Programma 3: Sociaal domein

Wat valt onder dit programma

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma

Het programma Sociaal domein richt zich op alle taken die voorheen in de programma’s 3 en 5 opgenomen waren. Bovenstaande onderdelen vormen het nieuwe programma 3 Sociaal domein.

Beleidskaders
De beleidskaders waarop het programmaonderdeel Sociaal domein is gebaseerd
- Beleidsregels re-integratie gemeente Meppel (2013)
- Visie en kaderstelling Sociaal domein en doelen Sociaal domein (2014)
- De toegang tot een domein (2014)
- Re-integratiebeleid (2017)
- Notitie Sociaal domein – van transitie door in transformatie (2017)
- Beleidsnotitie GGD ‘Samen werken aan gezondheid’ (2017-2020)
- Interventieplan Sociaal domein (2018)
- Visiedocument wijk en dorpsgericht werken (2018 – 2022)
- Een werkende keten (2019)
- Verordening Sociaal domein Meppel (2022)
- Rekenkameronderzoek subsidies
- Normenkader Wmo (2021)

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

“Gastvrijheid, meedoen en altijd kansen zien” zit in ons Meppeler DNA. Vanuit het Sociaal domein leggen wij de nadruk op meedoen. Iedereen vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden. Wij kijken naar wat onze inwoners wel kunnen, iedereen op zijn eigen manier en vanuit een eigen behoefte. Als het (even) niet lukt, dan ondersteunen wij graag. Laagdrempelig en met standaard voorzieningen, en met maatwerk als dat nodig is. Daarnaast willen we de algemene voorzieningen zo goed mogelijk regelen. De meerwaarde die onze algemene voorzieningen met zich meebrengen hebben we gedurende de lockdowns enorm gemist, daarom zetten we daar in 2022 nog steeds volop op in. We willen weer samen sporten, elkaar ontmoeten in bibliotheek of wijkgebouw, naar school en het theater gaan.

In 2021 is het “Meppeler Akkoord onderwijs en zorg” tot stand gekomen. Het resultaat van een wens afkomstig uit het Lokaal Educatieve Agenda overleg (LEA). In 2022 zijn we samen met onze partners uit de zorg, onderwijs en kinderopvang hier verder mee aan de slag gegaan. Met dit akkoord is een stevige basis ontstaan voor een duurzame samenwerking en een betrouwbaar partnerschap. Hiermee organiseren we nog beter de ondersteuning en zorg aan onze kinderen doordat er samenhang is. Een extra bijkomstigheid is dat we, waar mogelijk, de noodzakelijke zorg goedkoper kunnen maken.

Ook stond in 2022 de invoering van de nieuwe Wet op de Inburgering op de agenda. Inburgeren doe je niet alleen, onze nieuwe inwoners willen we gastvrij ontvangen en daar helpt een sterk netwerk bij. De middelen die we voor invoering van deze nieuwe wet van het rijk ontvingen, zijn hiervoor ingezet.

We blijven strak monitoren wat de langere termijneffecten van corona zijn en zetten hierbij volop in op werk en inkomen. Onze lokale ondernemers, klein en groot, zijn hierbij van groot belang. Waar wenselijk en mogelijk steunen wij hen in creatieve oplossingen op gebied van stages, scholing en creëren van werkgelegenheid.

Vanuit het rijk ontvingen we incidenteel meer geld voor jeugd. Deze gelden compenseren een deel van de structurele tekorten die een landelijke trend zijn binnen gemeenten. Ook bij ons is de trend van langdurige en zwaardere jeugdhulp zichtbaar. Onze uitdaging voor 2022 was de verschuiving van individuele beschikkingen naar brede algemene voorzieningen verder vorm te geven. Dit vraagt om mankracht die dicht op de leefwereld zit en zo zorg en onderwijs beter op elkaar kan laten aansluiten. Waar nu jeugdhulp individueel aangeboden wordt, willen we naar bredere mogelijkheden binnen scholen. We realiseren ons dat hierbij mogelijk de kosten voor de baat uitgaan.

Alles lijkt erop te wijzen dat inzetten op laagdrempelige begeleiding (dus niet direct professionele langdurige zorg) zijn vruchten afwerpt. Het versterken van het wijk- en dorpsgericht werken is hierbij een belangrijke voorwaarde; daar sluiten we aan bij de leefwereld van onze inwoners en lukt het vaak om met onze partners en de wijkregisseurs een probleem al vroeg te signaleren en direct ondersteuning te bieden.

Doordat de vraag en de kosten toenemen, zoals bij de Wmo, moeten we alert blijven op zorgvragen die niet direct langdurige of professionele zorg nodig hebben. Met elkaar hierover het gesprek aangaan is lastig maar noodzakelijk. Wat vinden we in Meppel “normaal” en wat niet? De juiste zorg op de juiste plek en betaald door de juiste partij blijft een belangrijke focuspunt.

Het woonplaatsbeginsel was een nieuwe norm binnen de jeugdhulp. Het gaat ervanuit dat die gemeente de zorgkosten betaald waar de jeugdige stond ingeschreven vlak voor de zorgaanvraag binnen kwam. Hiermee voorkomen we, op landelijk niveau, dat gemeenten waar veel grote instellingen staan, opdraaien voor kosten die niet toe te rekenen zijn aan hun eigen inwoners. Het jaar 2022 is gebruikt als overgangsjaar en levert de gemeente een financieel nadeel op. 

Het managementinformatiesysteem heeft ons geholpen om inzicht te krijgen in het gebruik van onze regelingen en inzet van onze gelden.

Medio 2022 zijn we gestart met de uitvoering van het programma Sociaal Domein op Koers. De dienstverlening aan onze inwoner staat hierbij voorop. Met het programma maken wij verbinding met de Koers van de organisatie. Vanuit het programma werken wij aan twee sporen: de basis op orde én de doorontwikkeling van onze medewerkers. In 2022 zijn er al de nodige (voorbereidende) stappen gezet die onder andere betrekking hebben op procesoptimalisatie, informatievoorziening, digitalisering, opleiding/training en projectmatig werken.

Bovenstaande vraagt om “Koerswaardige” daadkracht. Integraliteit is niet alleen een mooi woord, het is noodzakelijk. Aansluiten bij de leefwereld en vele spelers aan een tafel krijgen om problemen op te lossen is echt het nieuwe adagium.

Onvoorzien:

Gedurende het boekjaar zijn er (ook) ontwikkelingen die grote impact hebben op de gemeente en die niet waren voorzien. Deze ontwikkelingen worden hieronder beschreven.

Opvang Oekraïners
Vanaf 4 april 2022 worden de Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het voormalig ziekenhuis Isala en Reggersoord. Gedurende het jaar zijn hier 324 opvangplaatsen gerealiseerd. Het op korte termijn realiseren van deze opvang vergde een gezamenlijke inspanning van de gemeente en de inwoners van Meppel. Met hulp van ondernemers én inwoners in Meppel hebben we dit gerealiseerd. De stad, georganiseerd via de werkgroep Opvang Vluchtelingen Oekraïne Meppel (O.V.O), heeft materiele en immateriële bijdragen geleverd. Naast deze centrale, door de gemeente gerealiseerde opvang (GOO), hebben ook diverse inwoners gezorgd voor opvang (POO).

Leefgeld
Zowel de door de gemeente als privé opgevangen Oekraïners hebben recht op leefgeld wat via de gemeente is uitbetaald. Veel Oekraïners hebben inmiddels een baan gevonden en daarmee geen recht meer op leefgeld.

Onderwijs/leerlingenvervoer
In mei 2022 zijn we in Meppel gestart met het bieden van onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en gemeente hebben samengewerkt om voor deze leerlingen onderwijs en huisvesting te organiseren. Leerlingen in het primair onderwijs zijn gehuisvest in de Reestoeverschool. Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden nu in het Terra college gehuisvest. Alle partijen stemmen regelmatig met elkaar af om onderwijs voor deze leerlingen te organiseren.

Financiën/vergoeding van het Rijk
Voor de opvang in de GOO heeft de gemeente een normvergoeding ontvangen. Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding voor het uitbetaalde leefgeld en de uitvoeringkosten voor de POO. De initiële kosten (bijv. aanpassingen aan het gebouw zijn volledig vergoed. Ook ontvangt de gemeente een vergoeding voor het realiseren van onderwijshuisvesting en krijgen we via de algemene uitkering een vergoeding voor het leerlingenvervoer 

Noodopvang vluchtelingen/ crisis noodopvang vluchtelingen
Het gehele jaar 2022 zijn in het kader van de noodopvang 98 vluchtelingen opgevangen in een schip aan de Paradijsweg. Dit schip wordt geëxploiteerd door het COA en eventuele kosten die de gemeente hier voor maakt worden volledig vergoed door het COA.

Crisisnoodopvang vluchtelingen
Naar aanleiding van de capaciteitsproblemen van Ter Apel kwam eind augustus het verzoek om landelijk 5000 crisisnoodopvangplekken in te richten. Deze zijn per veiligheidsregio verdeeld. Meppel heeft in zeer korte tijd voor een extra locatie gezorgd middels het aanmeren van een schip aan de Zomerdijk. Dit schip was vanaf 7 november operationeel en huisvest 110 asielzoekers. De exploitatie van dit schip werd in 2022 volledig verzorgd door de gemeente (incl. aanleg locatie, personele bezetting, bewaking, catering, etc.). Alle kosten hiervoor zijn vergoed door het COA. Per 1 februari 2023 wordt de exploitatie overgenomen door het COA.

Samenkracht en burgerparticipatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen die gericht zijn op participatie:
- Ondersteuning burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg;
- Sociaal cultureel werk, algemeen maatschappelijk werk (AMW) en wijkopbouw;
- Preventie; 
- Buurt en clubhuizen;
- LGTBI-beleid;
- Toegankelijkheid van voorzieningen;
- Kinderopvang: toezicht op handhaving en kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen;
- Statushouders en hun inburgering.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Van oudsher is Meppel een levendige stad met vitale inwoners die oog hebben voor elkaar. Dit willen we als gemeente graag behouden en stimuleren.

Terug naar navigatie - Van oudsher is Meppel een levendige stad met vitale inwoners die oog hebben voor elkaar. Dit willen we als gemeente graag behouden en stimuleren.

De samenwerking tussen formele en informele organisaties vinden wij belangrijk en wij pakken hierbij graag een ondersteunende rol.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De invoering van de nieuwe Wet Inburgering.

Terug naar navigatie - De invoering van de nieuwe Wet Inburgering.

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeenten krijgen hiermee de regie op de inburgering van nieuwe statushouders. Wij geloven dat taal en werk de belangrijkste pijlers zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onze algemene voorzieningen willen we op niveau houden en waar mogelijk uitbreiden.

Terug naar navigatie - Onze algemene voorzieningen willen we op niveau houden en waar mogelijk uitbreiden.

Ons uitgangspunt is dat we investeren aan de voorkant en maatwerk leveren waar dat wenselijk en mogelijk is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Eigen kracht en individuele ondersteuning

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle (loket) voorzieningen, waaronder:

  • Voorlichting en advies;
  • Onafhankelijke cliënt-ondersteuning (OCO);
  • Toegang tot voorzieningen in de eerste en tweede lijn.

Door corona hebben de onafhankelijke cliëntondersteuners meer taken uitgevoerd dan in hun pakket hoorde. Er is meer ingezet op takenafbakening. Uit cliëntervaringsonderzoek (CEO) 2021, die uitgevoerd is in 2022, is gebleken dat 37% van de geïnterviewden wist dat er gebruik gemaakt kon worden van OCO. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het onderzoek over het jaar 2020.

Er is meer ingezet op bekendheid bij partners, zodat het op- en afschalen soepel verloopt.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inkomensregelingen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:
- Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- Medische en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IAOW);
- Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IAOZ);
- Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en startende ondernemers (Bbz 2004);
- Socialezekerheidsregelingen van het rijk, bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- Gemeentelijk armoedebeleid.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het bieden van passende inkomensondersteuning.

Terug naar navigatie - Het bieden van passende inkomensondersteuning.

Meedoen in onze samenleving zien we als groot goed. We nemen zelfredzaamheid als norm en stimuleren inwoners om zelf de regie te nemen over hun leven en werk en op deze manier in hun eigen inkomen te voorzien. Als het (tijdelijk) niet lukt dan bieden we vanzelfsprekend passende inkomensondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Begeleide participatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakvelden behoren: 
- Beschut werken; 
- Bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening; 
- Begeleid werken en dienstbetrekkingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving.

Terug naar navigatie - Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving. Het zo regulier mogelijk werken is hier een belangrijk onderdeel van. Extra ondersteuning bieden we om dit voor onze (jong) volwassenen te blijven organiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Arbeidsparticipatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:
- Participatie-instrumenten, zoals Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf of tijdelijke loonkostensubsidie;
- Stimuleringsmaatregelen, waaronder inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen en de No-riskpolis
- Algemene voorzieningen, zoals de Jobcoach;
- Begeleiding Werkvoorzieningen zoals werkplekaanpassing, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels of een aangepaste rolstoel;
- Hulp bij individuele loonwaardebepaling;
- Voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Dempen van de negatieve effecten van corona.

Terug naar navigatie - Dempen van de negatieve effecten van corona.

Naast inwoners die regulier zorg en ondersteuning nodig hebben is het afgelopen anderhalf jaar ook een hele groep inwoners bijgekomen die op de een of andere manier zijn getroffen door corona. Ook in onze gemeente zien we dat de negatieve effecten van corona niet gelijk verdeeld zijn. Er zijn sectoren die juist financieel sterker uit deze crisis lijken te komen en er zijn sectoren waar de werkloosheid groter wordt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.

Terug naar navigatie - Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.

We willen dat de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking vergroot worden. Dit vraagt inzet en creativiteit van (toekomstige) werkgevers en natuurlijk ook van de inwoners zelf.

Onze taak is om met behulp van de algemene en individuele mogelijkheden mensen met een beperking voor langere tijd aan het werk te krijgen met aantrekkelijke en reële voorwaarden.

Vanuit het rijk kennen we het “breed offensief” die steeds meer landelijke uniformiteit geeft aan de uitvoering. Om de technische wijzigingen te realiseren vragen we een subsidie aan die is gekoppeld aan de landelijke invoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatwerkvoorziening Wmo

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen die gericht zijn op:
- Domotica, automatisering in en om het huis;
- Woningaanpassingen;
- Hulpmiddelen;
- Overige voorzieningen voor mensen met een beperking;
- Vaste abonnementskosten (eigen bijdrage) van € 19,00 per maand.

 

Vitaliteit is steeds meer een belangrijk wordend onderwerp in het indiceren van een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo 2015. Door meer de focus te hebben op vitaliteit is de kans op zorgafhankelijkheid kleiner en in het inzetten van hulpmiddelen die anti-revaliderend werken minder.


Er wordt meer en meer gewerkt vanuit de wet en uitvoeringsbesluit, deze zijn leidend. Dit maakt het de Wmo-consulent mogelijk maatwerk te leveren waar het voor een ander een algemene voorziening kan zijn,

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven..

Terug naar navigatie - Samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven..

De Wmo is een vangnet voor diegene die het (tijdelijk) niet zelf kan regelen. Onze insteek is dat we samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven. Zelfredzaamheid nemen we als norm. Natuurlijk zijn er ook situaties denkbaar waar we helpen in de doorstroom naar de langdurige zorg (Wlz) of vooral inzetten op structurele ondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatwerkdienstverlening 18+

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren diensten die individueel ter beschikking worden gesteld aan volwassenen:
- Individuele begeleiding;
- Dagbesteding;
- Huishoudelijke verzorging;
- Respijtzorg, speciaal voor mantelzorgers;
- Vervoer;
- Financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking die extra kosten met zich meebrengen;
- Schuldhulpverlening.

Meedoen vinden we belangrijk. Hoe groot of klein je rol in onze samenleving ook is, het geeft voldoening en heeft waarde. Soms is hiervoor extra hulp nodig vanuit de directe omgeving of van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als het gaat om schuldhulpverlening richten wij ons op preventie, vroeg signalering en het voorkomen van terugval.

Terug naar navigatie - Als het gaat om schuldhulpverlening richten wij ons op preventie, vroeg signalering en het voorkomen van terugval.

In het geval van problematische schuldensituaties voert de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) voor ons de tweedelijns schuldhulpverlening uit. Dit doen we in een gemeenschappelijke regeling met Assen en Hoogeveen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We investeren in de sluitende keten GGZ.

Terug naar navigatie - We investeren in de sluitende keten GGZ.

In het Hoofdlijnenakkoord Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is afgesproken dat gemeenten investeren in de sluitende keten GGZ. In Meppel doen wij dit vooral door aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatwerkdienstverlening 18-

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente Meppel als individuele voorziening worden toegekend:
- Begeleiding 18-,
- Jeugd- en opvoedhulp;
- Jeugd-GGZ;
- Jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
- Persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen alle kinderen in onze gemeente de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Terug naar navigatie - We willen alle kinderen in onze gemeente de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Hiervoor is een goede afstemming tussen leven, onderwijs, zorg en opvang noodzakelijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Geëscaleerde zorg 18+

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle opvang en beschermd wonen voorzieningen: 
- Vrouwenopvang, de aanpak huiselijk geweld en veilig thuis;
- Beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
- De inloopfunctie GGZ; 
- Maatschappelijke opvang voor mensen met een meervoudige problematiek waaronder verslaving; -
- Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang;
- Aanpak Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Binnen onze gemeente willen we iedereen de kans geven de regie over zijn of haar leven te nemen.

Terug naar navigatie - Binnen onze gemeente willen we iedereen de kans geven de regie over zijn of haar leven te nemen.

Bij de meeste mensen gaat dit vanzelf en sommige mensen zijn even de regie helemaal kwijt. Wij begeleiden bijvoorbeeld inwoners die gedetineerd zijn geweest om weer succesvol terug te keren in de samenleving. De individuele zorg én de openbare veiligheid moeten beide gewaarborgd worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Geëscaleerde zorg 18-

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren maatregelen die gericht zijn op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugd:
- Kinderbeschermingsmaatregelen en de aanpak kindermishandeling;
- Jeugdreclassering;
- Opvang (18-);
- Vrouwenopvang/huiselijk geweld (inclusief Veilig Thuis) (18-);
- Beschermd wonen (18-);
- Programma's rond verslaving (18-);
- Individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Jongeren met opgroeiproblemen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ze uiteindelijk volwaardig deelnemen aan onze samenleving.

Terug naar navigatie - Jongeren met opgroeiproblemen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ze uiteindelijk volwaardig deelnemen aan onze samenleving.

Met waar nodig toegankelijke en beschikbare (specialistische) ondersteuning. Landelijk wordt gewerkt aan de oprichting van regionale expertisecentra. Gebleken is dat een kleine groep jeugdigen door hun specifieke problematiek zeer moeilijk plaatsbaar is (zorg met verblijf). De expertisecentra zijn bedoeld als kenniscentra die kunnen helpen met bemiddeling en plaatsing. Meppel is ingedeeld in regio Noord, gevormd door Groningen, Friesland en Drenthe. Er worden structurele middelen voor de expertisecentra door het rijk beschikbaar gesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Volksgezondheid

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de algehele volksgezondheid, zoals:
- Monitoren van de gezondheidssituatie;
- Uitvoeren van preventieprogramma’s (het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheid -bedreigende factoren);
- Bestrijden van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties volgens het rijksvaccinatieprogramma;
- Geven van prenatale voorlichting;
- Bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- Bevorderen van technische hygiënische zorg;
- Bevorderen van psychosociale hulp bij rampen.

Een integrale aanpak binnen volksgezondheid is essentieel. Armoede, taalonderwijs en jeugd zijn nauw aan elkaar verwant bij het vinden naar oplossingsrichtingen. De GGD heeft hierin een adviserende rol en voert een groot deel van ons gezondheidsbeleid uit.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij willen het gebruik van verslavende middelen (o.a. drugs, alcohol, tabak en kansspelen) zoveel mogelijk ontmoedigen en terugdringen. Daarnaast het stimuleren van sport en bewegen om overgewicht bespreekbaar te maken, tegen te gaan en op te lossen.

Terug naar navigatie - Wij willen het gebruik van verslavende middelen (o.a. drugs, alcohol, tabak en kansspelen) zoveel mogelijk ontmoedigen en terugdringen. Daarnaast het stimuleren van sport en bewegen om overgewicht bespreekbaar te maken, tegen te gaan en op te lossen.

De monitoring van nul tot achttienjarige is hierbij een belangrijk thema evenals ‘de rookvrije generatie’.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2019 2020 2021 2022
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 906,5 896,7 906,4 nog niet bekend
Netto arbeidsparticipatie % 71,3% 71,1% 71,1% nog niet bekend
Bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners 338,5 395,6 354,2 nog niet bekend
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 369,1 333,8 nog niet bekend nog niet bekend
% kinderen in uitkeringsgezin % 5,0% 5,0% 5,0% nog niet bekend
% werkloze jongeren % 2,0% 2,0% 2,0% nog niet bekend
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 13,1% 13,5% 14,2% 11,9%
Jongeren met jeugdreclassering % 0,3% 0,4% 0,4% 0,3%
Jongeren met jeugdbescherming % 0,9% 0,9% 1,0% 0,9%
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners 790 790 780 710

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten 3.820 3.920 3.947 9.268 -5.321
Baten -401 -470 -441 -9.152 8.711
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie 3.419 3.451 3.506 116 3.390
Eigen kracht en individuele ondersteuning
Lasten 566 509 904 695 208
Baten -22 -50 -50 -13 -37
Totaal Eigen kracht en individuele ondersteuning 544 459 854 682 171
Inkomensregelingen
Lasten 14.350 13.235 15.961 14.867 1.094
Baten -12.516 -10.931 -11.401 -11.458 57
Totaal Inkomensregelingen 1.833 2.304 4.560 3.409 1.151
Begeleide participatie
Lasten 7.411 7.043 7.527 7.608 -81
Totaal Begeleide participatie 7.411 7.043 7.527 7.608 -81
Arbeidsparticipatie
Lasten 1.774 1.993 2.048 1.671 377
Baten -103 -15 -15 -15 0
Totaal Arbeidsparticipatie 1.671 1.978 2.033 1.656 377
Maatwerkvoorzieningen
Lasten 1.621 1.322 1.384 1.203 181
Baten -23 -10 -10 -21 11
Totaal Maatwerkvoorzieningen 1.598 1.312 1.374 1.182 192
Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten 9.456 8.229 9.430 8.930 500
Baten -282 -230 -230 -273 43
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ 9.174 7.999 9.200 8.657 543
Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten 11.162 10.588 11.415 13.219 -1.804
Baten 0 0 0 -6 6
Totaal Maatwerkdienstverlening 18- 11.162 10.588 11.415 13.212 -1.797
Geëscaleerde zorg 18+
Lasten 361 353 350 346 4
Baten -978 0 -600 -1.378 778
Totaal Geëscaleerde zorg 18+ -616 353 -250 -1.032 782
Geëscaleerde zorg 18-
Lasten 976 1.254 1.257 1.025 232
Totaal Geëscaleerde zorg 18- 976 1.254 1.257 1.025 232
Volksgezondheid
Lasten 1.508 1.514 1.505 1.502 2
Baten -24 0 0 -26 26
Totaal Volksgezondheid 1.484 1.514 1.505 1.476 28
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid 38.657 38.254 42.981 37.992 4.988
Saldo van baten en lasten 38.657 38.254 42.981 37.992 4.988
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie
Onttrekkingen -91 0 -50 -64 14
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie -91 0 -50 -64 14
Eigen kracht en individuele ondersteuning
Onttrekkingen -87 0 -197 -276 79
Totaal Eigen kracht en individuele ondersteuning -87 0 -197 -276 79
Inkomensregelingen
Onttrekkingen -64 0 -115 -36 -79
Totaal Inkomensregelingen -64 0 -115 -36 -79
Maatwerkdienstverlening 18+
Onttrekkingen 0 0 -50 -78 28
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 -50 -78 28
Maatwerkdienstverlening 18-
Onttrekkingen -44 0 -43 -91 48
Totaal Maatwerkdienstverlening 18- -44 0 -43 -91 48
Volksgezondheid
Onttrekkingen -35 0 0 0 0
Totaal Volksgezondheid -35 0 0 0 0
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid -321 0 -455 -545 90
Totaal reserve mutaties -321 0 -455 -545 90
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 10 - Samenkracht en burgerparticipatie
Mantelzorg 48 I
Vervoer 90 I
Inburgering 59 I
Opvang Oekraïne 3.061 I
Personeelslasten 99
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 47
Product 11 - Eigen kracht en individuele ondersteuning
Verbetering Dienstverlening (POK) 306 I
Personeelslasten -44
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 -12
Product 12 - Inkomensregelingen
Uitkeringen PW 476 S*
Inkomsten BUIG -81 S*
Loonkostensubsidie -155 S
Uitkeringen IOAW/IOAZ 183 S*
Armoederegelingen 86 I
Energietoeslag 447 I
Personeelslasten 107
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 9
Product 13 - Begeleide participatie
Personeelslasten -15
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht bij het onderdeel overhead.
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 -66
Product 14 - Arbeidsparticipatie
Re-integratietrajecten 106 I
Leer Werk Centrum 143 I
Personeelslasten 101
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 27
Product 15 - Maatwerkvoorzieningen
Woonvoorzieningen 108 I
Personeelslasten 59
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 25
Product 16 - Maatwerkdienstverlening 18+
Begeleiding/dagbesteding 90 I
Huishoudelijke hulp 186 S
Odensehuis 30 I
Schuldhulpverlening 78 I
PGB Wmo 127 I/S
Personeelslasten 26
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 34
Product 17 - Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulp -1.726 S
PGB Jeugdhulp 136 S
Personeelslasten -69
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 -91
Product 18 - Geëscaleerde zorg 18+
Beschermd wonen 778 I
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 4
Product 19 - Geëscaleerde zorg 18-
Jeugdhulp (zie ook product 17) 226 S
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 6
Product 20 - Volksgezondheid
Personeelslasten 24
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 5
Saldo programma 3 - Sociaal domein 5.078
* Structureel effect is al verwerkt

Analyse financiële afwijkingen

Product 10 – Samenkracht en burgerparticipatie
Mantelzorg 
Van het ministerie van VWS is een bijdrage ontvangen van € 50.000 om de informatievoorziening richting mantelzorgers toegankelijker te maken en de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren. De werkzaamheden zijn in 2022 gestart en lopen door in 2023. Het restantbudget wordt via de budgetoverheveling toegevoegd aan het budget van 2023.

Vervoer
Omdat onduidelijk was of deze verleend zou worden is in de begroting 2022 geen rekening gehouden met de subsidie van € 110.000 van het OV bureau. De subsidie is gebruikt voor de bekostiging van de stadsbus. Het opzetten van een mobiliteitssteunpunt en de aanschaf van materiaal voor het mobiliteitspakket heeft vertraging opgelopen en wordt verder opgepakt in 2023. Door ontvangst van de subsidie blijft een voordelig saldo over van € 90.000.

Inburgering
Voor de nieuwe Wet Inburgering kwam via de algemene uitkering geld beschikbaar voor uitvoeringkosten. Een deel daarvan hadden we bestempeld voor de eventuele aanschaf van software.  Nieuwe software bleek niet noodzakelijk. Hierdoor is een overschot ontstaan op de uitvoeringskosten. Verder is een deel van de kosten van de Startklas (onderdeel Bewegen Werkt) in 2022 nog betaald uit het re-integratiebudget. 

Opvang Oekraïne
Gedurende de eerste maanden van de opvang was het onduidelijk welke vergoeding de gemeente voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kreeg. De gemeente, inwoners en ondernemers hebben daarom extra hun best gedaan om kostenefficiënt te werken. Bijkomend voordeel is dat alle Oekraïense vluchtelingen op één locatie, met inachtneming van de gestelde normen, gehuisvest konden worden. Hierdoor valt de exploitatie voordelig uit voor de gemeente. In de loop van het jaar werd duidelijk dat voor een gerealiseerde opvangplaats in de gemeentelijke opvang (GOO) € 100 per dag per persoon vergoed werd. Dit werd per 15 oktober aangepast naar € 83. Daarnaast zijn de initiële kosten, b.v. aanpassingen aan het gebouw, volledig vergoed. Voor het overschot van ruim € 3 miljoen geldt geen terugbetalingsverplichting.

Product 11 – Eigen kracht en individuele ondersteuning
Verbetering Dienstverlening (POK)
De middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) ontvangen wij vanuit het Rijk in 2022 tot en met 2027 en zijn bedoeld voor meerjarige inzet voor de verbetering van de dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie. Het restantbudget wordt overgeheveld naar 2023 en wordt ingezet voor uitvoering van de plannen die in 2022 voorbereid zijn. 

Product 12 – Inkomensregelingen
Participatiewet
In 2022 was het gemiddeld aantal uitkeringen per maand 50 lager dan in 2021. Dit geeft een voordeel op de uitgaven van ongeveer € 370.000. Daarnaast is ruim € 100.000 meer ontvangen uit terugvordering en verhaal dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door de ontvangst van een grote openstaande vordering. De definitieve beschikking van de gebundelde uitkering (BUIG) is € 80.000 lager dan de nadere voorlopige beschikking. 

Loonkostensubsidie
De mensen die een uitkering ontvangen zijn steeds vaker mensen die voor 2015 arbeidsvermogen hadden én een WAJONG uitkering ontvingen van het UWV. Deze groep mensen ontvangt nu een bijstandsuitkering. Zij behoren vaak tot het doelgroepenregister (de banenafspraak) en gaan veelal met loonkostensubsidie aan het werk. Deze groep groeit steeds harder. Het vinden van werk met loonkostensubsidie in een periode van arbeidskrapte is makkelijker dan voorheen.

IOAW/IOAZ
Het aantal uitkeringen IOAW is gedaald. De uitgaven IOAZ zijn in 2021 en 2022 gehalveerd ten opzichte van eerdere jaren. In deze jaren waren de steunmaatregelen corona beschikbaar voor zelfstandigen (Tozo en vereenvoudigde Bbz). Deze steunmaatregelen vanuit het Rijk zijn beëindigd. Eind 2022 zagen veel ondernemers zich geconfronteerd met (uitgestelde belasting-)schulden en hoge energielasten wat mogelijk weer effect zal hebben op de instroom in de IOAZ. 

Armoederegelingen
We zien een kleine afname op de collectieve zorgverzekering. Dit komt doordat consulenten of medewerkers van de voorzieningenwijzer meekijken wat een best passende verzekering is. Daarnaast is momenteel sprake van een goede arbeidsmarkt. Minder mensen zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering en meer mensen zijn aan het werk met loonkostensubsidie. Dit heeft ook effect op het de grootte van de doelgroep die recht heeft op minimaregelingen. We zien minder mensen die individuele inkomenstoeslag aanvragen. Het aantal aanvragen FDMA is nagenoeg gelijk aan 2021. 

Energietoeslag
Om de forse stijging van de energierekening te compenseren kunnen huishoudens
rond het sociaal minimum een beroep doen op de regeling energietoeslag.
Tot en met 30 juni 2023 kunnen inwoners een aanvraag indienen over het jaar
2022. In totaal was circa € 2,7 miljoen beschikbaar. Het restant van 2022 van € 447.000 wordt overgeheveld naar 2023 voor uitvoering en uitbetaling van de regeling. 

Product 14 – Arbeidsparticipatie
Re-integratietrajecten
De daling van het aantal WW-uitkeringen en bijstandsuitkeringen heeft zich in 2022 doorgezet. Daarnaast is de omlooptijd van de mensen die gebruik moeten maken van een uitkering/re-integratietraject veel korter. Er is in heel 2022 een tekort geweest aan personeel op de arbeidsmarkt. We komen steeds meer toe aan uitgebreide (scholings-) trajecten voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen gaan na de sociale activering, waarvan de kosten laag zijn omdat we gebruik kunnen maken van de MensA, over naar leer- werktrajecten. Deze trajecten kosten meer geld.

Leer Werk Centrum (LWC)
De adviezen in “De werkende Keten” om de kosten flexibeler te maken zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft er een evaluatie plaatsgevonden en zijn er acties uitgezet. Uit de evaluatie is onder andere gebleken dat het werken in groepen, een beter resultaat oplevert voor de kandidaten. Deze resultaten worden nu gemonitord en in dit systeem is geïnvesteerd. De meer groepsgewijze aanpak zorgt voor minder benodigde capaciteit aan instructeurs. Er is geen vast contract meer met het Drenthe College afgesloten. Daarnaast is het contract voor de leaseauto beëindigd. 

Product 15 – Maatwerkvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Het is jaarlijks niet in te schatten hoeveel woningaanpassingen aangevraagd worden en wat de omvang van deze aanpassingen is. Dit is per situatie afhankelijk. Er is een aanvraag voor een grote woningaanpassing in behandeling. Deze is niet meer uitgevoerd in 2022.

Product 16 – Maatwerkdienstverlening 18+
Begeleiding/dagbesteding
Voor de lichte individuele begeleiding is de verzilvering van indicaties iets lager dan voorgaande twee jaren.

Huishoudelijke hulp
Het landelijk beeld is dat er te weinig capaciteit is voor huishoudelijke hulp en er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de gemeente Meppel, dit zien wij terug in de verzilveringsgraad van de indicaties.  Dit ligt buiten onze invloedssfeer. Wel wordt via wachtlijstbeheer gestuurd op het zo effectief en snel mogelijk inzetten van deze hulp.

Odensehuis
Van het ministerie van VWS is een bijdrage ontvangen van € 50.000. Deze is bedoeld voor de ontwikkeling van zinvolle daginvulling voor mensen met dementie. In 2022 is in november het Odensehuis gestart. De  beschikbare middelen zijn nog niet volledig besteed. Via de budgetoverheveling blijft € 30.000 in 2023 beschikbaar voor het opgerichte Odensehuis. 

Schuldhulpverlening
We zien dat er minder diensten zijn afgenomen bij de GKB. Het corona effect is beperkt gebleven. De definitieve afrekening over 2021 is lager gebleken. Dit komt doordat er nog geen definitief besluit is genomen over de toekomst van de GKB.

PGB Wmo
Een deel van het overschot wordt veroorzaakt door het landelijke besluit te stoppen met de pilot integraal PGB. In 2022 is het integraal PGB van deze cliënten afgebouwd naar reguliere PGB, zorg in natura of is sprake van uitstroom. Daarnaast zien we een afname van het aantal verstrekkingen in de vorm van een PGB en daalt het gemiddelde PGB-budget per cliënt. 

Product 17 – Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulp
Het aantal cliënten waarvoor Jeugdhulp is geïndiceerd is in de afgelopen jaren nagenoeg stabiel gebleven. De kostenstijging zit op de producten verblijf en gespecialiseerde GGZ. Het aantal cliënten met deze vormen van Jeugdhulp is gestegen. Het is een landelijk beeld dat het mentaal welbevinden van onze jeugdigen verslechterd is. Dit wordt zichtbaar in de verschuiving van de inzet van lichtere hulp naar zwaardere hulp. De uitgaven voor de groep jeugdigen in verblijf lopen soms op tot meer dan 3 ton per cliënt/per jaar.

Een ander knelpunt is dat er binnen verblijf onvoldoende plekken beschikbaar zijn. Dit maakt dat het niet altijd mogelijk is om te kiezen voor de meest passende en vanuit financieel perspectief gunstigste plek. Jeugdigen worden bijvoorbeeld geplaatst in duurdere gezinshuizen, terwijl een (goedkopere) pleegzorgplaatsing ook passend is.

PGB Jeugdhulp
Het verschil is te verklaren doordat er minder budgetten zijn verstrekt. De belangrijkste reden daarvoor is dat ondersteuning vanuit andere, voorliggende, wetgeving van toepassing is. Ook uitstroom in verband met fysieke verhuizingen naar andere gemeenten is een verklaring.

Product 18 – Geëscaleerde zorg 18+
Beschermd wonen
Op basis van de voorlopige afrekening Beschermd Wonen (BW) ontvangen we € 778.000 meer van centrumgemeente Assen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een aantal factoren:

- De integratie-uitkering BW is hoger uitgevallen.
- Per 2021 is de Wlz opengesteld voor cliënten met een psychische problematiek. De uitname Wlz uit BW is hoger dan de aanvankelijke schattingen. Hierdoor zijn de kosten van BW lager.
- De instroom van het aantal cliënten BW was in 2022 beperkt vanwege het tekort aan BW-plekken.
- Het tekort aan betaalbare woningen waardoor uitstroom uit BW wordt vertraagd.
- Meer inzet op tussenvormen zoals Thuiswonen plus waarbij inwoners thuis kunnen blijven wonen met begeleiding (24 uur per dag oproepbaar). Dit is een goedkopere vorm dan BW.

Ten aanzien van de definitieve afrekening is aangekondigd dat deze mogelijk circa € 660.000 hoger uit zal vallen. Dit financieel effect wordt verwerkt op het moment dat de afrekening definitief is en is niet opgenomen in de jaarcijfers over 2022.

Product 19 – Geëscaleerde zorg 18-
Jeugdhulp
Zie Jeugdhulp onder product 17.