Programma 11: Duurzaamheid

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder programma 11 “Duurzaamheid” valt de ontwikkeling en uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Hieronder vallen afvalbeheer en grondstoffeninzameling, energietransitie, klimaataanpassing, circulaire economie, de wettelijke milieu- en klimaattaken, Natuur- en milieueducatie (NME), fairtrade en de zorg voor natuur, landschap en biodiversiteit.

Beleidskaders
- Programma duurzaamheid 2020-2023
- Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
- Warmte transitievisie (2021)
- Regionale klimaatadaptatiestrategie (in voorbereiding)
- Afvalbeleidsplan
- Afvalstoffenverordening
- Kadernota ‘zo doen we groen 2015’
- Structuurvisie duurzaam verbinden (10 duurzame uitgangspunten)
- Motie fairtrade
- Motie energiearmoede

Samenwerkingsverbanden
- RES Drenthe
- Werkregio DPRA Fluvius
- Regio Zwolle
- Markerein
- RUD Drenthe
- IVN-Drenthe (scholennetwerk)
- Drents energieloket

Relaties met andere beleidsterreinen
Duurzaamheid heeft raakvlakken met veel beleidsterreinen. Zowel in het Fysiek domein als in het Sociaal domein. Het realiseren van de ambities en doelen op het gebied van klimaat, energie en milieu vragen inspanningen op vrijwel alle beleidsterreinen. Binnen het programma Duurzaamheid worden veel ambities en doelen geformuleerd, uitgewerkt en aangejaagd. Veel van de concrete resultaten moeten gerealiseerd worden binnen de andere programma’s.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Algemene doelstelling:
Het uiteindelijk doel is een duurzame, toekomst- en klimaatbestendige gemeente waarin iedereen naar mogelijkheid en draagkracht een aandeel heeft.
Op gebied van afval, energie, klimaat en circulaire economie werken we aan lange termijn doelen die zijn vastgelegd in Meppeler, regionale en landelijke afspraken.

De lange termijn doelen zijn:

  • In 2030 49% reductie van CO2 (ten opzichte van 1990);
  • In 2040 CO2 neutraal (ambitie Meppel);
  • In 2050 klimaatbestendig en waterrobuust;
  • In 2050 een volledig circulaire economie;
  • In 2050 is er geen huishoudelijk afval meer en 100% inzameling van grondstoffen.

Daarbij werken we actief samen met iedereen die wil in onze Meppeler samenleving en omarmen we lokale initiatieven. Draagvlak, bewustwording en participatie zijn randvoorwaarden.

Afvalbeheer en grondstoffeninzameling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Grondstoffen (textiel, papier, GFT, PMD, frituurvetten, elektrische apparaten, glas en grof huishoudelijk afval) en huishoudelijk restafval worden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten gescheiden ingezameld en voor hergebruik in de markt gezet.

Terug naar navigatie - Grondstoffen (textiel, papier, GFT, PMD, frituurvetten, elektrische apparaten, glas en grof huishoudelijk afval) en huishoudelijk restafval worden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten gescheiden ingezameld en voor hergebruik in de markt gezet.

De doelen in het gemeentelijk afvalbeleidsplan zijn hierbij leidend. De hoofddoelen zijn:

  • In 2022 maximaal 120 kg restafval per inwoner per jaar
  • In 2025 maximaal 60 kg restafval per inwoner per jaar
  • Meer dan 75% afvalscheiding

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Milieuzorg

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel waarbij de wettelijke kwaliteitseisen voor bodem, geluid, lucht en water de norm zijn.

Terug naar navigatie - Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel waarbij de wettelijke kwaliteitseisen voor bodem, geluid, lucht en water de norm zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bewustwording en ontwikkeling van sociaal en economisch duurzame consumptie en productieprocessen.

Terug naar navigatie - Bewustwording en ontwikkeling van sociaal en economisch duurzame consumptie en productieprocessen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het goed vervullen van de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid in zijn volle breedte.

Terug naar navigatie - Het goed vervullen van de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid in zijn volle breedte.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Energietransitie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In 2040 zijn we een CO2-neutrale gemeente. Daarbij streven we naar 100% lokaal coöperatief eigendom ten aanzien van duurzame energie opwek in 2030 en een stabiele lokale energie-infrastructuur.

Terug naar navigatie - In 2040 zijn we een CO2-neutrale gemeente. Daarbij streven we naar 100% lokaal coöperatief eigendom ten aanzien van duurzame energie opwek in 2030 en een stabiele lokale energie-infrastructuur.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Klimaataanpassing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Terug naar navigatie - Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Circulaire Economie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Meppel sluit aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 over een circulaire economie te beschikken. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.

Terug naar navigatie - Meppel sluit aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 over een circulaire economie te beschikken. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Landschap, natuur en biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behoud, herstel en bevorderen van biodiversiteit, de landschapsstructuren en streekeigen (stads)natuur die kenmerkend zijn voor de gemeente Meppel.

Terug naar navigatie - Behoud, herstel en bevorderen van biodiversiteit, de landschapsstructuren en streekeigen (stads)natuur die kenmerkend zijn voor de gemeente Meppel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2019 2020 2021 2022
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 143 155 155 nog niet bekend
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit % 5,1% 7,3% nog niet bekend nog niet bekend

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Duurzaamheid
Afvalinzameling
Lasten 3.280 3.322 3.313 3.179 134
Baten -4.095 -4.208 -4.208 -4.011 -197
Totaal Afvalinzameling -815 -885 -894 -832 -62
Milieuzorg
Lasten 1.853 1.492 1.491 1.469 22
Baten -64 0 -120 -38 -82
Totaal Milieuzorg 1.789 1.492 1.371 1.431 -60
Totaal Duurzaamheid 974 606 477 599 -122
Saldo van baten en lasten 974 606 477 599 -122
Duurzaamheid
Milieuzorg
Onttrekkingen -344 0 0 0 0
Totaal Milieuzorg -344 0 0 0 0
Totaal Duurzaamheid -344 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties -344 0 0 0 0
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 55 - Afvalbeheer en grondstoffeninzameling
Voorziening afvalstoffenheffing (ASH) -176 I
Huishoudelijk afval (restafval) 72 I
Inzameling groente, fruit en tuin afval (GFT) 35 I
Opbrengst oud papier 93 I
Inzameling van Plastic, metalen en drankkartons (PMD) -78 I
Personeelslasten -12 I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 20.000 4 I
Product 56 - Milieuzorg
Milieuzorg algemeen -44 S
Bijdrage RUD 70 I
Personeelslasten -38 I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < 20.000 -48 I
Saldo programma 11 - Duurzaamheid -122

Analyse financiële afwijkingen

Afvalbeheer en grondstoffeninzameling

Afvalstromen 

Voor restafval en GFT zijn  minder tonnages ingezameld dan in 2021. Hierdoor kon een financieel voordeel van € 107.000 worden ingeboekt. 

De inzameling en verwerking van PMD wordt met ingang van 2020 afgerekend volgens het bronscheidingsmodel. Op basis van deze systematiek ontvangt de gemeente een vaste vergoeding per ton voor het gescheiden inzamelen.    Daarnaast worden de kosten van afkeur apart in rekening gebracht bij de gemeente.  In totaal is in 2022 237 ton PMD afgekeurd. Dat is helaas aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Deze tonnages worden in rekening gebracht tegen een standaard tarief van € 235 per ton. Op basis van deze cijfers laat de inzameling van kunststoffen een nadeel zien van € 78.000. 

Maar als gevolg van de gunstige prijsontwikkeling konden we in 2022 op de inzameling van oud papier gelukkig een voordeel inboeken van € 93.000. 

Voorziening afvalstoffenheffing (ASH)

In de begroting 2022 was voor de exploitatie van het product afval gerekend op een tekort van € 121.700. Nu de jaarrekening is opgemaakt blijkt dat we € 54.600 overhouden. Voor het saldo van de voorziening ASH betekent dit een positieve ontwikkeling van € 176.300.

Milieuzorg

Milieuzorg algemeen

Om de fysiek leefomgeving te beschermen worden activiteiten uitgevoerd  zoals bodemonderzoeken, verstrekken van asbestboxen, optreden bij milieuklachten- en calamiteiten en de afvoer van asbeststort.  Om er een paar te noemen. Het beschikbare budget hiervoor van € 10.200 blijkt al jaren niet meer toereikend om de kosten te dekken.  In 2022 is het bedrag overschreden met € 44.000. 

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

De financiele afwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe over 2022 laat nog even op zich wachten. Besluitvorming hierover word medio maart verwacht. Het huidige resultaat in onze jaarrekening van € 70.000 is  gebaseerd op de voorschotbetaling over 2022 alsmede de definitieve afrekening over het jaar 2021 welke in het boekjaar 2022 is verantwoord. 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden Afsluiten
Programma 11 - Duurzaamheid
Vervanging afzetcontainers 2022 40.000 - 40.000 15 29.070 10.930 - - Nee
Investeringen klimaatadaptatie 50.000 - 50.000 15 12.540 37.460 - - Nee
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid 90.000 - 90.000 41.610 48.390 - -

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen

In 2022 zijn 2 van de 3 geplande vervangingen van afzetcontainers gerealiseerd. De 3e vervanging staat gepland in 2023. Het maken van beeld van klimaatknelpunten per wijk zijn gefinancierd uit het investeringsbudget voor klimaatadaptatie. Verder planvorming rondom klimaatadaptatie in combinatie met het aanvullende krediet wordt in 2023 uitgewerkt.