Programma 12: Burgerzaken

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Burgerzaken vallen de onderdelen zoals hierboven beschreven. Dit gaat onder andere over:
- de algemene begraafplaats in Meppel en Nijeveen: begrafenissen en as verstrooiing;
- Burgerzaken is de poortwachter voor de identiteitsgegevens en houdt zich onder meer bezig met het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, het voltrekken van huwelijken en aanvragen van de Nederlandse nationaliteit;
- Klant Contact Centrum (KCC) handelt alle eerste klantcontacten af en is de verbindende factor tussen de inwoner/ondernemer/instelling (=klant) en onze organisatie;
- de waardering van onroerende zaken: de uitvoering van de Wet waardering van onroerende zaken (wet WOZ) en uitvoering van de lokale heffingen.

Wettelijke en beleidskaders, waarvan de belangrijkste zijn:
- Wet op de Lijkbezorging (Wlb)
- Beleidskader Begraven 13 juni 2013
- Wet basisregistratie personen (BRP)
- Burgerlijk Wetboek boek 1 (BW)
- Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
- Algemene wet bestuursrecht (AWB)
- Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Relatie met andere beleidsterreinen
Dienstverlening doen we allemaal en beperkt zich niet tot de diensten aan de balie van het gemeentehuis of het telefonische contact met ons Klant Contact Centrum. Alle medewerkers en ook de bestuurders hebben hun bijdrage in de dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het wijk- en dorpsgericht werken (WDW), de consulenten die contact hebben met inwoners, de nieuwe Omgevingswet en het verbeterplan informatisering. Dienstverlening is ook de interne ondersteuning door onze collega’s. Alles is gericht op samen het goede met onze klanten te willen doen.
Gastvrijheid, meedoen en kansen zien zit in het DNA van de gemeente Meppel. Zo geldt dit ook voor onze dienstverlening. Wij willen deze aan laten sluiten bij de behoeften van onze klant, in samenhang met de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geloven in de zelfredzaamheid van onze inwoners en helpen deze zelfredzaamheid te vergroten zodat iedereen mee kan doen.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Landelijke wetswijzigingen worden 1 op 1 doorgevoerd. Voor (lokale) ontwikkelingen en vraagstukken leveren we waar nodig maatwerk, in afstemming met het bestuur. In lijn met onze koers (buiten = binnen en binnen = buiten) houden we diverse klanttevredenheidsonderzoeken om onze dienstverlening verder te verbeteren en nog meer aan te laten sluiten bij de vraag van onze klant. Denk daarbij ook aan maatschappelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.
De continue ontwikkeling van onze medewerkers staat hoog op de agenda, zo wel op inhoudelijk vlak als ook op het gebied van de benodigde competenties om onze koers verder vorm te geven.

Wij ervaren een toename in de gemeentelijke uitvaarten. Dit leidt tot andere inzet van de medewerkers en  hogere kosten wanneer deze niet verhaald kunnen worden.

Publiekszaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Moderne en innovatieve dienstverlening die nog beter aansluit bij de behoeften van onze interne en externe klant, binnen de wettelijke- en beleidskaders.

Terug naar navigatie - Moderne en innovatieve dienstverlening die nog beter aansluit bij de behoeften van onze interne en externe klant, binnen de wettelijke- en beleidskaders.

Het aantal contacten die we aan de balie hebben verminderd, maar de complexiteit van de vragen neemt door de maatschappelijke ontwikkelingen toe. Burgerzaken heeft te maken met een transformatie. Dit vraagt de nodige flexibiliteit van de organisatie, het management en de medewerkers. Eén van de belangrijkste verschuivingen in de taken heeft te maken met de toenemende digitalisering, deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten. En dat vereist -meer dan ooit tevoren- vakmanschap, klantgerichtheid en eigenaarschap.

Tijdens het contact met de klant streven we naar optimale (excellente) dienstverlening. Tegelijkertijd is het opsporen van fraude ook onderdeel van de taken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We streven er naar om op termijn meer contacten door het KCC af te laten handelen, afhankelijk van de ICT-mogelijkheden..

Terug naar navigatie - We streven er naar om op termijn meer contacten door het KCC af te laten handelen, afhankelijk van de ICT-mogelijkheden..

Het KCC is de verbindende factor tussen ‘buiten’ en ‘binnen’. Via diverse kanalen komen alle klantcontacten als eerste binnen bij het KCC, waar ze zoveel mogelijk zelf worden afgehandeld of in de rest van de organisatie worden belegd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoering van de Wet WOZ. Tegen zo laag mogelijke kosten een kwalitatief goede herwaardering uitvoeren.

Terug naar navigatie - Uitvoering van de Wet WOZ. Tegen zo laag mogelijke kosten een kwalitatief goede herwaardering uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Burgerzaken
Begraafplaatsen
Lasten 343 335 409 447 -38
Baten -246 -300 -300 -246 -53
Totaal Begraafplaatsen 98 35 109 201 -92
Publiekszaken
Lasten 1.981 1.797 2.099 2.328 -229
Baten -449 -349 -349 -519 169
Totaal Publiekszaken 1.532 1.448 1.750 1.809 -60
Totaal Burgerzaken 1.629 1.483 1.859 2.010 -151
Saldo van baten en lasten 1.629 1.483 1.859 2.010 -151
Burgerzaken
Publiekszaken
Onttrekkingen 0 0 -94 -94 0
Totaal Publiekszaken 0 0 -94 -94 0
Totaal Burgerzaken 0 0 -94 -94 0
Totaal reserve mutaties 0 0 -94 -94 0
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 30 - Begraafplaatsen
Minder opbrengst begraafrechten -57 I/S
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. -21 S
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 -13 I
Product 31 - Publiekszaken
Meer opbrengsten gemeentelijke leges 114 I
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. -167 S
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 -7 I
Saldo programma 12 - Burgerzaken -151

Analyse financiële afwijkingen

Begraafrechten
De opbrengst begraafrechten fluctueert over de jaren. Dit heeft mede te maken met de bereidheid tot verlening van aflopende grafrechten, onduidelijkheid over het aantal sterfgevallen en de keuze en vorm in relatie tot begraven en crematie.

Gemeentelijke leges
De inkomsten uit gemeentelijke leges (o.a. voor rijbewijzen, reisdocumenten, huwelijk) zijn in 2022 hoger uitgevallen dan begroot. Hier zien we een inhaaleffect als gevolg van corona.

Reserve
Een bijdrage vanuit de coronareserve is verwerkt voor de tijdelijke extra inhuur van personeel in verband met de coronamaatregelen.