Paragraaf schouwburg Ogterop

Inhoudelijke verantwoording

Terug naar navigatie - Inhoudelijke verantwoording

In het jaar 2022 kon Schouwburg Ogterop pas half februari voor het eerst weer regulier voorstellingen draaien zoals ingepland en verhuringen aannemen zonder beperkende maatregelen. Dat is echter wijsheid achteraf, want in de periode zelf bleef het onzeker of de maatregelen definitief van tafel waren of in een later stadium wederom aangescherpt zouden worden. Dergelijke onzekerheid heeft rechtstreeks invloed op de kaartverkoop en aanvragen voor verhuur, zowel cultuurmaatschappelijk als zakelijk. Publiek en gasten zijn afwachtend of zelfs ontwijkend.

Er is een campagne gestart om mensen opnieuw aan Schouwburg Ogterop te binden, genaamd 'Verbinding via Vriendschap'. Het doel was om mensen als Theatervriend aan ons te verbinden, omdat het dan eenvoudiger is hen te bereiken met ons programma. Tevens helpt het in het opbouwen van vertrouwen - als mensen weer het theater in komen, kunnen ze zelf ervaren of dat veilig en prettig voor hen voelt. Om die reden is een jaar lang gratis de actie 'Verbinding via Vriendschap' gevoerd.  De inzet was gericht op toename van het aantal bezoekers van Schouwburg Ogterop.

Het doel was het aantal Theatervrienden te laten toenemen met minimaal 20%; op dat moment hadden we circa 800 Vrienden. De campagne was zeer succesvol en eind 2022 hadden 1464 Theatervrienden in ons bestand (+83%). We hebben het gemiddeld aantal bezoekers en verhuringen ook flink zien toenemen en durven te stellen dat de campagne bij heeft gedragen vertrouwen terug te winnen en de loop naar Schouwburg Ogterop er weer in te krijgen.

Naast onze eigen campagne hebben we ons ook aangesloten bij landelijke campagnes ('Zin om je te zien' vanuit onze branchevereniging) en regionale campagnes (gezamenlijke start verkoop met Regio Zwolle en uitbrengen gezamenlijk Theaterkrant met de drie noordelijke provincies die bij Dagblad vh Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad werd verspreid).  Het maakt dat de eerder ingeschatte PR budgetten overschreden zijn, maar dat dit hard nodig was om de bedrijfsvoering weer op gang te krijgen.

In 2022 merkten we ook meer van het achterstallig onderhoud waar Ogterop mee te maken heeft. In het afgelopen jaar zijn er meer onderhoudswerkzaamheden en reparaties geweest dan we hadden voorzien en begroot. Op het toneel van de Grote Zaal werken we met een zogenaamde trekkenwand. Aan een trek, die conform wetgeving volledig geautomatiseerd moet zijn, hangen doeken, decor en licht m.b.t. voorstellingen. Van de 40 trekken zijn er afgelopen jaar 12 stuk gegaan die gerepareerd moesten worden.

Verder was er lekkage op meerdere plekken, hadden we vocht doorslag op wanden, vallen (licht)armaturen steeds vaker uit en hebben we verouderde audiovisuele-apparatuur waarvan we een deel moesten vervangen, omdat het definitief kapot was gegaan. Dergelijke reparaties moeten we uit blijven voeren om voorstellingen door te laten gaan en verhuringen aan te kunnen nemen.  

Stichting Horeca Schouwburg Ogterop leidt sinds de hervorming tot stichting verliezen. Er is een kleine opleving in inkomsten geweest wegens toegekende landelijke steunmaatregelen ten tijde van de sluitingen. Helaas is de horeca wat betreft de openstelling en aantal mogelijke gasten afhankelijk van de openstelling van het theater. Het exploitatieresultaat lijkt zich hierdoor wederom niet gunstig te ontwikkelen. Er is uitstel van betaling verleend met betrekking tot het overbruggingskrediet en de lening zodat de stichting Schouwburg Horeca Ogterop behouden kan blijven. Zonder horeca kan de service rond voorstellingen niet verleend worden. Ook kan verhuur niet aangenomen worden, wegens het ontbreken van koffie/lunch/hapjes/drankjes. Er vindt onderzoek plaats naar een meer structurele oplossing voor de zorgelijke situatie van de stichting. 

Activiteiten en bezoekersaantallen

Terug naar navigatie - Activiteiten en bezoekersaantallen

In 2022 hebben we bij aanvang van het jaar nog te maken gehad met beperkende maatregelen vanuit de overheid m.bt. COVID. Het betekent dat wij geen jaar hebben gehad waarin we konden draaien zoals gepland. Het betekent tevens dat we na die maatregelen het effect bleven merken van onzekerheid onder het publiek en bij zakelijke verhuur. Geen moment is het tenslotte zeker of er opnieuw maatregelen zullen volgen en moet er bij publiek, organisaties, bedrijven, artiesten en eigen medewerkers worden gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen daarin. Daarnaast zijn er in de wereld andere onzekerheden gaande, waaronder de oorlog in Oekraïne, fors gestegen energieprijzen en maatschappelijke onrust. Voor een theater heeft dit gevolgen voor de bedrijfsvoering, omdat wij voor mensen en organisaties niet de eerste levensbehoefte vormen en als er keuzes in bestedingen worden gemaakt dat mede op ons type product plaatsvindt. Achteraf weten we dat er geen nieuwe maatregelen zijn geweest en hebben we in de tweede helft van het jaar de grootste toename gezien in activiteiten.

Het aantal activiteiten in 2021  was 125 totaal en in 2022 was dit toegenomen tot 245 totaal; 81 voorstellingen en 164 cultuurmaatschappelijke en zakelijke verhuringen.

In oktober 2022 heeft onder meer het Festival Puppet International na vier jaar weer eens doorgang kunnen vinden. Ook kwamen er weer meer scholen hun uitvoeringen bij ons doen of voorstellingen bezoeken die een besloten karakter hebben, dus onder culturmaatschappelijk vallen.

In 2022 hebben we in totaal 12.788 bezoekers ontvangen bij voorstellingen. Een flinke stijging t.o.v. 4761 in 2021, wat een jaar was met lockdowns en vele maatregelen waardoor voorstellingen geannuleerd moesten worden. Daarnaast hebben we afgelopen jaar 15.720 gasten en bezoekers ontvangen bij cultuurmaatschappelijke en zakelijke verhuur. 

Cultuurmaatschappelijk en zakelijk: activiteiten & gasten/bezoekers 2022  
Culturele verhuur 92
Zakelijke verhuur 72
TOTAAL ACTIVITEITEN 164
Culturele verhuur 11.659
Zakelijke verhuur 4.061
TOTAAL GASTEN/BEZOEKERS 15.720
   
   

 

Programmering: voorstellingen & bezoekers 2022 AANTAL VOORSTELLINGEN BEZOEKERS
Voorstellingen mbt 21-22 (jan tm juli 2022) 49 6.926
Voorstellingen mbt 22-23 (sep tm dec 2022) 32 5.862
TOTAAL 81 12.788

 

Vernieuwbouw schouwburg

Terug naar navigatie - Vernieuwbouw schouwburg

In de raadsvergadering van 17 juni 2021 heeft de raad de wens voor behoud en optimalisering van de schouwburgfunctie uitgesproken. De raad heeft het college opgedragen om met voorstellen te komen en in haar besluit daarvoor een aantal uitgangspunten benoemd. In 2022 is verder gegaan met de werkzaamheden ter voorbereiding van het gevraagde voorstel. Voor het opstellen en realiseren van de businesscase, de fondswerving en de architectenselectie is eind 2021 reeds externe expertise ingeschakeld die geheel 2022 hi ermee bezig is geweest en wat vanuit het voorbereidingskrediet is bewerkstelligd. Binnen de gemeente Meppel zijn vele afdelingen betrokken geweest om kennis te delen en mee te denken. Met de wisseling van college is opnieuw naar de opdracht en de invulling gekeken en zijn de accenten in de opdracht net iets anders komen te liggen. Dit heeft geleid tot een tussenstandsnotitie die eind december is opgeleverd aan het college en enkele weken later geagendeerd is aangeboden aan de raad. Ten tijde van opmaak van deze jaarrekening wordt Schouwburg Ogterop wekelijks geconfronteerd met gebreken, zie hiervoor ook de tekst onder de inleiding. De noodzaak tot vernieuwbouw wordt steeds meer voelbaar in de dagelijkse praktijk en daarmee urgent.  Om een (mogelijke) sluiting van het theater te voorkomen, is een besluit tot de beoogde aanpassingen van het gebouw en installaties nu noodzakelijk. 

Financiƫle verantwoording

Terug naar navigatie - Financiƫle verantwoording

Ook in 2022 startte Schouwburg Ogterop met een sluiting en daarna beperkte openstelling vanuit landelijk getroffen coronamatregelen.  Het vertrouwen bij publiek was minimaal en onzeker bleef of maatregelen verder uit zouden blijven. De kaartverkoop was flink gestagneerd. Met een nieuwe theaterseizoen in het vooruitzicht was het moeilijk inschatten of en hoe het publiek terug zou keren. De verwachtingen dat dat zou zijn als in de topjaren van de seizoenen tussen 2015 en 2020 was sowieso niet realistisch. Naast de wereldwijde pandemie zijn er inmiddels ook andere maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen waar mensen zich zorgen over maken en die invloed hebben op hun financiële situatie. Het is realistisch dat opbouw van publiek tijd nodig heeft en mogelijk voor de jaren die komen anders zal zijn, bijvoorbeeld pas op laatste moment beslissen i.p.v. maanden vooruit kaarten bestellen.

De daarmee samenhangende negatieve financiële effecten (totaal € 97.000) zijn in 2022 zichtbaar in de lagere opbrengsten vanuit recettes dan begroot, circa € 156.000 minder. Daartegenover staat dat de kosten voor programmering lager zijn t.o.v. de begroting € 103.000. De meerkosten voor campagne om het publiek weer richting theater te bewegen waren € 10.000 meer dan geraamd en het onderhoud aan theater technische installaties bracht € 20.000 hogere kosten met zich mee. 

Aan het pilotproject het Drents productiehuis Mevrouw Ogterop is wederom een bedrag van € 50.000 bijgedragen conform afspraken. Het productiehuis heeft primair tot doel om het professioneel productieklimaat in de provincie Drenthe naar een hoger plan te tillen en de eerste voorstelling is landelijk zeer lovend ontvangen (drie recensies in landelijke kranten met ieder 4 sterren). Het productiehuis is gevestigd in Schouwburg Ogterop.

Ondanks de bijstelling in de berap voor hogere energielasten, was nog een overschrijding van € 16.000 te zien en daarnaast een nadeel als gevolg van het naar beneden bijstellen van de huur aan de stichting Horeca Schouwburg Ogterop naar meer marktconforme waarde. In 2022 is echter nog steeds sprake van een opgebouwde huurachterstand door de stichting. Over een meer structurele oplossing voor de financiële situatie van de stichting in relatie tot Schouwburg Ogterop wordt nagedacht.

Schouwburg Ogterop heeft in 2020 noodsteun van het Fonds Podium Kunsten (FPK) ontvangen en daarnaast heeft de Provincie via cofinanciering bijgedragen. Het restant van deze noodsteun (€ 93.000) is in 2022 geheel ten gunste van Schouwburg Ogterop geboekt als steunmaatregel corona effecten 2022. 

Krediet vernieuwbouw Ogterop
Ten laste van het krediet businesscase van € 300.000 is voor het opstellen en realiseren van de businesscase, de verbredingsopgave van de Ogterop-accommodatie, de fondswerving en de architectenselectie externe expertise ingeschakeld en is de interne organisatie breed betrokken. Het gehele krediet is besteed in 2022. De overbesteding van € 45.000  op dit krediet wordt opgevangen door het voorbereidingskrediet van € 250.000 welke voor 2023 beschikbaar is gesteld. Voor 2023 is resumé tot de gang naar de perspectiefnota 2024-2027 nog ruim € 200.000 krediet beschikbaar.