Programma 1: Bestuur

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Bestuur vallen de bestuursorganen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en burgemeester. De griffie neemt in dit programma een bijzondere plaats in, als organisatie-eenheid die de bedrijfsvoering van de raad behartigt. Ook regionale samenwerking, de rekenkamer, bezwaren en klachten (de commissie bezwaar en beroep en de gemeentelijke klachtenregeling), het initiatievenbudget en de organisatieontwikkeling zijn beleidsmatig aan dit programma verbonden.

Beleidskader
- Coalitieakkoord 2018-2022
- Griffieplan 2020.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Coronapandemie
Het coronavirus is er nog, maar er is sprake van een meer beheersbare situatie. Het coronavirus heeft, in veel mindere mate, nog steeds impact op de samenleving en de organisatie. We bevinden ons in de nafase van de pandemie maar blijven waakzaam. 

Bestuur
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben geleid tot een nieuwe raad én een nieuw bestuur in de gemeente Meppel. De gemeenteraad van Meppel blijft werken aan het versterken van de drie rollen die de gemeenteraad heeft; de volksvertegenwoordigende-, de kaderstellende- en de controlerende rol. Daarnaast wil de gemeenteraad in verbinding staan met de samenleving en de regio. Dat betekent een gemeenteraad die vorm en inhoud geeft aan het (veranderend) samenspel met de samenleving. Het belang van het versterken van de verbinding tussen gemeenteraad en de Meppeler samenleving geldt nadrukkelijk ook voor de verbindingen binnen de regio, zowel binnen de provincie Drenthe als in de regio Zwolle. Met het voorgaande wil de gemeenteraad in de toekomst zijn positie krachtig blijven invullen.

Samenwerking
Regionale samenwerking wordt relevanter. Veel vraagstukken spelen zich niet alleen op lokaal niveau af. Oplossingen worden regelmatig op regionale schaal gevonden. Dit geldt zeker voor vraagstukken rond economie en arbeidsmarkt, maar ook ruimtelijke en sociale vraagstukken gaan vaak over de gemeentegrenzen heen. Denk aan de woonopgave, het vraagstuk van klimaat en energie, het openbaar vervoer en andere infrastructuur, zorgvoorzieningen (onder meer voor jeugd) en nog veel meer.
Regio Zwolle en provincie Drenthe zijn onze primaire (overheids)partners, naast uiteraard onze buurgemeenten. Deze partners bieden kansen die we als Meppel alleen niet zouden hebben. Beide zetten in op investeringsagenda’s waarmee ze een stevig beroep kunnen doen op middelen van het Rijk en/of Europa. Zo is Meppel in beeld met Port of Zwolle, circulariteit, de verstedelijkings-/woonopgave, infrastructuur, Noord IV en haar bovenlokale voorzieningen (binnenstad, Ogterop). In 2022 heeft dit Rijksbijdragen opgeleverd voor (infrastructuur binnen) Noordpoort en voor maatregelen rond het spoor. Dit zijn ook onze focuspunten in onze eigen lobby.
De komende tijd vraagt dit extra inzet om de kansen die er liggen te verzilveren. Extra inzet is nodig op lobby en projectontwikkeling. Dit laatste omdat voor een goed project op dit moment altijd geld te vinden is. Met name Port of Zwolle en verstedelijking (wonen en meer) vergen extra inzet. Voor verstedelijking geldt dat we groeiend kwaliteit willen toevoegen in Meppel. Dit doen we in afstemming binnen het proces van de Omgevingsvisie. 

Cijfers bezwaarschriften en klachten 2022

Terug naar navigatie - Cijfers bezwaarschriften en klachten 2022

Van de binnengekomen bezwaarschriften zijn 55 informeel afgehandeld. Daarbij kan gedacht worden aan: het toelichten van het genomen besluit, het nemen van een herzien besluit of het nemen van een nieuw besluit. Dit leidt dan tot intrekking van het bezwaarschrift. In 2022 is er sprake van een intrekkingspercentage van 44%. Dit is een lichte daling ten opzichte van eerdere jaren (2021: 46% en 2020: 60% ingetrokken).

Zaken die ingewikkeld zijn of een principieel karakter hebben komen op de hoorzitting bij de Commissie Bezwaarschriften. Het kan ook zijn dat een bezwaarmaker per se een advies van de commissie wil. Van de 45 bezwaarschriften die voorgelegd zijn aan de Commissie Bezwaarschriften zijn er 4 gegrond verklaard. De overige bezwaarschriften waren ongegrond of niet ontvankelijk. 

In 2022 is er ten opzichte van 2021 sprake van een stijging van het aantal bezwaarschriften (2022: 138, 2021: 135, 2020: 95). Er zijn 26 bezwaarschriften ingediend tegen één besluit van het college. Dit betreft de omgevingsvergunning voor aanleg van een pumptrackbaan, waarbij de Commissie Bezwaarschriften één advies heeft uitgebracht.

In 2022 gingen de meeste bezwaren over de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan om bijvoorbeeld afwijzingen van een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand of om afwijzingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.
Bij 12 van de ontvangen bezwaarschriften ging het uiteindelijk niet om een bezwaar. Deze bezwaarden zijn doorverwezen naar de juiste organisatie, bijvoorbeeld de rechtbank, het CJIB of zijn als klacht in behandeling genomen.

26 bezwaarschriften zijn binnengekomen in 2022, maar worden afgehandeld in 2023.

Cijfers klachtenbehandeling 2022:

Het aantal klachten is licht gedaald t.o.v. 2021 van 92 naar 75. Afgezet tegen het aantal klantcontacten is het aantal ingediende klachten laag. 

De meeste klachten gaan over dienstverlening en communicatie. Bij klachten over dienstverlening kan gedacht worden aan zich niet gehoord of niet gerespecteerd voelen door een medewerker. Bij klachten over communicatie kan gedacht worden aan het niet, te laat of onduidelijk communiceren van een medewerker. 

Bestuursorganen en Bestuursondersteuning (griffie)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen als stad herstellen van de impact die het coronavirus heeft gehad en de lange termijn effecten (financieel, fysiek en mentaal) van corona op onze inwoners, bedrijven en organisaties zoveel mogelijk dempen.

Terug naar navigatie - We willen als stad herstellen van de impact die het coronavirus heeft gehad en de lange termijn effecten (financieel, fysiek en mentaal) van corona op onze inwoners, bedrijven en organisaties zoveel mogelijk dempen.

Een deel van de inwoners zal het “oude” leven weer oppakken zodra dit kan. Inmiddels is meer duidelijk over de fysieke en mentale gevolgen. Mentale problemen op lange termijn zijn de grootste zorg. Daarover is nog veel onduidelijk, maar zichtbaar zijn de oplopende aantallen depressies en angsten. De wachtlijsten bij GGZ-instellingen groeien. Het thuisonderwijs voor jongeren heeft geleid tot leerachterstanden, slechtere prestaties maar vooral voor eenzaamheid en depressiviteit in deze groep. Er is meer eenzaamheid bij ouderen met alle gevolgen die daarbij horen. Door de maatregel “thuisblijven” is er veel minder gesport en bewogen met ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke conditie. We willen kwetsbare groepen, bij wie door de coronacrisis problemen ontstaan zijn of groter geworden, ondersteunen.

Als de ondersteuning van het rijk stopt heeft dat gevolgen voor de economie. Inmiddels blijkt dat 70 tot 80% van de bedrijven het, ondanks of dankzij corona, financieel goed doen. Veel bedrijven hebben echter hun reserves aangesproken en een deel zal alsnog failliet gaan. Verwacht wordt dat de werkloosheid zal stijgen en financiële onzekerheid, schulden en armoede zijn een reële dreiging. Er is verschuiving op de arbeidsmarkt zichtbaar, met versnelling van de digitalisering. We willen inzetten op (om)scholing om mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen en (lokale) werkgelegenheid te behouden. Ook willen we belangrijke instellingen en voorzieningen overeind houden die maatschappelijke doelen realiseren om als stad aantrekkelijk te zijn en te blijven om te wonen, te werken en te leven. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het versterken van de volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en specifiek een gemeenteraad die daadwerkelijk in verbinding staat met de samenleving en de regio.

Terug naar navigatie - Het versterken van de volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en specifiek een gemeenteraad die daadwerkelijk in verbinding staat met de samenleving en de regio.

Het versterken van de volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en specifiek een gemeenteraad die daadwerkelijk in verbinding staat met de samenleving en de regio. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samenwerking effectief organiseren door samenhangende vraagstukken met logische partners op te pakken. Meerwaarde bereiken vanuit de inhoud van het vraagstuk.

Terug naar navigatie - Samenwerking effectief organiseren door samenhangende vraagstukken met logische partners op te pakken. Meerwaarde bereiken vanuit de inhoud van het vraagstuk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Bestuur
Bestuur
Lasten 1.883 1.976 2.025 1.921 105
Baten -50 -1 -51 -24 -27
Totaal Bestuur 1.833 1.975 1.974 1.896 78
Totaal Bestuur 1.833 1.975 1.974 1.896 78
Saldo van baten en lasten 1.833 1.975 1.974 1.896 78
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 51 - Bestuursorganen en bestuursondersteuning
Regionale samenwerking 36 I
Meerwerk accountant -30 I
Taskforce Corona/Frisse start 62 I
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 70 I
Kapitaallasten
Diverse kleine afwijkingen < 20.000 -60 I
Saldo programma 1 - Bestuur 78

Analyse financiële afwijkingen

Regionale samenwerking
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten rondom lobby en regionale samenwerking heeft vertraging opgelopen en heeft daardoor niet volledig plaatsgevonden. € 36.000 is hiervan niet besteed.

Meerwerk accountant
In 2022 was er meerwerk voor de accountant waardoor de kosten € 30.000 hoger uitvielen.

Taskforce corona/Frisse start
Het budget voor de demping van sociaal economische effecten als gevolg van corona is niet volledig besteed.  Na het 1e half jaar is hier als gevolg van de afzwakkende coronapandemie minder inzet op gedaan. € 62.000 is hiervan niet besteed.