Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Beleidskader
- Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) 2013-2018
- Cultuurnota ‘Panta Rhei – cultuur is van de samenleving’ (2016)
- Evenementenbeleid gemeente Meppel (2015)
- Erfgoedverordening Meppel 2017
- Cultuurhistorische inventarisaties en waardenstellingen
- Beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ (2021).


Relaties met andere beleidsterreinen
Een sterk cultureel veld heeft een gunstig effect op de lokale economie. Zo heeft Meppel een voorziening voor podiumkunsten, is er belangwekkend erfgoed en zijn er recreatieve en toeristische voorzieningen die de aantrekkelijkheid van de stad vergroten.
De verschillende beleidsterreinen in dit programma hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Er is een relatie met programma 8 dat zich richt op kwalitatieve stadsontwikkeling en beeldkwaliteit.

Informatie over schouwburg Ogterop leest u in paragraaf schouwburg Ogterop

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Een cultureel en recreatief aantrekkelijk Meppel dat haar regionale positie versterkt als mooi en bruisend stadje in een omgeving van nationale parken.
Behoud dan wel vergroting van het maatschappelijk belang dat voortkomt uit de intrinsieke waarde van het actief of passief beleven van kunst en cultuur, erfgoed en recreatie.
Bevordering van het ontlenen van een gezamenlijke identiteit door ontsluiting van ons erfgoed en de aandacht voor ‘het Verhaal van Meppel’.
Het cultuuraanbod, de cultuur- en erfgoedvoorzieningen en het evenementenaanbod hebben ernstig te lijden onder de gevolgen van corona. Ook de recreatieve ontwikkelingen worden gehinderd. Met de partijen streven we naar herstel en het benutten van nieuwe kansen.

Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Lokale partijen werken samen voor een betere zichtbaarheid. Efficiënte inzet van middelen.

Terug naar navigatie - Lokale partijen werken samen voor een betere zichtbaarheid. Efficiënte inzet van middelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behoud van ons erfgoed en een beter besef ervan. De aanwezigheid van ons erfgoed uitdragen met aandacht voor ‘het Verhaal van Meppel’. Voor de te ontwikkelen activiteiten is de beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ leidend.

Terug naar navigatie - Behoud van ons erfgoed en een beter besef ervan. De aanwezigheid van ons erfgoed uitdragen met aandacht voor ‘het Verhaal van Meppel’. Voor de te ontwikkelen activiteiten is de beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ leidend.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Evenementen zijn heel belangrijk voor Meppel. Een verdergaande professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke wet- en regelgeving. Een belangrijk item hierbij is veiligheid.

Terug naar navigatie - Evenementen zijn heel belangrijk voor Meppel. Een verdergaande professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke wet- en regelgeving. Een belangrijk item hierbij is veiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur
Lasten 1.554 1.537 1.725 1.448 276
Baten -147 -148 -148 -147 -1
Totaal Kunst en cultuur 1.407 1.389 1.577 1.301 276
Recreatie en toerisme
Lasten 357 327 327 342 -16
Baten -37 -1 -1 -15 14
Totaal Recreatie en toerisme 320 325 325 327 -2
Schouwburg
Lasten 1.187 1.850 1.900 1.744 157
Baten -185 -876 -876 -622 -254
Totaal Schouwburg 1.002 974 1.024 1.122 -97
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 2.728 2.688 2.926 2.750 177
Saldo van baten en lasten 2.728 2.688 2.926 2.750 177
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur
Onttrekkingen -25 0 -150 0 -150
Totaal Kunst en cultuur -25 0 -150 0 -150
Recreatie en toerisme
Onttrekkingen -20 0 0 0 0
Stortingen 15 0 0 0 0
Totaal Recreatie en toerisme -5 0 0 0 0
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme -30 0 -150 0 -150
Totaal reserve mutaties -30 0 -150 0 -150
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 44 -Kunst en cultuur + erfgoed
Plataan 59 S
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 14 I
Kapitaallasten
Diverse kleine afwijkingen < 20.000 53 I
Product 45 - Recreatie en toerisme
Diverse kleine afwijkingen < 20.000 -2 I
Product 48 - Schouwburg Ogterop
Zie paragraaf Schouwburg Ogterop -97 I
Saldo programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme 27

Analyse financiële afwijkingen

Plataan

Met ingang van 1 april 2022 is niet de Stichting CCM De Plataan meer verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de locatie. De gemeente Meppel heeft hiervoor subsidieafspraken gemaakt met Stichting Welzijn MensenWerk waarbij voor 2022 een besparing van € 55.000 is gerealiseerd.

Financiële ondersteuning corona
Er is  voor de regeling instandhouding lokale, culturele en maatschappelijk voorzieningen een bedrag van € 150.000 vanuit de coronareserve ter beschikking gesteld voor financiële ondersteuning. Hier is beperkt gebruik van gemaakt. De uitgaven waren € 25.000. De lasten zijn geboekt op het programma waar deze betrekking op hebben (programma 3 en 7).

Schouwburg Ogterop

Zie paragraaf Schouwburg Ogterop.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden Afsluiten
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
Ogterop
Verbeteren zichtlijnen, stoelen schouwburg zaal 215.000 - 215.000 15 - 215.000 - - Nee
Bouwkundige aanpassingen in verband met stoelen 200.000 - 200.000 15 - 200.000 - - Nee
Trekkenwand 170.000 - 170.000 15 - 170.000 - - Nee
Vernieuwbouw Ogterop - voorbereidingskrediet 250.000 - 250.000 40 250.349 -349 - - Ja
Vernieuwbouw Ogterop - realisatie business case 300.000 - 300.000 40 345.566 -45.566 - - Nee
Overig
Renovatie kap molen Sterrenberg 200.000 - 200.000 25 196.560 3.440 - - Ja
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme 1.335.000 - 1.335.000 792.475 542.525 - -

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen

De grotere investeringen in theater Ogterop zijn on hold gezet en worden betrokken in de business case rondom de vernieuwbouw van het theater. Het voorbereidingskrediet en krediet businesscase is besteed aan noodzakelijke proceskosten (fondswerver, circulaire regie, inkoop- en aanbestedingstrajecten, communicatie e.d.) en onderzoek en ontwerpwerkzaamheden door architect en adviseurs, inclusief kostencalculaties. Deze inzet is benoemd als onderdeel van de taakstellende ambitie voor de totale investering. 

De renovatie van de kap van molen Sterrenberg is in 2022 afgerond,