watertakenplan en geeft invulling aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft voor wat betreft de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Om het rioolbeheer in Meppel goed vorm te geven is er uitbreiding van de formatie nodig, het RWP voorziet hierin. Daarnaast worden er gedurende de looptijd van het plan onderzoeken uitgevoerd die waarborgen dat het rioolbeheer mee gaat in de tijd. Onderzoeken die worden uitgevoerd zijn o.a. een onderzoek of de wijze waarop wij rioolheffing heffen nog aansluit bij de huidige tijd en wordt er een Systeemoverzicht Stedelijk Water opgesteld (SSW). Dit SSW beschrijft het functioneren van alle deelsystemen van het stedelijk water en draagt daarmee bij aan het op orde hebben van de basis en kunnen er doelgericht maatregelen worden getroffen.

In 2022 zijn de volgende investeringen gerealiseerd:

 • Koedijkslanden fase 8, V. Van Goghstraat, Jan Sluyterstraat, P. de Hoochstraat, ged. J. Marrisstraat
 • Gemaal Leenders (bijdrage)
 • Gemaal Nieuwveense Landen Broeklanden 2/5
 • Rioolvervanging Reestlaan

In 2022 zijn de volgende vervangingsinvesteringen in voorbereiding/uitvoering genomen:

 • Riolering Prinsenplein
 • Riolering Voorstraat
 • Riolering Westeinde

Nieuwe aanleg riolering (wordt gefaseerd in meerdere jaren uitgevoerd):

 • Nieuwveense Landen, Broeklanden 2 en 5, in uitvoering
 • Nieuwveense Landen Centrum Wonen 2 en 4, in voorbereiding
 • Nieuwveense Landen, Parkwonen 3,4 en 5, in voorbereiding
 • Danninge Erve Zuid, in uitvoering
 • Noord II, in afwachting van bouwontwikkeling

Het regulier onderhoudsbudget voor 2022 bedroeg voor onderhoud riolering € 260.900;  voor pompen en gemalen € 122.500 en voor kolken € 41.000. De werkelijke uitgaven bedroegen respectievelijk € 300.300, € 149.300 en € 38.100.

Vastgoed

Terug naar navigatie - Vastgoed

De gemeente heeft op verschillende manieren te maken met het bouwen, onderhouden en exploiteren van gebouwen. Het betreft hier een aantal categorieën.
- Gebouwen voor de gemeentelijke dienst (zoals het stadhuis, de gemeentewerf en rioolgemalen);
- Multifunctionele accommodaties (zoals De Plataan en Het Palet);
- Schoolgebouwen (gemeente is verantwoordelijk voor capaciteit, scholen voor het onderhoud);
- Sportaccommodaties (binnensport- en buitensportaccommodaties);
- Cultuur- en welzijnsaccommodaties (zoals Ogterop, De Schalle en molen de Sterrenberg);
- Overig bezit (dit gaat dan om strategisch bezit of gebouwen die nog afgestoten moeten worden).

Per type gebouw verschillen de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. In onderstaande paragrafen wordt dit per type gebouw nader toegelicht.

Vastgoed wat niet meer noodzakelijk is voor de gemeente wordt waar mogelijk afgestoten. De opbrengsten (na aftrek van eventuele kosten en boekwaarde) komen ten goede aan de algemene middelen.

Onderwijsgebouwen (product 41)

Terug naar navigatie - Onderwijsgebouwen (product 41)

Met betrekking tot renovatie worden maatwerkafspraken gemaakt tussen schoolbestuur en gemeente.

Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO)
In 2020 is het integraal huisvestingplan primair onderwijs vastgesteld. In dit plan zijn de ontwikkelingen en de te nemen maatregelen (nieuwbouw of levensduur verlengende renovatie) voor de komende 15 jaar in beeld gebracht. Het IHP vormt het beleidskader waar huisvestingsaanvragen aan worden getoetst.

Onderwijs Nieuwveense Landen
Als onderdeel van het IHP is besloten een schoolgebouw te bouwen in Nieuwveense Landen. Dit wordt één schoolgebouw voor protestants-christelijk en openbaar onderwijs. Tevens biedt de school ruimte aan kinderopvang. Samen met de schoolbesturen KindPunt en Stichting Promes is in 2022 gewerkt aan een programma van eisen voor het nieuwe schoolgebouw. 

CSG Dingstede
Dingstede ontwikkelt plannen voor verdere renovatie van haar schoolgebouw. Naast modernisering van de voorzieningen en de klimaatbeheersing maken efficiënter gebruik van het gebouw en het terugdringen van energielasten deel uit van dit totale pakket.
Belangrijk doel van de renovatie is verlenging van de levensduur van het schoolgebouw met 25 jaar.

Overige gebouwen

Terug naar navigatie - Overige gebouwen

Alle gemeentelijke gebouwen zijn in een gebouwenbeheerssysteem (Planon) ingevoerd. Jaarlijks worden de gebouwen geïnspecteerd en op basis van de onderhoudstoestand wordt het benodigde budget voor (groot) onderhoud aan de gebouwen en bijbehorende installaties berekend. Het kan per jaar verschillen hoeveel geld voor groot onderhoud nodig is. In de begroting zijn deze onderhoudsbudgetten opgenomen. Zie hiervoor de volgende tabel.

Kosten onderhoud gebouwen (excl. Onderwijs) (bedragen x € 1.000) Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting na wijziging Rekening 2022
Regulier onderhoudsbudget 996 680 680 728

Accommodatiebeleid
Na het vaststellen van het huidige accommodatiebeleid is het afstoten van vastgoed actief opgepakt. Er zijn sindsdien veel gebouwen afgestoten, gesloopt en herontwikkeld. Er staan ook nog gebouwen te koop. In 2022 is de voormalige Havelterbergschool verkocht en gepasseerd. Naast het afstoten is de gemeente in 2022 twee gebouwtjes rijker geworden, namelijk de voormalige wijklocatie van Reestmond (groen)  in de Koedijkslanden (Hesselingen) en het voormalige clubgebouw van FC MEO (einde erfpacht) zijn nu in eigen beheer en onderhoud gemeente. Met de huurder van de voormalige Oosterboerschool zijn  nieuwe afspraken gemaakt over verlenging van de huurperiode.  In 2022 is de naam De Spil voor dit gebouw onthuld. 

Als voorbeeld van het zo slim mogelijk combineren van verschillende maatschappelijke belangen en instellingen voor het hoogste maatschappelijke rendement kunnen het Palet en de Plataan genoemd worden. Beide multifunctionele accommodaties hebben een hoge bezettingsgraad. Voorts is er regelmatig contact met diverse instellingen over huisvesting waarbij verbinden het uitgangspunt is.  Bij beide panden vinden af en toe mutaties plaats. In het Palet is op dit moment 1 ruimte beschikbaar voor verhuur. In de Plataan vinden de voorbereidingen plaats voor uitbreiding van de aanwezige  basisschool, af te ronden voor het nieuwe schooljaar. Drenthe College en Scala leveren hier ruimte in.

Gebouwen voor gemeentelijke dienst
De gemeente voert voor een aantal gebouwen die nodig zijn voor de gemeentelijke dienst het onderhoud uit. De belangrijkste daarvan zijn het stadhuis en de gemeentewerf. Daarnaast zijn er allerlei kleine gebouwen op de begraafplaatsen, bij de haven, de brugwachtershuisjes en de gebouwen voor rioolgemalen die onderhouden moeten worden. Voor alle gemeentelijke gebouwen zijn actuele meerjarige onderhouds- en investeringsplannen aanwezig. De bijbehorende budgetten zijn meerjarig in de begroting opgenomen.

Sportaccommodaties
De gemeente heeft diverse sportaccommodaties: Ezinge, Koedijkslanden, Het Erf en De Aanloop in Meppel en sporthal De Eendracht in Nijeveen. Er zijn ook twee gymnastieklokalen: Oosterboer en Prinses Marijkestraat. Voor de sportaccommodaties en de gymnastieklokalen zijn actuele meerjarige onderhouds- en investeringsplannen aanwezig. Daarnaast doet de gemeente nog het beheer en onderhoud van de kleedaccommodaties op de sportparken (Ezinge, Koedijkslanden en Tussenboerlanden). Op sportpark Koedijkslanden voeren de sportverenigingen het beheer en onderhoud uit. Ter compensatie ontvangen de verenigingen een subsidiebijdrage.
Nieuwe plannen voor beheer van onze sportaccommodaties zijn in de maak met daarin 4 onderzoeksgebieden.

Cultuur en welzijnsaccommodaties
De belangrijkste cultuur- en welzijnsaccommodaties die de gemeente in beheer heeft zijn: schouwburg Ogterop, de Secretarie, het Metahir huisje, de Schalle, de Meppeler toren, de kerktoren in Kolderveen en molen De Sterrenberg in Nijeveen.  De kop van de Molen De Sterrenberg is afgelopen jaar met succes gerenoveerd.  Aan vernieuwbouwplannen Ogterop wordt gewerkt. Daarnaast zijn enkele buurt- en wijkcentra in eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt deze gebouwen aan de gebruikers.

Multifunctionele accommodaties
Het Palet is een multifunctionele accommodatie waarin zowel openbaar als bijzonder basisonderwijs zijn gehuisvest. Tevens maken gesubsidieerde partners zoals Stichting WelzijnMensenWerk en het Centrum Jeugd en Gezin gebruik van deze locatie, evenals private instanties Prima Life Junior, Partou Kinderopvang en Icare.
De Plataan is een multifunctionele accommodatie. In deze accommodatie zijn culturele activiteiten (Scala, speel-o-theek, bibliotheek, Kameleon, Bazuin), welzijnsactiviteiten (Stichting WelzijnMensenWerk), onderwijs (K.B.S. De Plataan en Drenthe College, volwasseneneducatie) en kinderopvang gehuisvest.

Strategisch gebouwenbezit
De gemeente is in het bezit van een aantal panden, die vanuit strategische overwegingen zijn aangeschaft. Het gaat daarbij onder andere ook om enkele objecten die zijn gelegen in ontwikkelingsgebieden, zoals Nieuwveense Landen en het Transformatiegebied. Een aantal van die zogenaamde strategische panden zijn verhuurd dan wel in beheer uitgegeven om zodoende leegstand te voorkomen. 

Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed
Van het aardgas af. Daar waar mogelijk wordt bij vervangingsmomenten, of natuurlijke momenten, gezocht naar vervangende oplossingen om van het gas af te komen, te verduurzamen. Het Havenkantoor is nu van het gas af. Voorts wordt Sporthal Koedijkslanden nu gasloos verwarmt. 
De gebouwen krijgen 100% groene stroom geleverd afkomstig van wind en zon. Daar waar verplicht zijn de gebouwen voorzien van een energielabel met een maatwerkadvies. De maatregelen in dit maatwerkadvies, die zich binnen 5 jaar terugverdienen, zijn grotendeels meegenomen in de uitvoering van het onderhoud de laatste jaren, evenals het zogenaamde laaghangend fruit uit de maatwerkadviezen.

Te noemen maatregelen zijn:
- energiemonitoring;
- laden elektrische voortuigen door zonnepanelen bij het stadhuis en gemeentewerf;
- vloer-, muur- en dakisolatie;
- het laatste enkel glas vervangen door HR++ beglazing;
- plaatsen voorzetglas bij monumenten;
- zonnecollectoren voor bereiding warmwater;
- installatie zonnepanelen (de gemeente heeft in 4 jaar meer dan 650 zonnepanelen geplaatst);
- aanwezigheidsdetectie voor verlichting, verwarming en ventilatie;
- toepassen van energiezuinige (LED) verlichting; lichtregelsystemen toegepast (dimmen, schemerschakeling);
- WKO installaties;
- vraag gestuurde ventilatie (CO2 gestuurd);
- WTW bij ventilatie en luchtverwarming;
- inregelen alle installaties;
- isoleren CV-en warmwaterleidingen;
- toepassen slimme thermostatische radiatorkranen;
- toepassen gebouwbeheerssystemen, beheer op afstand.

De verplichte energieregistratie van grote energieverbruikers (gebouwen) is sinds vorig jaar opgepakt.