Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Openbare orde en veiligheid vallen de veiligheidsregio Drenthe (VRD) met bestaande gemeentelijke en bovengemeentelijke hulpdiensten (brandweer, ambulance, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)), crisisbeheersing en rampenbestrijding, de algemene plaatselijke verordening (APV) en een aantal andere bijzondere wetten.

Beleidskader
- Wet veiligheidsregio’s
- Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Meppel
- Regionaal Crisisplan Drenthe 2015
- Algemeen Plaatselijke Verordening
- Bestuurlijke boete
- Alcoholwet
- Preventie- en handhavingsplan alcohol - Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) 2020 en lokaal Bibob beleid 2015
- Lokaal coffeeshopbeleid 2016
- Beleidsregel verblijfsontzeggingen 2020
- Beleidsregel sluiting drugspanden 2013
- Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast
- Beleidsregel gevaarlijke en bijtende honden
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
- Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving openbare ruimte 2019-2025
- Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

Relatie met andere beleidsterreinen
Voor het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het ontwikkelen van volksgezondheidbeleid bestaat een relatie met het programma Sociaal domein (programma 3) en programma Sport en bewegen (programma 7).
Per 1 januari 2019 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Er is een nauwe relatie met programma 3 Sociaal domein om invulling te geven aan de crisismaatregel van de Wvggz.
De aanpak van ondermijning vraagt organisatie brede aandacht aan de hand van het integraal Ondermijningsbeeld Zuidwest Drenthe. Met extra capaciteit kan een begin worden gemaakt met de versterking van de bestuurlijke weerbaarheid en de aanpak van ondermijnende activiteiten. Er kan dan gerichter op de volgende thema’s ingezet worden: verbeteren van de informatiepositie van de gemeente, investeren in analysecapaciteit, op strategisch, tactisch en operationeel niveau samenwerken aan prioritering en alloceren van de capaciteit. Concreet betekent dit ook proactief op basis van beleidskeuzes de informatiepositie versterken en acteren op fenomenen en incidenten. Er is daarmee een relatie met nagenoeg alle beleidsterreinen en programma’s.

Algemeen
Een woon-, werk- en leefomgeving waar iedereen in Meppel zich veilig voelt.

Integrale openbare orde en veiligheid, Brandweerzorg en Diverse bijzondere wetten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het veiligheidsgevoel bij de burger tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij de burger vergroten zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid.

Terug naar navigatie - Het veiligheidsgevoel bij de burger tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij de burger vergroten zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid.

Door consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, in samenwerking met onze partners, de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verkleinen.

We zijn bestuurlijk weerbaar en ondersteunen en stimuleren maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk werpen we barrières op tegen de criminele industrie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2019 2020 2021 2022
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 1,2 1,2 1,0 nog niet bekend
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 4,0 3,8 2,5 nog niet bekend
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 1,9 1,6 0,7 nog niet bekend
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 4,8 5,7 5,1 nog niet bekend
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 13,0 11,0 8,0 nog niet bekend
Jongeren met delict voor rechter % 1,0% 1,0% 1,0% nog niet bekend

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Primaire Begroting 2022 Totaal Begroting 2022 incl. wijzigingen Realisatie 2022 Begroot - Rekening 2022
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid
Lasten 905 1.053 957 1.189 -232
Baten -77 0 0 0 0
Totaal Integrale openbare orde en veiligheid 828 1.053 957 1.189 -232
Brandweerzorg
Lasten 1.787 1.811 1.811 1.784 26
Baten -5 0 0 -5 5
Totaal Brandweerzorg 1.782 1.811 1.811 1.779 31
Diverse bijzondere wetten
Lasten 150 82 127 153 -26
Baten -97 -50 -86 -83 -3
Totaal Diverse bijzondere wetten 52 31 41 71 -29
Totaal Openbare orde en veiligheid 2.663 2.895 2.809 3.039 -230
Saldo van baten en lasten 2.663 2.895 2.809 3.039 -230
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 33 - Integrale openbare orde en veiligheid
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. -231 I
Product 34 - Brandweer en rampenbestrijding
Regionale brandweer (VRD) 24 I
Diverse kleine afwijkingen < 20.000 7 I
Product 35 - Bijzondere wetgeving
Uitvoering bijzondere wetten en regelgeving -39 S
Diverse kleine afwijkingen < 20.000 9 I
Saldo programma 2 - Openbare orde en veiligheid -230

Analyse financiële afwijkingen

Regionale brandweer

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft in 2022 de Algemene Reserve teruggebracht naar 2,5% van de begroting. Het hierdoor vrijgekomen bedrag is teruggestort naar de gemeenten. Voor Meppel is dit een meevaller van € 39.530.  

Het resultaat van de VRD over 2022 is bij het opmaken van de jaarstukken nog niet bekend.

Bijzondere wetgeving

Door toenemende toezichtstaken zien we al een aantal jaren een stijging van de kosten van handhaving door de BOA's. Daarnaast zijn ook de kosten voor uitvoering van bijzondere wetten zoals de opvang van zwerfdieren en de lijkbezorging van onvermogende overledenen toegenomen.