Programma 10: Economische zaken en grondzaken

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Beleidskader
Economische zaken
- Uitvoeringsplan Structuurvisie 2019
- Binnenstadplan/Regiostedenfonds


Grondzaken
- Nota Grondbeleid 2022
- Grondprijzennota 2022
- Meerjarenperspectief grondexploitatie 2022.


Relaties met andere beleidsterreinen
Economische ontwikkeling is van groot belang voor de vitaliteit van onze gemeenschap. Daarmee werkt het door in veel verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. In het bijzonder geldt dit in sociaaleconomisch en ruimtelijk-economisch opzicht.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Wat hebben wij bereikt?

De Meppeler economie had in 2022 te maken met bijzondere omstandigheden.  Het jaar begon met strenge Coronamaatregelen maar werd ook gekenmerkt door toenemende schaarste aan personeel en vestigingslocaties.  Onzekerheden over het stikstofbeleid, de capaciteit van het elektriciteitsnet, inflatie en de stijgende rente beginnen hier en daar door te werken in de lokale economie. 

Door het stimuleren van de innovatiekracht en diversiteit van ons bedrijfsleven proberen wij de lokale economie zo goed mogelijk te wapenen tegen de toenemende onzekerheden.

Economische zaken en grondzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Economische innovatie, ontwikkeling en samenwerking.

Terug naar navigatie - Economische innovatie, ontwikkeling en samenwerking.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2019 2020 2021 2022
Functiemenging % 55,2% 55,0% 55,2% nog niet bekend
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr 138,2 143,7 149,3 nog niet bekend

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken
Lasten 22.862 8.963 14.428 17.282 -2.854
Baten -22.049 -7.837 -12.235 -16.751 4.515
Totaal Economische en grondzaken 813 1.126 2.193 531 1.661
Totaal Economische zaken en grondzaken 813 1.126 2.193 531 1.661
Saldo van baten en lasten 813 1.126 2.193 531 1.661
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken
Onttrekkingen -221 -230 -503 -519 16
Stortingen 0 667 0 0 0
Totaal Economische en grondzaken -221 437 -503 -519 16
Totaal Economische zaken en grondzaken -221 437 -503 -519 16
Totaal reserve mutaties -221 437 -503 -519 16
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 52 - Economische zaken en grondzaken
Div economische aangelegenheden 49 I
Circulaire haven Oevers S 68 I
Binnenstadsplan 1.248 I
Ondernemersfonds -34 S
Onttrekking reserve Ondernemersfonds 15 S
Overige gebouwen en grond -79 I
Garantiebijdrage Zandwinning 33 I
Kavel Krips -33 I
Multifunctionele accommodatie 149 I
Mutatie winstneming en voorziening grondexploitaties -270 I
Inbreng, verkoop en ruiling gronden 308 I
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 233 I
Kapitaallasten
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 -10
Saldo programma 10 - Economische zaken en grondzaken 1.677

Analyse financiële afwijkingen

Diverse economische aangelegenheden

Het resultaat op het onderdeel diverse economische aangelegenheden wordt positief beïnvloed door een aantal terug te betalen bedragen van onder meer Vereniging eigenaren centrum Meppel en Stadswerkplaats. 

Regiodeal Port of Zwolle, logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid

De Regiodeal Port of Zwolle is een meerjarig project en in de ramingen gelijk verdeeld over de drie jaren (2021-2023) van de deal (over 3 jaar totaal € 225.000). In 2022 is voordeel van € 68.000 door het toerekenen van een deel van de subsidie Provincie Overijssel (Regiodeal) aan dit jaar en nog niet gemaakte kosten voor dit project. In de praktijk valt het zwaartepunt van de uitgaven in het jaar 2023. De verantwoording van de subsidie verloopt over een periode van 3 jaar.

Binnenstadplan

Naar aanleiding van de gewijzigde beschikking Binnenstadfonds van de provincie Drenthe is in 2022 het restant van de € 2.000.000 subsidie volledig verantwoord. De provincie biedt met deze gewijzigde beschikking de mogelijkheid om kosten en subsidie in lijn te brengen met de context van de binnenstedelijke situatie en ontwikkelingen in Meppel in de periode 2017-2022.  De (eerder) gemaakte kosten zijn verantwoord op meerdere producten. Op product 52 Economische zaken en grondzaken leidt dit in 2022 ten opzichte van de begroting per saldo tot een voordeel van € 1.248.000.

Ondernemersfonds Meppel

Bijdrage aan het Ondernemersfonds (gebaseerd op de extra OZB die ondernemers betalen) is aangepast aan het areaal niet-woningen en geeft een nadeel t.o.v. de begroting. Daarnaast is de afrekening over het jaar 2021 ook hoger uitgevallen. Tegenover de bijdrage staat een onttrekking uit de reserve Ondernemersfonds. 

Overige gebouwen en grond

Hogere lasten energie, schoonmaak, verzekeringen en lagere huuropbrengsten overige gebouwen € 79.000.  Kavel Krips is eind 2021 verkocht en levert € 33.000 minder huurinkomsten t.o.v. de raming.  Afzet zandwinning in verband met aanleg van de ontsluitingswegen Nieuwveense Landen en de deelplannen Weideblick en Broeklanden 1 en geeft een voordeel van € 33.000.

Multifunctionele accommodaties

Een voordeel van € 149.000 door opbrengst verhuur van de multifunctionele accommodaties en een niet geraamd voordeel op doorberekende gas en elektra.

Niet te ontwikkelen gronden/gronden overige bedrijventerreinen

Inbreng, ruiling en verkoop van gronden levert een incidenteel voordeel van € 308.000.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden Afsluiten
Programma 10 - Economische zaken en grondzaken
Bijdrage Kornwerderzand 250.000 - 250.000 5 - 250.000 - - Nee
Totaal Programma 10 - Economische zaken en grondzaken 250.000 - 250.000 - 250.000 - -

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen

Het streven is om in 2023 te komen tot het sluiten van een regionale bestuursovereenkomst in relatie tot  de vernieuwing van het sluizencomplex bij Kornwerderzand.  De beoogde bijdrage van de gemeente Meppel maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.