EMU saldo

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In onderstaande tabel is het EMU saldo voor het jaar 2022 berekend. Dit betreft het exploitatiesaldo van de gemeente vóór onttrekking en toevoeging aan de reserves,
gecorrigeerd door baten en lasten die geen EMU-effect hebben, maar wel deel uitmaken van het exploitatiesaldo. Dit betreft onder meer onderstaande categorieën.

- Baten en lasten die geen geldstroom hebben omdat dit geen uitgaven of inkomsten zijn (afschrijvingen, toevoegingen aan voorzieningen en dergelijke);

- Baten en lasten die niet in de exploitatie zitten, omdat het balansposten betreft (grondexploitaties, uitgaven rechtstreeks ten laste van een voorziening en dergelijke);

- Mutaties in financiële vaste activa en eventuele boekwinsten (leningen, deelnemingen), omdat deze niet relevant zijn voor het EMU-saldo.

Emu Saldo (bedragen x € 1.000) 12.211
Emu Saldo referentiewaarde 4.199
Verschil EMU saldo & referentiewaarde 8.012
Activa Financiele Vaste Activa Kapitaalverstrekkingn en leningen -665
Mutaties Uitzettingen
van Vlottende activa Uitzettingen 8.250
1 januari Liquide middelen 1.562
tot Overlopende activa 966
31 december Passiva Vaste passiva Vaste schuld 2.625
Vlottende passiva Vlottende schuld 5.214
Overlopende passiva -5.741