Wet Normering Topinkomens

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Terug naar navigatie - Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Met ingang van 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) van kracht. De WNT houdt onder meer in dat de gemeenten in de jaarrekening rapporteren in hoeverre zij voldoet aan deze wet. De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging gelijk aan het salaris van een minister. Voor 2022 bedraagt het bezoldigingsmaximum € 216.000. De gemeentesecretaris en de griffier worden in dit kader aangemerkt als topfunctionaris. De gemeente Meppel voldoet aan de voorwaarden. In 2022 is enkel sprake van de categorie topfunctionarissen met dienstbetrekking.

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2022
bedragen x € 1 Alexander Jan Kastelein Wytze Jelger Spoelstra
Functiegegevens Directeur/Secretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 01/01 t/m 31/12 01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 fte 1,0 fte
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.666 64.085
Beloningen betaalbaar op termijn 20.258 10.499
Subtotaal 133.924 74.584
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 216.000 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 133.924 74.584
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2021
bedragen x € 1 Alexander Jan Kastelein Wytze Jelger Spoelstra
Functiegegevens Directeur/Secretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 t/m 31/12 01/10 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 fte 1,0 fte
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.079 14.406
Beloningen betaalbaar op termijn 20.374 2.535
Subtotaal 128.453 16.941
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 52.679
Bezoldiging 128.453 16.941