Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten Begroting 2022 Begroting 2022 Realisatie
bedragen x € 1.000 voor wijziging na wijziging 2022
Progr. Omschrijving
Incidentele baten
1 Frisse start corona 50 24
2 Naleving controle coronatoegangsbewijzen 36 43
3 Opvang ontheemden Oekraïne 7.225
3 Crisisnoodopvang vluchtelingen 49
3 Kansen4kinderen 53 48
4 Nationaal programma onderwijs 464 662 677
4 Verkoop voormalig onderwijsgebouw 225
7 Lokaal sportakkoord 45 84
10 Kwaliteitsverbetering binnenstad bijdrage Regiostedenfonds 150 1533 1533
10 Afstoten vastgoedobjecten: verkoopwinst 667 0 0
10 Inbreng, ruiling en verkoop gronden 308
10 Multifunctionele accommodaties 149
10 Winstneming en aanpassing voorziening grondexploitaties 0 0 -270
11 Aanpak energiearmoede 0 120 22
ALG Compensatie energietoeslag via gemeentefonds 2666
Incidentele baten / reserves
Onttrekking reserve ondernemersfonds 230 230 245
Onttrekking reserve budgetoverheveling 333 333
Onttrekking reserve onafhankelijke cliëntondersteuning 79
Onttrekking reserve omgevingswet 156
Onttrekking reserve corona 712 334
Onttrekking reserve binnenstadsplan 273 274
Subtotaal incidentele baten 1.511 4.047 14.203
Incidentele lasten
1 Initiatievenbudget en frisse start corona 25 75 24
2 Naleving controle coronatoegangsbewijzen 36 43
3 Opvang ontheemden Oekraïne 4.167
3 Inzet ervaringsdeskundige armoedebeleid 50 0 0
3 Energietoeslag 2.219
3 Mantelzorg en dementie 100 22
3 Crisisnoodopvang vluchtelingen 17
3 Schuldhulpverlening 95 95 17
3 Bijzondere bijstand 30 30 0
3 Kansen4kinderen 53 48
3 Bijstand besluit zelfstandigen (Bbz) 60 36
4 Nationaal programma onderwijs 464 662 677
3/6/7 Verlenging in stand houden lokale culturele en maatschappelijke voorzieningen 150 25
7 Uitvoeren onderzoeksvoorstellen sportbeheerplan 25 25 25
7 Lokaal sportakkoord 45 84
8 Omgevingswet implementeren 120 120 156
9 Herziening baggerplan 50 50 0
9 Plan van aanpak verbeteren inrichting stad 69 69 0
10 Kwaliteitsverbetering binnenstad 150 1806 558
10 Onderzoek CCM beheer de Plataan 50 0 0
10 Regiodeal Regio Zwolle 150 150 115
11 Aanpak energiearmoede 0 120 22
12 Tijdelijke inhuur personeel dienstverlening i.v.m. corona 0 94 94
OVH Onderzoek Joodse eigendommen 0 36 14
ALG Afrekening met de belastingdienst 61
ALG Groot onderhoud gebouwen 50 50 0
Incidentele lasten / reserves
Toevoeging reserve ondernemersfonds 230 230 245
Toevoeging reserve budgetoverheveling 333 333
Toevoeging algemene bufferreserve 370 370
Toevoeging algemene reserve i.v.m. afstoten vastgoedobjecten 667 0 0
Subtotaal incidentele lasten 2.225 4.759 9.372
Saldo 714 712 -4.832

Toelichting overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht incidentele baten en lasten

Opname van dit overzicht is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven. Bij het samenstellen worden de baten en lasten opgenomen die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Hieronder volgt een toelichting op de posten groter dan € 50.000. De opgenomen incidentele baten hebben merendeels een directe relatie met genoemde incidentele lasten. Waar mogelijk is de toelichting op baten en lasten gecombineerd.

Programma 3
Opvang ontheemden Oekraïne

Van het rijk hebben wij een vergoeding gekregen voorde bekostiging van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor het overschot van ruim € 3 miljoen geldt geen terugbetalingsverplichting.

Programma 3 en ALG
Energietoeslag
Via het gemeentefonds hebben we een compensatie ontvangen voor de uitbetaling van de energietoeslag. Tot en met 30 juni 2023 kunnen inwoners een aanvraag indienen over 2022. Het restant wordt overgeheveld naar 2023 voor uitvoering en uitbetaling van deze regeling.

Programma 4
Nationaal Programma Onderwijs
Dit betreft een rijksregeling, waarin we voor een periode van augustus 2021 t/m juli 2023 rijksmiddelen ontvangen. 

Verkoop voormalig onderwijsgebouw
Het gebouw Havelterbergschool is in 2022 verkocht voor € 225.000. Boekwinst bij verkoop van geactiveerde investeringen is een eenmalige baat.

Programma 7
Lokaal sportakkoord
De kosten voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord worden gedekt door een specifieke uitkering van het rijk.

Programma 8
Omgevingswet implementeren
De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Dekking van de gemaakte kosten vindt in 2022  voor hetzelfde bedrag plaats door een onttrekking uit de daarvoor bestemde reserve Omgevingswet.

Programma 10
Kwaliteitsverbetering binnenstad 
Naar aanleiding van de gewijzigde beschikking Binnenstadfonds van de provincie Drenthe is in 2022 het restant van de € 2.000.000 subsidie volledig verantwoord. De provincie biedt met deze gewijzigde beschikking de mogelijkheid om kosten en subsidie in lijn te brengen met de context van de binnenstedelijke situatie en ontwikkelingen in Meppel in de periode 2017-2022.  De (eerder) gemaakte kosten zijn verantwoord op meerdere producten. In 2022 leidt dit  tot een voordeel.

Regiodeal Zwolle
De middelen voor de Lobby regio Zwolle zijn voor 2022 tot en met 2024 opgenomen in de meerjarenraming en zijn daarom aangemerkt als incidenteel.

Resultaten grondexploitaties
De resultaten op de grondexploitaties worden aangemerkt als incidenteel. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitaties. 

Multifunctionele accommodaties
De opbrengst verhuur van de multifunctionele accommodaties en een niet geraamd voordeel op doorberekende gas en elektra wordt als een incidentele baat aangemerkt.

Programma 12
Tijdelijke inhuur personeel dienstverlening i.v.m. corona
De tijdelijke inhuur personeel dienstverlening is een gevolg van corona geweest. Hiervoor is een beroep gedaan op de reserve corona.

Algemene dekkingsmiddelen
Afrekening met de belastingdienst
De afrekening met de belastingdienst betreft een naheffingsaanslag omzetbelasting 2017. Afwikkelingsverschillen die betrekking hebben op voorgaande dienstjaren vallen onder de incidentele baten en lasten.

Reserves
Het Beluit Begroting en Verantwoording stelt dat reservemutaties in principe incidenteel zijn. Uitzondering betreft een eventuele bestemmingsreserve kapitaallasten.