Begrotingsrechtmatigheid

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Volgens het BBV dienen de afwijkingen ten opzichte van de begroting goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen en toegelicht. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid als op programmaniveau de lasten worden overschreden. Het college neemt in de jaarrekening een analyse op bij begrotingsoverschrijdingen waarbij de oorzaken en achtergronden worden toegelicht. De accountant toetst deze toelichting en stelt daarmee vast of deze afwijkingen voor het accountantsoordeel rechtmatig of onrechtmatig zijn. Begrotingsafwijkingen die passen binnen het beleid van de raad betrekt de accountant niet bij de beslissing of er al dan niet een goedkeurende verklaring kan worden gegeven. Via het vaststellen van de jaarstukken worden de uitgaven alsnog geautoriseerd.

Er is gebruik gemaakt van de indeling van het Platform Rechtmatigheid provincies en gemeenten (PRPG).
Naast deze indeling is in de volgende tabel opgenomen met de consequenties van overschrijding voor het accountantsoordeel.

Begrotingsonrechtmatigheid heeft dus uitsluitend betrekking op de lastenoverschrijdingen en niet op overschrijdingen aan de batenkant. De analyse van de begrotingsoverschrijdingen is opgesplitst in:
a) Begrotingsoverschrijdingen lasten per programma
b) Begrotingsoverschrijdingen uitgaven investeringen
De overschrijdingen worden hierna per categorie toegelicht.

Soorten begrotingsafwijking Rechtmatig Onrechtmatig
A Kostenoverschrijdingen door activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing is ingediend X
B Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. X
C Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten X
D Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar niet tijdig konden worden gesignaleerd. Vaak blijken zaken pas in het kader van het opmaken van de jaarrekening. X
E Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. X
F Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. In de praktijk gaat het hier om interpretatieverschillen wet- en regelgeving.
·        Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar X
·        Geconstateerd na verantwoordingsjaar. X
G Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen ofwel totaal geautoriseerd krediet) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
·        Jaar van investeren. X
·        Afschrijving- en financieringslasten in latere jaren. X

a) Begrotingsoverschrijdingen lasten per programma

Terug naar navigatie - a) Begrotingsoverschrijdingen lasten per programma

In onderstaand overzicht komen alleen de programma’s met lastenoverschrijdingen aan de orde. Het zegt dus niets over het tekort op het programma als geheel omdat eventueel extra inkomsten niet worden toegelicht. Op totaalniveau kan er eveneens geen conclusie aan verbonden worden.

lasten inclusief reservemutaties
Programma (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening Overschrijding
1 Bestuur 2.025 1.921 -104
2 Openbare orde en veiligheid 2.895 3.126 231
3 Sociale zekerheid en werkgelegenheid 55.727 60.335 4.608
4 Onderwijs 6.168 6.403 235
6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 3.952 3.534 -418
7 Sport en bewegen 3.639 3.802 163
8 Ontwikkeling openbare ruimte 2.075 2.501 426
9 Beheer bestaande openbare ruimte 13.322 13.481 159
10 Economische zaken en grondzaken 14.428 17.282 2.854
11 Duurzaamheid 4.804 4.648 -156
12 Burgerzaken 2.508 2.775 267
ALG Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 13.815 13.930 115
125.358 133.738 8.380
Te verklaren overschrijding boven € 50.000 (grijze cellen uit tabel hierboven)
Programma (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening Overschrijding
2 Openbare orde en veiligheid 2.895 3.126 231
3 Sociale zekerheid en werkgelegenheid 55.727 60.335 4.608
4 Onderwijs 6.168 6.403 235
7 Sport en bewegen 3.639 3.802 163
8 Ontwikkeling openbare ruimte 2.075 2.501 426
9 Beheer bestaande openbare ruimte 13.322 13.481 159
10 Economische zaken en grondzaken 14.428 17.282 2.854
12 Burgerzaken 2.508 2.775 267
ALG Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 13.815 13.930 115

Hierna worden begrotingsoverschrijdingen met een ondergrens van € 50.000 toegelicht. Tevens wordt aangegeven hoe deze overschrijding moet worden aangemerkt in het kader van begrotingsrechtmatigheid op basis van de hiervoor opgenomen tabel.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid
product / omschrijving (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening overschrijding Categorie afwijking Toelichting
33 Integrale openbare orde en veiligheid 957 1.189 232 D Betreft met name hogere toerekening personele lasten.
Programma 3: Sociale zaken en werkgelegenheid
product / omschrijving (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening overschrijding Categorie afwijking Toelichting
10 Samenkracht en burgerparticiaptie 3.947 9.268 5.321 C Crisis noodopvang vluchtelingen en opvang vluchtelingen Oekraïne. Gecompenseerd door bijdrage vanuit het Rijk. Bekostiging stadsbus, gedekt door subsidie van OV bureau.
13 Begeleide participatie 7.527 7.608 81 D Hogere gemeentelijke bijdrage Werkvoorzieningschap Reestmond en hogere bijdrage beschut werk.
17 Maatwerkdienstverlening 18- 11.415 13.219 1.804 D Verschuiving van lichtere naar intensievere zorg. Daardoor toename van kosten voor verblijf en gespecialiseerde GGZ voor cliënten met deze vorm van jeugdzorg.
Programma 4: Onderwijs
product / omschrijving (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening overschrijding Categorie afwijking Toelichting
41 Onderwijs 6.168 6.403 235 C Extra inzet onderwijs achterstanden beleid (AOB) gecompenseerd door hogere bijdrage vanuit het rijk.
Programma 7: Sport en bewegen
product / omschrijving (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening overschrijding Categorie afwijking Toelichting
47 Sport- en speldeelname 660 843 183 C Coronacompensatie zwembad, doorbetaling ontvangen specifieke uitkerking vanuit het rijk.
Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte
product / omschrijving (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening overschrijding Categorie afwijking Toelichting
49 Ontwikkeling openbare ruimte 1.431 1.760 329 C/D Hogere toerekening personele lasten, implementiekosten Omgevingswet (deels gedekt vanuit reserve), meerkosten ten behoeve van de aanvraag Woningbouwimpuls (Noordpoort).
50 Zorg kwaliteit niet openbare ruimte 644 741 97 C/D Hogere toerekening personele lasten. Daartegenover ook hogere legesinkomsten.
Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte
product / omschrijving (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening overschrijding Categorie afwijking Toelichting
60 Wegen 4.948 5.026 78 D Toename storingen bruggen. Inhaalslag in 2022 op onderhoud straatmeubilair.
63 Groen en spelen 3.957 4.100 143 D Hogere toerekening personele lasten
64 Riolering 2.147 2.242 95 C/D Dotatie voorziening riolering, onderdeel van rioolheffing.
Programma 10: Economische zaken en grondzaken
product / omschrijving (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening overschrijding Categorie afwijking Toelichting
52 Economische zaken en grondzaken 14.428 17.282 2.854 D Verwerving gronden en uitgaven binnen grondexploitaties. Hier tegenover staan opbrengsten uit grondverkopen.
Programma 12: Burgerzaken
product / omschrijving (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening overschrijding Categorie afwijking Toelichting
31 Publiekszaken 2.099 2.328 229 C/D Hogere toerekening personele lasten onder ander als gevolg van corona. Hiervoor is een dekking vanuit de coronareserve verwerkt. Daarnaast zijn de uitgaven ten aanzien van de reisdocumenten hoger dan begroot (toename afgifte reisdocumenten). Hier tegenover staan direct gerelateerde legesinkomsten.
Programma ALG Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
product / omschrijving (bedragen x € 1.000) lasten begroting na wijziging lasten jaarrekening overschrijding Categorie afwijking Toelichting
A0 Algemene ondersteuning 0 951 951 C/D Dotatie voorziening pensioen en wachtgelden. Deels gecompenseerd door inbreng pensioenvoorziening vanuit pensioenverzekeraar.