Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
   2. Blz. 5 Beleidsjaar in vogelvlucht
    1. Blz. 6 Beleidsontwikkelingen
     1. Blz. 7 Beleidsontwikkelingen
    2. Blz. 8 Financiën op hoofdlijnen
     1. Blz. 9 Financiën
     2. Blz. 10 Analyse per programma
     3. Blz. 11 Toelichting financiële afwijkingen
     4. Blz. 12 Reserves
     5. Blz. 13 Investeringen
   3. Blz. 14 Programma 1: Bestuur
    1. Blz. 15 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 16 Algemeen
    3. Blz. 17 Cijfers bezwaarschriften en klachten 2022
    4. Blz. 18 Bestuursorganen en Bestuursondersteuning (griffie)
     1. Blz. 19 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 20 Het stimuleren van initiatieven uit de samenleving (inwoners, ondernemers, en/of instellingen) die bijdragen de ontwikkeling van de gemeente Meppel.
       1. Blz. 21 Een vervolg geven aan het stimuleren van initiatieven uit de samenleving.
      2. Blz. 22 We willen als stad herstellen van de impact die het coronavirus heeft gehad en de lange termijn effecten (financieel, fysiek en mentaal) van corona op onze inwoners, bedrijven en organisaties zoveel mogelijk dempen.
       1. Blz. 23 Contact houden met de inwoners, ondernemers en instellingen om signalen van lange termijn effecten corona te monitoren en snel te kunnen ingrijpen als dat nodig is.
       2. Blz. 24 Initiatieven uit de samenleving met betrekking tot effecten corona, aanjagen en faciliteren.
       3. Blz. 25 Integrale trajecten ontwikkelen voor en door groepen inwoners die negatieve effecten ervaren (voorbeeld: jongeren/zorg/onderwijs/sport).
       4. Blz. 26 Inzet op (om)scholing en werk naar werk trajecten
       5. Blz. 27 Samenwerken met partners om lange termijn effecten te minimaliseren (voorbeeld: werkgevers/arbeidsmarktregio/schuldhulpverlening)
       6. Blz. 28 Vrijwilligers actief betrekken bij (preventieve) aanpak problemen
      3. Blz. 29 Het versterken van de volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en specifiek een gemeenteraad die daadwerkelijk in verbinding staat met de samenleving en de regio.
       1. Blz. 30 Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen.
      4. Blz. 31 Samenwerking effectief organiseren door samenhangende vraagstukken met logische partners op te pakken. Meerwaarde bereiken vanuit de inhoud van het vraagstuk.
       1. Blz. 32 Actief inzetten op projectontwikkeling, lobby en public affairs.
       2. Blz. 33 Inspelen op de woon- en verstedelijkingsopgave in de regio.
       3. Blz. 34 Samenwerken rond energie, klimaat, circulariteit binnen de Regionale Energiestrategie (RES)-regio Drenthe, Fluvius en met andere relevante partners. Aansluiting met activiteiten in Regio Zwolle op deze gebieden
       4. Blz. 35 Samenwerken rond vraagstukken van economie, arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkeling in Regio Zwolle.
       5. Blz. 36 Verbanden leggen tussen provincie Drenthe en Regio Zwolle, in afstemming met de gemeenten Westerveld, De Wolden en Hoogeveen
       6. Blz. 37 Verdere ontwikkeling van (voorzieningen in) Meppel als één van de sterke steden in Drenthe
    5. Blz. 38 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 39 Analyse financiële afwijkingen
   4. Blz. 40 Programma 2: Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 41 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 42 Integrale openbare orde en veiligheid, Brandweerzorg en Diverse bijzondere wetten
     1. Blz. 43 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 44 Het veiligheidsgevoel bij de burger tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij de burger vergroten zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid.
       1. Blz. 45 Blijvende samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) intensiveren voor ‘zware’ casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid
       2. Blz. 46 De aanpak van ondermijning inrichten op drie pijlers: signaleren, voorkomen, bestrijden en aanpakken
       3. Blz. 47 Het uitvoeren van Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving openbare ruimte 2019-2025
       4. Blz. 48 In 2022 werken we met een geactualiseerd beleidsregel Wet Bibob.
       5. Blz. 49 Inzet op aanpak overlast en inzet op handhaving van regels
       6. Blz. 50 Medio 2022 worden de resultaten van de veiligheidsmonitor opgeleverd. Dit vormt mede input voor het Integraal Veiligheidsplan 2023 en verder. We koersen naar oplevering in het laatste kwartaal van 2022;
       7. Blz. 51 Ondermijningstafels vormgeven
       8. Blz. 52 Onderzoeken en implementeren monitoring georganiseerde criminaliteit
      2. Blz. 53 Rampenbestrijding vindt goed voorbereid en adequaat plaats.
       1. Blz. 54 Actualisatie van het Regionaal Crisisplan Drenthe;
       2. Blz. 55 Interne crisisorganisatie actueel houden.
       3. Blz. 56 Oefenen van het Regionaal Crisisplan Drenthe;
    3. Blz. 57 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 58 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 59 Toelichting
   5. Blz. 60 Programma 3: Sociaal domein
    1. Blz. 61 Wat valt onder dit programma
    2. Blz. 62 Algemeen
    3. Blz. 63 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 64 Algemeen
     2. Blz. 65 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 66 Van oudsher is Meppel een levendige stad met vitale inwoners die oog hebben voor elkaar. Dit willen we als gemeente graag behouden en stimuleren.
       1. Blz. 67 Burgers zo vroeg mogelijk betrekken bij fysieke veranderingen in hun wijk.
       2. Blz. 68 Het wijk en dorpsgericht werken (WDW) gaan we optimaliseren door focus te leggen op de behoeften uit de wijk en de doelen die wij vanuit de gemeente willen bereiken. En vertalen wij in wijkagenda(’s).
       3. Blz. 69 Individuele casuïstiekvragen worden in een vroeg stadium onder de loep genomen met expertise vanuit het voorveld en Sociaal domein aan tafel.
       4. Blz. 70 Mantelzorg en bijbehorende respijtzorg verder uitbouwen en maatwerk leveren waar het kan.
      2. Blz. 71 De invoering van de nieuwe Wet Inburgering.
       1. Blz. 72 Extra inzet is voor de groep statushouders die nog onder de huidige wetgeving vallen.
       2. Blz. 73 We zetten vol in op duale trajecten, het leren van de Nederlandse taal in combinatie met stages, vrijwilligers-, en betaald werk.
      3. Blz. 74 Onze algemene voorzieningen willen we op niveau houden en waar mogelijk uitbreiden.
       1. Blz. 75 Komend jaar gaan we met onze partners verder vorm geven aan de startklas.
       2. Blz. 76 Statushouders worden het eerste half jaar financieel ontzorgd en krijgen een financiële zelfredzaamheidstraining.
    4. Blz. 77 Eigen kracht en individuele ondersteuning
     1. Blz. 78 Algemeen
     2. Blz. 79 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 80 Binnen de gemeente Meppel willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving.
       1. Blz. 81 Investeren in het voorliggend veld.
      2. Blz. 82 Wij willen dat bij alle inwoners bekend is dat zij recht hebben op onafhankelijke cliënt-ondersteuning en dat ze hierbij keuzevrijheid ervaren.
       1. Blz. 83 Actief op zoek naar hoe wij de informele cliëntondersteuners beter kunnen helpen.
    5. Blz. 84 Inkomensregelingen
     1. Blz. 85 Algemeen
     2. Blz. 86 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 87 Het bieden van passende inkomensondersteuning.
       1. Blz. 88 Het bestrijden van armoede en het versterken van zelfredzaamheid.
       2. Blz. 89 Inzet ervaringsdeskundige.
       3. Blz. 90 Voortzetten Kindsupport.
    6. Blz. 91 Begeleide participatie
     1. Blz. 92 Algemeen
     2. Blz. 93 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 94 Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving.
       1. Blz. 95 In aanvulling op onze eigen kennis gaan we in 2022 meer samenwerken met een arbeidsdeskundige en een bedrijfsarts.
    7. Blz. 96 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 97 Algemeen
     2. Blz. 98 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 99 Dempen van de negatieve effecten van corona.
       1. Blz. 100 In kaart brengen effecten corona.
      2. Blz. 101 Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.
       1. Blz. 102 De kwaliteit van de professionals waarborgen
       2. Blz. 103 Vrijlating arbeidsinkomen voor mensen die werken met loonkostensubsidie, wegnemen knelpunten no-riskpolis en loonkostensubsidie.
       3. Blz. 104 Werkinstructies aanpassen
       4. Blz. 105 Werkprocessen loonkostensubsidie verbeteren.
    8. Blz. 106 Maatwerkvoorziening Wmo
     1. Blz. 107 Algemeen
     2. Blz. 108 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 109 Samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven..
       1. Blz. 110 Ondervangen en standaardiseren van het grootste deel van de Wmo aanvragen.
       2. Blz. 111 Uitwerken “Dementievriendelijk Meppel”
    9. Blz. 112 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 113 Algemeen
     2. Blz. 114 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 115 Als het gaat om schuldhulpverlening richten wij ons op preventie, vroeg signalering en het voorkomen van terugval.
       1. Blz. 116 Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomstige positie van de GKB.
       2. Blz. 117 Wij bieden eerste- en tweedelijns schuldhulpverlening aan voor zowel particuliere inwoners als ondernemers..
       3. Blz. 118 Wij sluiten voor de schulddienstverlening waar mogelijk aan bij de landelijke aanpak en bijbehorende interventies om financiële problemen eerder te signaleren en op te lossen..
      2. Blz. 119 We investeren in de sluitende keten GGZ.
       1. Blz. 120 De lokale, landelijke of regionale projecten waar wij succesvol aan meedoen blijven ook in 2022 op onze agenda staan.
    10. Blz. 121 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 122 Algemeen
     2. Blz. 123 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 124 We willen alle kinderen in onze gemeente de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
       1. Blz. 125 Opstellen koersdocument jeugdzorg.
       2. Blz. 126 Preventieve interventies inzetten op de plaatsen waar jeugdigen en gezinnen te vinden zijn en het netwerk van gezinnen versterken.
       3. Blz. 127 Starten met de uitvoering van de gemaakte afspraken uit het Meppeler Akkoord.
       4. Blz. 128 Uitvoering geven aan nieuwe wetgeving nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet
    11. Blz. 129 Geëscaleerde zorg 18+
     1. Blz. 130 Algemeen
     2. Blz. 131 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 132 Binnen onze gemeente willen we iedereen de kans geven de regie over zijn of haar leven te nemen.
       1. Blz. 133 De aanpak van multiproblematiek wordt samen met partners verder vormgegeven en we bieden ondersteuning waar nodig is.
       2. Blz. 134 Het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’ voeren we uit om een tijdige nazorg aan ex-gedetineerden te organiseren.
       3. Blz. 135 We geven uitvoering aan de regiovisie “Geweld Hoort Nergens Thuis” en we kijken nadrukkelijk naar de positie van Veilig Thuis Drenthe binnen de organisatie van de GGD.
       4. Blz. 136 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van de opvang voor mensen die een vorm van beschermd wonen nodig hebben.
    12. Blz. 137 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 138 Algemeen
     2. Blz. 139 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 140 Jongeren met opgroeiproblemen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ze uiteindelijk volwaardig deelnemen aan onze samenleving.
       1. Blz. 141 Doorontwikkeling van hoog-specialistische jeugdhulp.
       2. Blz. 142 Vorm en inhoud geven aan het rapport 'Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'
    13. Blz. 143 Volksgezondheid
     1. Blz. 144 Algemeen
     2. Blz. 145 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 146 Dat onze inwoners gezond en veilig opgroeien en leven en dat zij weten hoe en waar zij met een hulpvraag terecht kunnen.
       1. Blz. 147 “Een kansrijke start in Meppel”
       2. Blz. 148 Uitgangspunten definiëren voor het thema “gezonde leefomgeving”.
       3. Blz. 149 Uitvoeren gezondheidsbeleid
      2. Blz. 150 Wij willen het gebruik van verslavende middelen (o.a. drugs, alcohol, tabak en kansspelen) zoveel mogelijk ontmoedigen en terugdringen. Daarnaast het stimuleren van sport en bewegen om overgewicht bespreekbaar te maken, tegen te gaan en op te lossen.
       1. Blz. 151 Wij voeren het lokale preventie akkoord uit.
    14. Blz. 152 Beleidsindicatoren
    15. Blz. 153 Wat heeft het gekost?
    16. Blz. 154 Toelichting
   6. Blz. 155 Programma 4: Onderwijs
    1. Blz. 156 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 157 Algemeen
    3. Blz. 158 Onderwijs en algemeen lokale overheid
     1. Blz. 159 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 160 De regionale functie die wij hebben op gebied van hoger onderwijs willen wij komende jaren graag versterken.
       1. Blz. 161 Uitbouwing samenwerking met de Regiocampus en Noordelijke Innovatie lab Circulaire Economie (N.I.C.E.).
      2. Blz. 162 Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting.
       1. Blz. 163 Basisonderwijs
       2. Blz. 164 Voortgezet onderwijs
      3. Blz. 165 Met het oog op de beschikbare middelen is het bewaken van de grens tussen jeugdzorg en passend onderwijs essentieel.
       1. Blz. 166 Onderwijskansen en zorg
    4. Blz. 167 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 168 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 169 Toelichting
    7. Blz. 170 Investeringen
    8. Blz. 171 Toelichting investeringen
   7. Blz. 172 Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
    1. Blz. 173 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 174 Algemeen
    3. Blz. 175 Kunst en cultuur
     1. Blz. 176 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 177 Lokale partijen werken samen voor een betere zichtbaarheid. Efficiënte inzet van middelen.
       1. Blz. 178 Het beheer van CCM De Plataan anders organiseren om kosten te besparen
       2. Blz. 179 In nauw contact met de andere Scala-gemeenten (Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Steenwijkerland) nieuwe subsidieafspraken met Scala maken
       3. Blz. 180 Meezoeken naar externe middelen voor het culturele veld.
       4. Blz. 181 Samenwerking tussen culturele partijen stimuleren met een belangrijke rol hierin voor het Cultuurplatform Meppel;
    4. Blz. 182 Erfgoed
     1. Blz. 183 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 184 Behoud van ons erfgoed en een beter besef ervan. De aanwezigheid van ons erfgoed uitdragen met aandacht voor ‘het Verhaal van Meppel’. Voor de te ontwikkelen activiteiten is de beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ leidend.
       1. Blz. 185 Afronden van het Project Jonge Heideontginningen en Ruilverkavelingen (met de provincie).
       2. Blz. 186 Afronding van de Kerkenvisie Meppel.
       3. Blz. 187 Benoemen en uitwerken van een Archeologisch Beleefpunt (met partners en de provincie).
       4. Blz. 188 Deelnemen aan de pilot Post-65 (met de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed): inventariseren van het erfgoed van de wederopbouw en daarna.
       5. Blz. 189 Monumenteigenaren informeren over subsidiemogelijkheden.
       6. Blz. 190 Ondersteunen van monumenteigenaren/gebruikers bij de instandhouding van hun erfgoed, waarbij actuele onderwerpen als klimaatadaptatie en duurzaamheid aandacht vragen.
       7. Blz. 191 Samen met (Meppeler) partijen de actiepunten uit de beleidsnota uitwerken op resultaten en prioriteren.
       8. Blz. 192 Vaststellen welke soorten erfgoed (gebouwd, groen en blauw) er zijn, en de meest geëigende manier van beschermen vaststellen..
    5. Blz. 193 Recreatie en toerisme
     1. Blz. 194 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 195 Evenementen zijn heel belangrijk voor Meppel. Een verdergaande professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke wet- en regelgeving. Een belangrijk item hierbij is veiligheid.
       1. Blz. 196 Er wordt een traject ingezet voor het stimuleren van een traject ingezet van doorontwikkeling van evenementen en het bekijken van ons eigen subsidiestelstel ten aanzien van evenementen.
       2. Blz. 197 Locatieprofielen opstellen voor informatie in één oogopslag: parkeren, het beheer van de openbare ruimte, toegang voor hulpdiensten, maar ook hoe vaak jaarlijks op die locatie een evenement mag plaatsvinden en wat de afspraken zijn rondom geluid..
       3. Blz. 198 Organiseren van de ondersteuning voor evenementen (inclusief inzet voor veiligheid).
      2. Blz. 199 Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding van stad en omgeving..
      3. Blz. 200 We willen een duurzame evenementenstad zijn, met inzet voor circulair denken en zuinig op onze natuurlijke grondstoffen..
       1. Blz. 201 Samen met MED, organisatoren en onze gebruikelijke partners is een begin gemaakt met acties rondom afval bij evenementen (reductie/recycling/schone stad).
    6. Blz. 202 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 203 Toelichting
    8. Blz. 204 Investeringen
    9. Blz. 205 Toelichting investeringen
   8. Blz. 206 Programma 7: Sport en bewegen
    1. Blz. 207 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 208 Algemeen
    3. Blz. 209 Beheer en exploitatie sportaccommodaties
     1. Blz. 210 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 211 Beheer en exploitatie sportaccommodaties
       1. Blz. 212 In 2022 stellen we een beleidskader op ten aanzien van beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.
    4. Blz. 213 Sport- en speldeelname
     1. Blz. 214 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 215 Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.
       1. Blz. 216 De openstaande acties uit het Actieplan Gezondheid Bewegen en Sport verder oppakken.
       2. Blz. 217 Inzetten van buurtsportcoaches (via Meppel Actief & Gezond) en de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)-activiteiten.
       3. Blz. 218 We werken het lokaal sportakkoord verder uit op de vier thema's
    5. Blz. 219 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 220 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 221 Toelichting
    8. Blz. 222 Investeringen
    9. Blz. 223 Toelichting investeringen
   9. Blz. 224 Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte
    1. Blz. 225 Wat valt er onder dit programma?
    2. Blz. 226 Algemeen
    3. Blz. 227 Ontwikkeling van de openbare ruimte
     1. Blz. 228 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 229 Onze organisatie en samenleving voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.
       1. Blz. 230 In het plan van aanpak Omgevingswet is weergegeven welke stappen we nemen bij de implementatie van de Omgevingswet.
       2. Blz. 231 Nieuw (ruimtelijk) beleid in relatie tot de Omgevingswet
       3. Blz. 232 Verschuiving van bevoegdheden
      2. Blz. 233 Ontwikkelen in samenhang en met kwaliteit.
       1. Blz. 234 Omgevingsprogramma's
       2. Blz. 235 Omgevingsvisie Meppel
      3. Blz. 236 Integrale gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Meppel.
       1. Blz. 237 Inbreidingslocaties
       2. Blz. 238 Ontwikkelingen ziekenhuis
       3. Blz. 239 Sociale woningbouw
       4. Blz. 240 Transformatiegebied Noordpoort
       5. Blz. 241 Uitbreidingslocaties
    4. Blz. 242 Kwaliteitsbeheer ruimte(bouwen en milieu)
     1. Blz. 243 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 244 (Bouw)ontwikkelingen in Meppel kwalitatief versterken.
       1. Blz. 245 Wijkaanpak Oosterboer
      2. Blz. 246 Optimaliseren van de bereikbaarheid.
       1. Blz. 247 Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)
    5. Blz. 248 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 249 Toelichting
    7. Blz. 250 Investeringen
    8. Blz. 251 Toelichting investeringen
   10. Blz. 252 Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte
    1. Blz. 253 Wat valt er onder dit programma?
    2. Blz. 254 Algemeen
    3. Blz. 255 Wegen/civiel
     1. Blz. 256 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 257 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 258 Aanpassen van de openbare verlichting, om te verlichten waar het moet en te dimmen waar het kan.
       2. Blz. 259 Omvormen van bestaande conventionele openbare verlichting naar duurzame, energiezuinige LED verlichting.
       3. Blz. 260 Op basis van functie en prioriteit een selectie van de wegen die niet voldoen aan de afgesproken kwaliteit, met de beschikbare middelen op niveau brengen.
       4. Blz. 261 Opstellen beheerplan civieltechnische kunstwerken.
       5. Blz. 262 Uitvoering geven aan de beheerwerkzaamheden aan de kunstwerken conform het beheerplan civieltechnische kunstwerken.
    4. Blz. 263 Stadsverzorging
     1. Blz. 264 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 265 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 266 Actualiseren en uitvoeren van het gladheidsbestrijdingsplan.
       2. Blz. 267 Het aanpakken van overlast door hondenpoep.
       3. Blz. 268 Het realiseren van de prijskwaliteitsafspraken in de openbare ruimte.(KOM)
    5. Blz. 269 Water
     1. Blz. 270 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 271 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 272 Uitvoering geven aan onze wettelijke verplichting omtrent de reguliere schouwplicht en onderhoud.
    6. Blz. 273 Groen en Spelen
     1. Blz. 274 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 275 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 276 Actualiseren en verfijnen beleidskader ‘Groene Kaart’.
       2. Blz. 277 Beheren van het gemeentelijk groen.
       3. Blz. 278 Doorontwikkelen van het ecologisch bermbeheer.
       4. Blz. 279 Faciliteren en deelnemen aan bewonersparticipatie.
       5. Blz. 280 Uitvoeren ‘Aanvalsplan Eikenprocessierups’.
       6. Blz. 281 Uitvoeren van streekbeheer voor natuur en landschap.
       7. Blz. 282 Uitvoering geven aan het speelruimteplan inclusief het keuren en het onderhoud aan de speeltoestellen.
       8. Blz. 283 Vervanging zieke bomen.
    7. Blz. 284 Riolering
     1. Blz. 285 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 286 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 287 Opstellen gemeentelijk rioleringsplan.
       2. Blz. 288 Regulier onderhoud aan de rioolgemalen.
       3. Blz. 289 Uitvoeren van regulier correctief en preventief onderhoud aan de riolering.
       4. Blz. 290 Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatdoelen.
    8. Blz. 291 Parkeren
     1. Blz. 292 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 293 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 294 Afronden vernieuwing van de parkeermanagementsystemen in de parkeergarage Keyserstroom en parkeerterrein P-Stadhuis/centrum.
       2. Blz. 295 Beheer en onderhoud bestaande parkeergarages en parkeermanagementsystemen.
       3. Blz. 296 Evaluatie parkeerbeleid 2017
       4. Blz. 297 Gemeentelijke vertaling maken van de regionale visie laadvoorzieningen.
       5. Blz. 298 Nader uitwerken gereguleerd parkeren rand binnenstad.
       6. Blz. 299 Uitvoeren parkeerdrukmeting enkele woonwijken.
    9. Blz. 300 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 301 Toelichting
    11. Blz. 302 Investeringen
    12. Blz. 303 Toelichting investeringen
   11. Blz. 304 Programma 10: Economische zaken en grondzaken
    1. Blz. 305 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 306 Algemeen
    3. Blz. 307 Economische zaken en grondzaken
     1. Blz. 308 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 309 Economische innovatie, ontwikkeling en samenwerking.
       1. Blz. 310 Binnenstadsplan/regiostedenfonds
       2. Blz. 311 Investeren in haveninfrastructuur
       3. Blz. 312 Inzet op grondzaken
       4. Blz. 313 Regiodeal: Human Capital Agenda
       5. Blz. 314 Regiodeal: We zetten in op een transitie naar een meer circulaire en duurzame economie in onze havens.
       6. Blz. 315 Samenwerking in de binnenstad
       7. Blz. 316 Samenwerking onderwijs, ondernemers en overheid
      2. Blz. 317 Meer werkgelegenheid door ruimte bieden om te ondernemen.
       1. Blz. 318 Accountmanagement bedrijven
       2. Blz. 319 Ondersteuning ondernemers
       3. Blz. 320 Ruimte om te ondernemen op de Meppeler bedrijventerreinen.
    4. Blz. 321 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 322 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 323 Toelichting
    7. Blz. 324 Investeringen
    8. Blz. 325 Toelichting investeringen
   12. Blz. 326 Programma 11: Duurzaamheid
    1. Blz. 327 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 328 Algemeen
    3. Blz. 329 Afvalbeheer en grondstoffeninzameling
     1. Blz. 330 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 331 Grondstoffen (textiel, papier, GFT, PMD, frituurvetten, elektrische apparaten, glas en grof huishoudelijk afval) en huishoudelijk restafval worden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten gescheiden ingezameld en voor hergebruik in de markt gezet.
       1. Blz. 332 Het onderhouden en verbeteren van de logistiek en dienstverlening ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk restafval en grondstoffen
       2. Blz. 333 We voeren het uitvoeringsprogramma 2021-2023 van het grondstoffenbeleidsplan uit
    4. Blz. 334 Milieuzorg
     1. Blz. 335 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 336 Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel waarbij de wettelijke kwaliteitseisen voor bodem, geluid, lucht en water de norm zijn.
       1. Blz. 337 De fysieke leefomgeving beschermen door een risico gestuurde uitvoering van de milieutaken door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
       2. Blz. 338 Het verwijderen van asbestdaken stimuleren door middel van communicatie en door asbestboxen beschikbaar te stellen voor de verwijdering door inwoners van asbestdaken die kleiner zijn dan 35 m2
      2. Blz. 339 Bewustwording en ontwikkeling van sociaal en economisch duurzame consumptie en productieprocessen.
       1. Blz. 340 Het Scholennetwerk voor Natuur- en Milieueducatie onderhouden door het IVN Noord Nederland
       2. Blz. 341 Maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid stimuleren en faciliteren bij initiatieven die bijdragen aan een duurzamere gemeente (Boomfeestdag, Natuurwerkdag, Nacht van de Nacht)
      3. Blz. 342 Het goed vervullen van de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid in zijn volle breedte.
       1. Blz. 343 De titel Fairtrade Gemeente consolideren door deelname aan de Werkgroep Fairtrade Meppel, het voeren van het secretariaat hiervan en samen met leden van de werkgroep activiteiten te organiseren om de bekendheid van Fairtrade te vergroten;
       2. Blz. 344 Uitwerken en inbedden motie energiearmoede.
    5. Blz. 345 Energietransitie
     1. Blz. 346 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 347 In 2040 zijn we een CO2-neutrale gemeente. Daarbij streven we naar 100% lokaal coöperatief eigendom ten aanzien van duurzame energie opwek in 2030 en een stabiele lokale energie-infrastructuur.
       1. Blz. 348 Medewerkers van de gemeente Meppel worden nog meer deelnemer gemaakt van het programma Duurzaamheid.
       2. Blz. 349 Met de woningbouwcorporaties maken we prestatieafspraken over het verduurzamen van huurwoningen
       3. Blz. 350 Met energiecoaches laten we zien wat inwoners thuis kunnen doen en inspireren om daadwerkelijk aan de slag te gaan
       4. Blz. 351 Ondersteunen met kennis en praktische hulp (bij bijvoorbeeld energiecoöperaties)
       5. Blz. 352 Stimuleren het gezamenlijk optrekken van bedrijven bij de energietransitie
       6. Blz. 353 We bieden de duurzaamheidslening aan
       7. Blz. 354 We bieden een online platform welke huiseigenaren van goed onafhankelijk en gratis advies voorzien om energie te besparen of om duurzame energie op te gaan wekken in hun woning. (Drents Energie Loket)
       8. Blz. 355 We doen onderzoek en benutten kansen die voorbij komen om haalbaarheid van duurzame warmtevoorzieningen voor de gebouwde omgeving dichterbij te brengen
       9. Blz. 356 We geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld (waarbij we onder meer kijken naar ons eigen vastgoed en het inkopen en aanbesteden)
       10. Blz. 357 We organiseren projecten en activiteiten die bijdragen aan een bewustwording, energiebesparing en duurzame opwekking zoals ‘zon op dak’
       11. Blz. 358 We stellen het eerste wijkuitvoeringsplan voor Meppel op
       12. Blz. 359 We verkennen de mogelijkheden voor zonnepanelen op parkeren en langs snelwegen
       13. Blz. 360 We voeren het Stimuleringsplan Lokaal Eigendom voor lokale energie-initiatieven uit
       14. Blz. 361 We werken aan een monitoringsysteem voor RES en LES rekening houdend met toekomstige uitbreidingen van de energie infrastructuur en geschikt voor het tijdig bijsturen van beleid op basis van jaarlijkse resultaten
       15. Blz. 362 We werken met stakeholders aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) en de voorbereiding richting RES 2.0
       16. Blz. 363 We zetten voor de gebouwde omgeving van Meppel in op maatregelen die inwoners en ondernemers zonder spijt kunnen nemen
       17. Blz. 364 We zoeken met netwerkbeheerders naar mogelijkheden om Zonnepark Nieuwveense Landen en coöperatieve lokale energieprojecten aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet
       18. Blz. 365 We zorgen voor gemakkelijk vindbare en herkenbare informatie op onze website
    6. Blz. 366 Klimaataanpassing
     1. Blz. 367 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 368 Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.
       1. Blz. 369 Alle teams zijn eind 2022 op de hoogte van de acties die nodig zijn om aan de klimaatbestendigheid van Meppel bij te dragen
       2. Blz. 370 In de openbare ruimte doen we dit volgens de vastgestelde definitie van klimaatbestendigheid voor Meppel
       3. Blz. 371 We evalueren de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van klimaataanpassing
       4. Blz. 372 We geven uitvoering aan de Startnotitie Lokale Klimaataanpassing Meppel
       5. Blz. 373 We handelen als organisatie klimaat adaptief
       6. Blz. 374 We stellen een plan van aanpak op voor de klimaatknelpunten op basis van de vastgestelde definitie van klimaatbestendigheid in Meppel
       7. Blz. 375 We werken samen met het waterschap aan de klimaatbestendigheid van het watersysteem in Meppel–Mallegat
    7. Blz. 376 Circulaire Economie
     1. Blz. 377 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 378 Meppel sluit aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 over een circulaire economie te beschikken. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.
       1. Blz. 379 We versterken de samenwerking met circulaire hotspot N.I.C.E., een belangrijke partner richting een circulaire economie
      2. Blz. 380 We oriënteren ons op het nut en noodzaak van een beleidsstrategie Circulaire Economie.
    8. Blz. 381 Landschap, natuur en biodiversiteit
     1. Blz. 382 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 383 Behoud, herstel en bevorderen van biodiversiteit, de landschapsstructuren en streekeigen (stads)natuur die kenmerkend zijn voor de gemeente Meppel.
       1. Blz. 384 Deelname aan het Samenwerkingsverband Zuidwest Drenthe en uitvoeren gezamenlijke projecten
       2. Blz. 385 Faciliteren van maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het landschap, natuur en/of biodiversiteit.
       3. Blz. 386 Inventariseren natuurwaarden in Meppel - eerste deel
       4. Blz. 387 Onderzoeken realisatie Aardkundig Monument voor de Reest, samen met provincie en partners in het Reestdal
       5. Blz. 388 Roekenbeschermingsplan herijken
       6. Blz. 389 Samenwerken met lokale natuurpartners
       7. Blz. 390 Uitvoeren van Streekbeheer voor natuur en landschap
    9. Blz. 391 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 392 Wat heeft het gekost?
    11. Blz. 393 Toelichting
    12. Blz. 394 Investeringen
    13. Blz. 395 Toelichting investeringen
   13. Blz. 396 Programma 12: Burgerzaken
    1. Blz. 397 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 398 Algemeen
    3. Blz. 399 Publiekszaken
     1. Blz. 400 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 401 Moderne en innovatieve dienstverlening die nog beter aansluit bij de behoeften van onze interne en externe klant, binnen de wettelijke- en beleidskaders.
       1. Blz. 402 De digitale processen rondom burgerzaken worden, waar mogelijk, uitgebreid.
       2. Blz. 403 De overige (digitale) processen rondom burgerzaken worden geëvalueerd en waar mogelijk verder uitgebreid.
       3. Blz. 404 We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, inhoudelijk en op competentie niveau, om onze koers verder vorm te kunnen geven.
      2. Blz. 405 We streven er naar om op termijn meer contacten door het KCC af te laten handelen, afhankelijk van de ICT-mogelijkheden..
       1. Blz. 406 Het structureel meten van de klanttevredenheid.
       2. Blz. 407 Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder onze interne en externe klant om inzicht te krijgen in de behoeften. Dit gaat om een zogenaamde nul-meting. Met de uitkomsten maken we een plan om onze dienstverlening verder te verbeteren.
       3. Blz. 408 We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, inhoudelijk en op competentie niveau, om onze koers verder vorm te kunnen geven.
      3. Blz. 409 Uitvoering van de Wet WOZ. Tegen zo laag mogelijke kosten een kwalitatief goede herwaardering uitvoeren.
       1. Blz. 410 Van alle +/- 16.000 woningen in onze gemeente is de gebruiksoppervlakte bepaald en moet dit worden gecontroleerd voor het belastingjaar 2022. Voorgaande jaren heeft de waardering van de WOZ op basis van inhoud van de woning plaatsgevonden.
    4. Blz. 411 Begraafplaatsen
     1. Blz. 412 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 413 Een begraafplaats die er optimaal verzorgd uitziet aan de hand van de kwaliteitscriteria die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
       1. Blz. 414 De begraafplaats op het afgesproken onderhoudsniveau onderhouden.
       2. Blz. 415 Het herstellen van monumentale graven.
       3. Blz. 416 Het vervangen van diverse banken en grafbekisting op de begraafplaats.
    5. Blz. 417 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 418 Toelichting
   14. Blz. 419 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 420 Wat valt er onder dit overzicht?
    2. Blz. 421 In dit overzicht staan de volgende producten:
    3. Blz. 422 Gemeentefondsuitkering
   15. Blz. 423 Overzicht overhead
    1. Blz. 424 Algemeen
    2. Blz. 425 Beleidsindicatoren
    3. Blz. 426 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 427 Analyse financiële afwijkingen algemene dekkingsmiddelen
    5. Blz. 428 Analyse financiële afwijkingen overhead
    6. Blz. 429 Investeringen
    7. Blz. 430 Toelichting investeringen
  2. Blz. 431 Paragrafen
   1. Blz. 432 Paragraaf lokale heffingen
    1. Blz. 433 Inleiding
    2. Blz. 434 Actuele ontwikkelingen
    3. Blz. 435 Overzicht belastingen en heffingen
    4. Blz. 436 Onroerende zaakbelasting(OZB)
    5. Blz. 437 Parkeerbelasting
    6. Blz. 438 Precariobelasting
    7. Blz. 439 Rioolheffing
    8. Blz. 440 Reinigingsheffingen
    9. Blz. 441 Naheffingsaanslag parkeren
    10. Blz. 442 Binnenhavengelden
    11. Blz. 443 Leges
    12. Blz. 444 Lijkbezorgingsrechten
    13. Blz. 445 Marktgelden
    14. Blz. 446 Geraamde opbrengsten van alle heffingen voor 2022
    15. Blz. 447 Kwijtschelding
    16. Blz. 448 Lokale lastendruk
    17. Blz. 449 Gemiddelde lastendruk Meppel
   2. Blz. 450 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 451 Inleiding
    2. Blz. 452 Financiële kengetallen
    3. Blz. 453 Risicoanalyse en beheersmaatregelen
    4. Blz. 454 Grondexploitaties
    5. Blz. 455 Inflatie
    6. Blz. 456 Onzekerheden gemeentefonds
    7. Blz. 457 Sociaal domein
    8. Blz. 458 Investeringsprojecten
    9. Blz. 459 Garantiestelling Ezingeschool en -sportaccommodatie
    10. Blz. 460 Verbonden partijen
    11. Blz. 461 Risico's in de bedrijfsvoering
    12. Blz. 462 Huuropbrengst multifunctionele accommodaties
    13. Blz. 463 Overige risico’s
    14. Blz. 464 Gewenst weerstandsvermogen
    15. Blz. 465 Conclusie
    16. Blz. 466 Conclusie
   3. Blz. 467 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 468 Inleiding
    2. Blz. 469 Openbare ruimte
    3. Blz. 470 Wegen (product 60)
    4. Blz. 471 Openbare verlichting (product 60)
    5. Blz. 472 Civieltechnische kunstwerken (product 60)
    6. Blz. 473 Openbaar groen (product 63)
    7. Blz. 474 Speelvoorzieningen (product 63)
    8. Blz. 475 Water en waterbodem (product 62)
    9. Blz. 476 Riolering (product 64)
    10. Blz. 477 Vastgoed
    11. Blz. 478 Onderwijsgebouwen (product 41)
    12. Blz. 479 Overige gebouwen
   4. Blz. 480 Paragraaf financiering
    1. Blz. 481 Algemeen
    2. Blz. 482 Wettelijk kader
    3. Blz. 483 Beleid en uitvoering
    4. Blz. 484 Ontwikkelingen en rentevisie
    5. Blz. 485 Risicobeheer
    6. Blz. 486 Verloop kasgeld
    7. Blz. 487 Renterisiconorm
    8. Blz. 488 Toetsing norm renterisico
    9. Blz. 489 Leningenportefeuille, verstrekte leningen en afgegeven garanties
    10. Blz. 490 Ontwikkeling schuldpositie
    11. Blz. 491 Verstrekte geldleningen
    12. Blz. 492 Gegarandeerde geldeningen
    13. Blz. 493 Overzicht financiële positie
    14. Blz. 494 Rentelasten en baten
   5. Blz. 495 Paragraaf bedrijfsvoering
    1. Blz. 496 Inleiding
    2. Blz. 497 Financiën
    3. Blz. 498 Communicatie
    4. Blz. 499 Juridisch
    5. Blz. 500 Personeel en Organisatie
    6. Blz. 501 Personeelskosten
    7. Blz. 502 Inkoop en aanbesteding
    8. Blz. 503 Rechtmatigheid
    9. Blz. 504 Facilitaire zaken
    10. Blz. 505 Informatievoorziening
    11. Blz. 506 Informatiebeveiliging
    12. Blz. 507 Gegevensbescherming
    13. Blz. 508 Frauderisico's
    14. Blz. 509 Indicatoren
    15. Blz. 510 Interbestuurlijk toezicht
   6. Blz. 511 Paragraaf verbonden partijen
    1. Blz. 512 Inleiding
    2. Blz. 513 Gemeenschappelijke regelingen
    3. Blz. 514 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
    4. Blz. 515 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
    5. Blz. 516 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
    6. Blz. 517 Recreatieschap Drenthe
    7. Blz. 518 Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
    8. Blz. 519 Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel
    9. Blz. 520 Publiek vervoer Groningen Drenthe
    10. Blz. 521 Vennootschappen en coöperaties
    11. Blz. 522 speciale vennootschappen
    12. Blz. 523 Stichtingen en verenigingen
    13. Blz. 524 Overige verbonden partijen
    14. Blz. 525 Nat Industrieterrein Oevers D
   7. Blz. 526 Paragraaf grondbeleid
    1. Blz. 527 Inleiding
    2. Blz. 528 Nota grondbeleid
    3. Blz. 529 Resultaat grondexploitaties
    4. Blz. 530 Parameters
    5. Blz. 531 Verwachte resultaten en voortgang grondexploitaties
    6. Blz. 532 Tussentijdse winstneming
    7. Blz. 533 Voorzieningen
    8. Blz. 534 Risico’s
    9. Blz. 535 Bedrijventerreinen
    10. Blz. 536 Verloop boekwaarde
   8. Blz. 537 Paragraaf subsidies
    1. Blz. 538 Inleiding
    2. Blz. 539 Beleidsmatige aspecten
    3. Blz. 540 Subsidieplafonds
   9. Blz. 541 Paragraaf schouwburg Ogterop
    1. Blz. 542 Inhoudelijke verantwoording
    2. Blz. 543 Activiteiten en bezoekersaantallen
    3. Blz. 544 Vernieuwbouw schouwburg
    4. Blz. 545 Financiële verantwoording
   10. Blz. 546 Paragraaf Wet open overheid
    1. Blz. 547 Wet open overheid
  3. Blz. 548 Financiële jaarrekening
   1. Blz. 549 Balans
    1. Blz. 550 Balans
    2. Blz. 551 Verliescompensatie
    3. Blz. 552 Balans
    4. Blz. 553 Gewaarborgde geldleningen
   2. Blz. 554 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 555 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    2. Blz. 556 Afschrijvingstermijnen
   3. Blz. 557 Toelichting op de balans
    1. Blz. 558 Vaste activa
    2. Blz. 559 Vaste activa
    3. Blz. 560 Vlottende activa
    4. Blz. 561 Vlottende activa
    5. Blz. 562 Overlopende activa
    6. Blz. 563 Doeluitkeringen
    7. Blz. 564 Vaste passiva
    8. Blz. 565 Eigen vermogen
    9. Blz. 566 Eigen vermogen
    10. Blz. 567 Voorzieningen
    11. Blz. 568 Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
    12. Blz. 569 Vlottende passiva
    13. Blz. 570 Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
    14. Blz. 571 Vlottende passiva
    15. Blz. 572 Overlopende passiva
    16. Blz. 573 Doeluitkeringen
    17. Blz. 574 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
   4. Blz. 575 Overzicht baten en lasten per programma
    1. Blz. 576 Overzicht baten en lasten
    2. Blz. 577 Toelichting overzicht baten en lasten
   5. Blz. 578 Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen
    1. Blz. 579 Overzicht afwijkingen begroting vs. realisatie
   6. Blz. 580 Onvoorziene uitgaven
    1. Blz. 581 Onvoorziene uitgaven
   7. Blz. 582 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 583 Overzicht incidentele baten en lasten
    2. Blz. 584 Toelichting overzicht incidentele baten en lasten
   8. Blz. 585 Wet Normering Topinkomens
    1. Blz. 586 Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
    2. Blz. 587 Overige rapportage verplichtingen op grond van de WNT
   9. Blz. 588 Taakvelden
    1. Blz. 589 Overzicht taakvelden
  4. Blz. 590 Overig
   1. Blz. 591 Sisa bijlage verantwoordingsinformatie
    1. Blz. 592 Sisa bijlage
   2. Blz. 593 Controle verklaring van de accountant
    1. Blz. 594 Controleverklaring accountant
   3. Blz. 595 Af te sluiten investeringen
    1. Blz. 596 Overzicht af te sluiten investeringen
   4. Blz. 597 Lopende investeringen
    1. Blz. 598 Overzicht lopende investeringen
   5. Blz. 599 Begrotingsrechtmatigheid
    1. Blz. 600 Algemeen
    2. Blz. 601 a) Begrotingsoverschrijdingen lasten per programma
    3. Blz. 602 b) Begrotingsoverschrijdingen uitgaven investeringen
   6. Blz. 603 EMU saldo
    1. Blz. 604 Algemeen
  5. Overzicht
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap