Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen

Overzicht afwijkingen begroting vs. realisatie

Terug naar navigatie - Overzicht afwijkingen begroting vs. realisatie

In onderstaand overzicht zijn afwijkingen groter dan € 50.000 weergegeven. De verschillen onder de € 50.000 zijn gesaldeerd opgenomen. De toelichting hierop is te vinden in de diverse beleidsprogramma’s.

Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen 2022
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Bedrag
Saldo baten en lasten conform begroting 2022 1.439
Afwijkingen per programma:
Programma 1 Bestuur
Taskforce corona 62
Programma 3 Sociaal Domein
Vervoer stadsbus 90
Inburgering 59
Opvang vluchtelingen Oekraïne 3.061
Verbetering dienstverlening (POK) 306
Inkomensregelingen PW, IOAW/IOAZ, Loonkostensubsidie 504
Inkomsten BUIG -81
Armoederegelingen 86
Energietoeslag 447
Re-integratietrajecten 106
Leer Werk Centrum 143
Woonvoorzieningen 108
Begeleiding/dagbesteding 90
Huishoudelijke hulp 186
Schuldhulpverlening 78
PGB Wmo 127
Jeugdhulp -1.500
PGB Jeugdhulp 136
Beschermd Wonen 778
Programma 4 Onderwijs
Verkoop voormalig schoolgebouw 225
Programma 6 Kunst, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Subsidieafspraken beheer De Plataan 59
Exploitatie Ogterop -97
Programma 7 Sport en bewegen
Energielasten sportaccomodaties 147
Gebruikersvergoedingen sportaccomodaties -72
Programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte
Exploitatiebijdragen ontwikkelingen openbare ruimte 168
Ontwikkeling Noordpoort -200
Uitloop wijkuitvoeringsplan Oosterboer 56
Leges omgevingsvergunningen en artistiek/esthetisch bouwen 896
Programma 9 Beheer bestaande openbare ruimte
Onderhoud openbare verlichting 87
Beheer, onderhoud en mutatie voorziening riolering (per saldo) -93
Lagere opbrengst parkeergelden -156
Programma 10 Economie en grondzaken
Regiodeel Port of Zwolle 68
Realisatie binnenstadsplan 1.248
Lasten vastgoed -79
Verhuur multifunctionele accommodaties 149
Mutatie winstneming en voorziening grondexploitaties -270
Vastgoedverkopen 308
Programma 11 Duurzaamheid
Afvalinzameling inclusief mutatie voorziening afvalstoffenheffing (per saldo) -54
Bijdrage RUD 70
Programma 12 Burgerzaken
Minder opbrengst grafrechten -57
Meer opbrengst gemeentelijke leges (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen) 114
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Afrekening belastingdienst BTW -61
Dividend Wadinko 86
Onroerende zaakbelastingen 91
Opbrengst aanmaningen en dwangbevelen 72
Hogere uitkering gemeentefonds 5.866
Stelpost corona (kosten in andere programma's) 250
Mutatie reserves -265
Overhead
Hogere uitgaven huisvesting (energie, onderhoud, schoonmaak) -95
Wet open Overheid 59
Overige afwijkingen
Personeelslasten (programma-overstijgend) 1.027
Diverse afwijkingen < € 50.000 128
Saldo afwijkingen 14.461
Saldo gerealiseerd resultaat 2022 15.900