Paragraaf Wet open overheid

Wet open overheid

Terug naar navigatie - Wet open overheid

Op 1 mei is de Wet open overheid 2022 (Woo) ingegaan. In de Woo wordt voorgeschreven dat we vanaf nu in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet (openbaarheidsparagraaf). In de jaarstukken wordt vervolgens verslag gedaan van de uitvoering ervan.   

Afgelopen jaar is de Wob-procedure aangepast aan de Woo, waarbij de hoofdlijn van het proces ongewijzigd is gebleven. Een belangrijke verandering is de actieve openbaarmaking van de verschillende informatiecategorieën en de termijnstellingen. Daarnaast heeft de Woo een nieuwe rol geïntroduceerd: de contactfunctionaris. Aangezien deze nieuwe rol verweven zit in de huidige rolinvulling van de medewerkers van ons klantcontactcentrum, is deze taak bij hen neergelegd. 

De coördinatie van Woo verzoeken is centraal in de organisatie belegd. De ingekomen en afgehandelde Woo verzoeken zijn openbaar gemaakt op de gemeentelijke website. Vanaf inwerkingtreding van de Woo zijn er tien Woo verzoeken geregistreerd. Daarvan zijn er zeven toegewezen. Eén is omgezet naar een informatieverzoek, één buiten behandeling gesteld en één is nog in behandeling.