Paragraaf subsidies

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Meppel heeft in 2022 voor € 20,4 miljoen subsidies aan instellingen en bijdragen aan overheden/verbonden partijen verstrekt. Daarvan is € 8,5 miljoen naar diverse instellingen gegaan en € 11,9 miljoen naar overheidsorganisaties. Deze bedragen zijn inclusief de doorbetaling van ontvangen rijksbijdragen. Het subsidieregister van de verstrekkingen aan instellingen is gepubliceerd op https://data.overheid.nl.

Beleidsmatige aspecten

Terug naar navigatie - Beleidsmatige aspecten

Financiële taakstellingen
De financiële taakstelling van € 100.000 voor de subsidiejaren 2023 tot en met 2025 wordt volledig bereikt in 2023, met name door een besparing op het beheer van CCM De Plataan in 2022 en een extra besparing in 2023.

Subsidieverlening
Voor subsidies is 1,5% indexatie gehanteerd, tenzij andere eerdere gemaakte afspraken gelden. Hiermee worden kostenstijgingen van organisaties en instellingen (deels) gecompenseerd en wordt het voorzieningenniveau in de gemeente op peil gehouden.

Hardheidsclausule
De hardheidsclausule biedt het college de mogelijkheid om af te wijken van een artikel van de Algemene subsidieverordening Meppel. Het gaat daarbij om bijzondere gevallen. Bij toekenning van de subsidies aan Dorpshuis De Schalle, Sport Drenthe en MZPC de Reest is gebruik gemaakt van de hardheidsclausule. Deze organisaties hoeven geen accountantsverklaring te overleggen bij de subsidieverantwoording. 

Subsidieregeling coronasteun
In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. Sinds 26 januari 2022 zijn de deuren van de culturele en creatieve sector weer open, maar onder voorwaarden. Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. Om mogelijke financiële negatieve effecten van het coronavirus te dempen, is de subsidieregeling taskforce corona in 2022 (met aanpassingen) voortgezet. Voor de financiering van deze subsidieregeling is een deel van de ontvangen corona-compensatiemiddelen ingezet. Er hebben drie organisaties gebruik gemaakt van de regeling.

Subsidieregeling Frisse Start
Ook in 2022 heeft de gemeente Meppel € 50.000 van de provincie Drenthe ontvangen om maatschappelijke organisaties met vrijwilligers te steunen en te inspireren om hun activiteiten weer op te pakken na opheffing van de coronamaatregelen. Elke vereniging of organisatie kon via het digitaal loket een subsidie van maximaal € 250 aanvragen. 95 partijen hebben in 2022 gebruik gemaakt van de subsidieregeling Frisse Start.

Subsidieverordening
De geactualiseerde Algemene Subsidieverordening is in februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Subsidieplafonds

Terug naar navigatie - Subsidieplafonds

Bij vaststelling van de begroting zijn tevens subsidieplafonds vastgesteld. Hiermee worden open einde regelingen voorkomen.

Bij aanvang 2022  golden de volgende subsidieplafonds voor de onderdelen amateurkunst, sportbeoefening en evenementen:

Amateurkunst € 101.220
Algemene sportstimulering € 7.307
Evenementen € 79.486

In de loop van het jaar is het plafond voor Evenementen verhoogd met € 15.000 in verband met niet gebruikt budget voor Evenementen ondersteunen. Het plafond Algemene sportstimulering is verhoogd met € 82.164 om ontvangen Rijksmiddelen voor Lokaal Sportakkoord te kunnen besteden.