Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte

Wat valt er onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt er onder dit programma?

Het programma ‘Ontwikkeling openbare ruimte’ gaat over de gemeentelijke taken en rollen rond ruimtelijke ontwikkelingen.

Beleidskader
- Kaderdocumenten voor de implementatie Omgevingswet
- Gebiedsvisies, stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen
- Diverse beleidsplannen, waaronder:

- Woonvisie 2016-2020
- Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017
- Uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2024
- Beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ (2021)
- Kwaliteitsmanifest 2021.

Relatie met andere beleidsterreinen
Het ruimtelijk beleid werkt door in veel andere beleidsterreinen. Maatschappelijke ontwikkelingen en economische activiteiten vragen om een ruimtelijke inpassing of kunnen juist een katalysator zijn voor de leefbaarheid in een wijk of buurt.

Ontwikkeling van de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze organisatie en samenleving voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Terug naar navigatie - Onze organisatie en samenleving voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. Met de Omgevingswet en de bijbehorende regelingen wordt alle regelgeving in het Fysieke domein bijeengebracht in één systeem. Hoe we hier in Meppel mee om willen gaan hebben we bepaald in het Ambitiedocument Omgevingswet Meppel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kwaliteitsbeheer ruimte(bouwen en milieu)

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte
Lasten 1.864 1.577 1.431 1.760 -329
Baten -57 -15 -15 -230 214
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 1.808 1.562 1.415 1.530 -115
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte
Lasten 857 711 644 741 -97
Baten -1.087 -866 -866 -1.766 899
Totaal Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte -229 -155 -222 -1.024 802
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 1.578 1.407 1.193 506 687
Saldo van baten en lasten 1.578 1.407 1.193 506 687
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte
Onttrekkingen -328 0 0 -156 156
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte -328 0 0 -156 156
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte -328 0 0 -156 156
Totaal reserve mutaties -328 0 0 -156 156
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 49 - Ontwikkeling van de openbare ruimte
Planvorming algemeen 44 I
Leges principeverzoeken en bestemmingsplannen 43 I
Exploitatiebijdragen ontwikkelingen in ruimte 26 I
Exploitatiebijdrage ontwikkeling Hoogeveenseweg 142 I
Ontwikkeling Noordpoort -200 I
Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen 40 I
Wijk Uitvoeringsplan Oosterboer 56 I
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. -129 I
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 19 I
Product 50 - Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)
Leges omgevingsvergunningen 825 I
Leges artistiek en esthetisch bouwen/kleine buitenplanse afwijking 71 I
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. -69 I
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 -25 I
Saldo programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte 843

Analyse financiële afwijkingen

Product 49 - Ontwikkeling van de openbare ruimte

Ruimtelijke ontwikkelingen, planvorming en exploitatiebijdragen

Ruimtelijke ontwikkelingen in Meppel zijn in volle gang. Daar waar op planvorming en op actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen voordelen ontstaan, is voor gebied Noordpoort specifiek door versnelling van deze ontwikkeling een nadeel van € 200.000 te verklaren door stedenbouwkundige- en planontwikkelingskosten welke in begroting niet waren voorzien. Ten behoeve van de ontwikkeling Hoogeveenseweg en Mulo-locatie zijn via anterieure overeenkomsten exploitatiebijdragen overeengekomen wat ten opzichte van de begroting een voordeel van € 168.000 laat zien. 

Omgevingswet

Het omgevingsplan Binnenstad en Centrumschil is de opmaat voor één integraal omgevingsplan voor Meppel welke eind 2029 gereed moet zijn. Het nadeel van € 156.000 is o.a. ten behoeve van advieskosten ruimtelijke expertise omgevingsplan en omgevingsvisie. De opgave is groter dan voorzien. Dit is een landelijke tendens. Dekking vindt in 2022 voor hetzelfde bedrag plaats door een onttrekking uit de daarvoor bestemde reserve Omgevingswet. De reserve Omgevingswet is in de begroting 2023 door deze mutatie niet meer toereikend. In de septembercirculaire 2022 is ten behoeve implementatie Omgevingswet een bedrag van € 307.000 incidenteel beschikbaar gekomen. Via bestemming van het jaarrekening resultaat 2022 wordt voorgesteld dit aan de reserve Omgevingswet toe te voegen.    

Wijkuitvoeringsplan Oosterboer

Het wijkuitvoeringsplan Oosterboer laat € 56.000 voordeel zien in verband met o.a. het meer tijd vragen van de pilot het groene hart en vertraging in een externe opdracht 2022. 

Product 50 - Kwaliteitsbeheer (bouwen en milieu)

Leges en advieskosten

De meeropbrengst van de verschillende soorten leges zoals o.a. leges omgevingsvergunningen en welstand zijn m.n. te verklaren door een groot aantal nieuwbouwprojecten door projectontwikkelaars. 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden Afsluiten
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station 105.000 - 105.000 10 - 105.000 - - Nee
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte 105.000 - 105.000 - 105.000 - -