Programma 7: Sport en bewegen

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder dit programma vallen alle activiteiten die te maken hebben met sport en bewegen, inclusief de verschillende sportvoorzieningen die onze gemeente rijk is.

Beleidskader
- Nationaal Sportakkoord 2018
- Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024
- De sport- en gezondheidsnota ‘Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2020-2023’
- Lokaal Actieplan Sport en Bewegen Meppel 2020-2022 (lokaal sportakkoord)
- Beheerplan sportaccommodaties.

Relaties met andere beleidsterreinen
Sport en bewegen brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de lokale sociale samenhang en integratie van bevolkingsgroepen. Sport en bewegen is van belang voor een gezonde leefstijl en voorkoming van overgewicht. Sport en bewegen hangt nauw samen met gezondheid, onderwijs, welzijn, vrijwilligerswerk, integratie en participatie, jeugd en evenementen. Er ligt een duidelijke relatie met verschillende thema’s uit het Wmo-beleid. Sport en bewegen is essentieel in onze algemene voorziening en draagt bij aan voorkomen van erger.

Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport
Het Actieplan is het huidige lokale beleid voor de periode 2020-2023. Het Actieplan bevat de uitwerking van de beleidsrichting gezondheid, bewegen en sport met daarbij de financiële kaders.

Beheerplan sport
Het beheerplan sport is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vervolg is een beleidskader voor beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

We streven ernaar alle inwoners van onze gemeente zo gezond en vitaal mogelijk te krijgen en te houden. Onze ambitie is om in 2024 het voor iedere inwoner in de gemeente mogelijk te maken aan bewegen en/of sport te doen. In 2024 wordt geen enkele inwoner meer uitgesloten van het verenigingsleven, bijvoorbeeld vanwege een beperking, een laag inkomen, leeftijd of een migratieachtergrond. Ook biedt de (buiten) omgeving voldoende mogelijkheden om zelfstandig in te bewegen.

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Sport- en speldeelname

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.

Terug naar navigatie - Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Sport en bewegen
Sportaccommodaties
Lasten 2.716 2.771 2.980 2.959 20
Baten -1.480 -1.457 -1.457 -1.540 83
Totaal Sportaccommodaties 1.236 1.314 1.523 1.419 104
Spel- en sportdeelname
Lasten 1.363 581 660 843 -183
Baten -731 -20 -65 -258 193
Totaal Spel- en sportdeelname 632 561 595 584 10
Totaal Sport en bewegen 1.868 1.875 2.117 2.003 114
Saldo van baten en lasten 1.868 1.875 2.117 2.003 114
Sport en bewegen
Spel- en sportdeelname
Onttrekkingen 0 0 0 -11 11
Totaal Spel- en sportdeelname 0 0 0 -11 11
Totaal Sport en bewegen 0 0 0 -11 11
Totaal reserve mutaties 0 0 0 -11 11
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 46 - Beheer en exploitatie sportaccommodaties
Airdome -30 I
Energie 147 I
Gebruikersvergoedingen -72 I
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. -5 I
Kapitaallasten
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 64 I
Product 47 - Sport- en speldeelname
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 22 I
Kapitaallasten
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 -1 I
Saldo programma 7 - Sport en bewegen 125

Analyse financiële afwijkingen

Beheer en exploitatie Sportaccommodaties

Er is een eenmalige subsidie ten behoeve van de airdome voor het winterseizoen ter beschikking gesteld. Daarnaast waren de gebruikersvergoedingen voor sportaccommodaties lager.

Verder wordt de afwijking op energie wordt door opzeggen contract met Gazprom. Hierdoor vlak voor de wintermaanden al een afrekening gehad waarin het verbruik van de winter/herfstmaanden niet zat. Dit levert een positief effect op voor 2022. Daarnaast zitten de afrekeningen van 2022 hier niet in wat ook een positief effect heeft voor 2022.

Financiële ondersteuning corona

Financiële ondersteuning ter beperking van de financiële schade door corona maatregelen aan sportorganisaties. Het budget hiervan staat in programma 6.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden Afsluiten
Programma 7 - Sport en bewegen
Sportpark Ezinge
Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein veld 4 (cf mjop sportvelden) 268.000 - 268.000 10 67.699 200.301 9.362 -9.362 Nee
Vervanging toplaag kunstgras veld 8 245.000 - 245.000 10 8.134 236.866 1.048 -1.048 Nee
Vervanging toplaag Kunstgras veld 9 245.000 - 245.000 10 8.167 236.833 1.052 -1.052 Nee
Vervangen toplaag veld 1 kunstgras 245.000 - 245.000 10 10.821 234.179 1.394 -1.394 Nee
Sportzaal Het Erf
Ledverlichting 46.000 - 46.000 10 43.194 2.806 5.566 -5.566 Ja
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen 1.049.000 - 1.049.000 138.015 910.985 18.422 -18.422

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen

De vervanging van de toplaag van de atletiekbaan en de vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden staan gepland voor 2023. Bij de begroting 2023 zijn aanvullende kredieten beschikbaar gesteld om deze investeringen te realiseren. 

De aanleg van ledverlichting in sportzaal Het Erf is gerealiseerd in 2022.

BTW compensaties zijn conform geldende regelgeving toegerekend aan de investeringen.