Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt de informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen, die in de verschillende programma’s staat, compact weergegeven. Op hoofdlijnen wordt een overzicht van de diverse heffingen gegeven en we besteden aandacht aan de geraamde inkomsten en het beleid ten aanzien van die heffingen. Verder wordt de lokale lastendruk ten opzichte van de overige Drentse gemeenten weergegeven en kunt u informatie lezen over het kwijtscheldingsbeleid.

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Voor 2022 zijn de lokale heffingen verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,5%. Dit percentage is gebaseerd op het verwachte consumentenprijsindexcijfer (CPI) uit het Centraal Economisch Pan. Naast de inflatiecorrectie zijn een aantal heffingen extra verhoogd. Het gaat dan om de precariobelasting, leges huwelijken, leges apv/bijzondere wetten,  havengelden beroeps- en pleziervaart, parkeervergunningen en marktgelden.

Wet WOZ: De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet WOZ. De mogelijkheid om de WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door veel Nederlanders gewaardeerd en benut. De berekening van de taxaties voor woningen vindt nu plaats op basis van de inhoud van een woning. Ingaande 2022 is het verplicht om dat te doen op basis van de oppervlakte van een woning. 

Overzicht belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht belastingen en heffingen

Gemeenten zijn beperkt in de belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de Gemeentewet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebonden en ongebonden belastingen.

Ongebonden belastingen die in Meppel worden geheven zijn:
-Onroerende zaakbelasting;
-Parkeerbelasting;
-Precariobelasting.

De opbrengsten van de ongebonden belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en zijn vrij te besteden. Ongebonden belastingen die niet worden geheven in Meppel zijn roerende zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting.

Naast ongebonden belastingen kan een gemeente rechten heffen. Dit zijn vergoedingen voor concrete prestaties door de gemeente geleverd. De rechten die in Meppel worden geheven zijn:
-Rioolheffing;
-Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten;
-Naheffingsaanslagen parkeren;
-Binnenhavengelden;
-Lijkbezorgingsrechten;
-Marktgelden;
-Leges.

De opbrengst van de rechten is niet vrij besteedbaar. De tarieven van rechten moeten zodanig worden vastgesteld dat de opbrengsten de kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden (maximaal 100% kostendekkendheid). Naast de directe kosten worden ook de overheadkosten (de zogenaamde indirecte kosten) meegenomen in de bepaling van het tarief.

Onroerende zaakbelasting(OZB)

Terug naar navigatie - Onroerende zaakbelasting(OZB)

De OZB zijn veruit de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Er zijn drie belastingsoorten, namelijk:
1 een belasting geheven van eigenaren van woningen;
2 een belasting geheven van eigenaren van niet-woningen;
3 een belasting geheven van gebruikers van niet-woningen.

De raming van de OZB is voor 2022 ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting verhoogd met de index (1,5%). Verder is rekening gehouden met de autonome stijging als gevolg van verbouw/nieuwbouw.

De heffingsgrondslag van de OZB is gebaseerd op de waarde zoals vastgesteld in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ). Het OZB bedrag wordt berekend op basis van een percentage (het tarief) van de WOZ waarde.

De tarieven OZB voor het belastingjaar 2022 worden bepaald door de geraamde opbrengst OZB 2022 te relateren aan de totaal geraamde WOZ-waarden. Het te betalen OZB-bedrag is een percentage (het tarief) van de WOZ-waarde.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de ozb-tarieven voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Deze jaarlijkse tarieven zijn bepaald op basis van de taxaties naar de peildatum van een jaar eerder. Zo
is de aanslag OZB voor het belastingjaar 2022 gebaseerd op tarieven voor 2022 en de waardepeildatum van de WOZ-waarde per 1 januari 2021.

2020 2021 2022
ozb niet-woning (gebruik) 0,276% 0,303% 0,301%
ozb niet-woning (eigendom) 0,348% 0,402% 0,413%
ozb woning (eigendom) 0,127% 0,128% 0,119%

Parkeerbelasting

Terug naar navigatie - Parkeerbelasting

In de gemeente Meppel worden de parkeertarieven gebruikt om de kosten voor parkeervoorzieningen te dekken en om het parkeren binnen de gemeente te reguleren. Meppel heft parkeergelden bij parkeermeters en -automaten en via parkeervergunningen.

Bij parkeergarage Keyserstroom, parkeergarage Kromme Elleboog en parkeerterrein Stadhuis worden parkeergelden achteraf geïnd. De tarieven voor het parkeren bij parkeermeters en -automaten zijn niet verhoogd in 2022. Bij de begroting 2022 is besloten om de tarieven voor de parkeervergunningen met 20% te verhogen.

De tabel hieronder laat zien wat de tarieven zijn van onze gemeente en in relatie tot omliggende gemeenten voor 2022.

Tarieven per uur Meppel Hoogeveen Zwolle
2021 2022 2021 2022 2021 2022
Centrum (zone 1) 1,85 1,85 1,75 1,80 3,00 3,00
Buitenring (zone 2) 1,50 1,50 nvt nvt 2,00 2,00
zone 3 0,85 0,85 nvt nvt 1,20 1,20
Tijden betaald parkeren ma t/m za 9:00-18:00, vrij 18:00-21:00 uur ma t/m za 9:00-18:00, vrij 18:00-21:00 uur ma t/m za 9:00-18:00, vrij 18:00-21:00 uur ma t/m za 8:00-19:00, vrij 19:00-21:00 uur ma t/m za 9:00-23:00 uur, zo 13:00-17:00 uur ma t/m za 9:00-23:00 uur, zo 13:00-17:00 uur

Precariobelasting

Terug naar navigatie - Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het gebruik van gemeentegrond. Voor terrassen of vaste standplaatsen wordt bijvoorbeeld precariobelasting geheven. Bij de begroting is besloten om de tarieven voor de precariobelasting met 5% te verhogen.

Rioolheffing

Terug naar navigatie - Rioolheffing

Rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruikers van een perceel waar direct of indirect water op het riool wordt afgevoerd. Er wordt een vast bedrag aan rioolheffing in rekening gebracht, onafhankelijk van de hoeveelheid geloosd water. Het tarief rioolheffing bedraagt in 2022 € 174 per aansluiting. De kosten voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel worden uit de opbrengst rioolheffing betaald.

De stand van de voorziening bedraagt op 31 december 2022 € 2.302.704. Als het dekkingspercentage hoger is dan 100% wordt de meeropbrengst in de egalisatievoorziening gestort.

Berekening van kostendekkendheid Rioolheffing
Taakveld 7.2 Riolering, Product 64 Riolering Begroting Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente 2.128.032 2.116.000
Inkomsten, excl. heffingen 0 -18.000
Netto kosten taakveld 2.128.032 2.098.000
Toe te rekenen kosten
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, activiteit straatreiniging 92.000 90.600
Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie, activiteit leggers schouw en waterlossing 80.000 77.800
Taakveld 2.4 Onderhoud watergangen/baggeren 41.000 38.300
Taakveld 2.1 Onderhoud onkruidbestrijding 30.000 23.500
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 74.000 74.000
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen, activiteit kwijtschelding 179.600 138.400
BTW 310.000 272.900
Totale kosten 2.934.632 2.813.500
Opbrengst rioolheffing -2.929.210 -2.938.500
Dekkingspercentage 100% 104%
Mutatie op de voorziening 5.422 -125.000

Reinigingsheffingen

Terug naar navigatie - Reinigingsheffingen

Afvalstoffenheffing wordt geheven bij alle huishoudens. De gemeente heeft de plicht de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Daarom is ieder huishouden verplicht bij te dragen in de kosten van afvalinzameling. Het maakt daarbij niet uit of mensen wel of geen afval aanbieden. Het tarief afvalstoffenheffing voor 2022 bedraagt € 212.  Reinigingsrecht wordt geheven voor de afvoer van bedrijfsafval en mag alleen in rekening worden gebracht als ook daadwerkelijk een dienst wordt geleverd.

De kosten voor het inzamelen, afvoeren en storten van afval worden uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaald. Als het dekkingspercentage hoger is dan 100% wordt de meeropbrengst in de voorziening afvalstoffenheffing gestort.

De stand van de voorziening bedraagt op 31 december 2022 € 356.100.

Berekening van kostendekkendheid Reinigingsheffingen
Taakveld 7.3 Afval, Product 55 Afvalinzameling Begroting Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente 3.326.288 3.123.100
Inkomsten, excl. heffingen -745.200 -651.800
Netto kosten taakveld 2.581.088 2.471.300
Toe te rekenen kosten
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, activiteit straatreiniging 88.000 86.000
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 229.000 229.000
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen, activiteit kwijtschelding 190.000 168.000
BTW 374.300 350.000
Totale kosten 3.462.388 3.304.300
Opbrengst heffingen -3.340.699 -3.358.900
Dekkingspercentage 96% 102%
Mutatie op de voorziening 121.689 -54.600

Naheffingsaanslag parkeren

Terug naar navigatie - Naheffingsaanslag parkeren

Om ervoor te zorgen dat automobilisten tijdig en voldoende betalen, worden controles uitgevoerd. Bij geconstateerde overtredingen legt de parkeercontroleur een naheffingsaanslag (parkeerboete) op.

Berekening van kostendekkendheid Naheffingsaanslagen parkeren
Taakveld 2.2 Parkeren, Product 65 Parkeren Begroting Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente 161.676 157.106
Inkomsten, excl. Heffingen 0 0
Netto kosten taakveld 161.676 157.106
Toe te rekenen kosten
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 36.356 37.161
Totale kosten 198.032 194.267
Opbrengst heffingen -48.719 -41.343
Dekkingspercentage 25% 21%

Binnenhavengelden

Terug naar navigatie - Binnenhavengelden

Onder de naam ‘binnenhavengeld’ wordt een recht geheven voor het gebruik van de haven met een vaartuig. De kosten van door de gemeente verstrekte diensten in de haven worden gedeeltelijk uit het binnenhavengeld gedekt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in beroepsvaart en pleziervaart.

Dekkingspercentages Beroepsvaart en Pleziervaart:

Berekening van kostendekkendheid Binnenhavengelden - Beroepsvaart
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen, Product 62 Water, activiteit beroepsvaart Begroting Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente 338.413 196.542
Inkomsten, excl. heffingen 0 -2.136
Netto kosten taakveld 338.413 194.406
Toe te rekenen kosten
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer, product 60 activiteit onderhoud civiele kunstwerken 189.844 161.534
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit beheer en onderhoud watergangen (25%) 10.240 9.576
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit onderhoud havenvoorzieningen (80%) 94.441 90.894
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit brugwachterlocaties (80%) 23.106 14.490
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit havenkantoor (67%) 24.324 36.525
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 45.445 46.451
Totale kosten 725.813 553.876
Opbrengst heffingen -226.791 -265.238
Dekkingspercentage 31% 48%
Berekening van kostendekkendheid Binnenhavengelden - Pleziervaart
Taakveld 2.3 Recreatieve havens, Product 62 Water, activiteit pleziervaart Begroting Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente 88.413 85.305
Inkomsten, excl. heffingen 0 0
Netto kosten taakveld 88.413 85.305
Toe te rekenen kosten
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer, product 60 activiteit onderhoud civiele kunstwerken 132.333 105.536
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit beheer en onderhoud watergangen (25%) 10.240 9.576
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit onderhoud havenvoorzieningen (20%) 23.610 22.724
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit brugwachterlocaties (20%) 5.777 3.623
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit havenkantoor (33%) 11.980 17.990
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 9.089 9.290
Totale kosten 281.442 254.043
Opbrengst heffingen -145.673 -139.354
Dekkingspercentage 52% 55%

Leges

Terug naar navigatie - Leges

Leges’ is de aanduiding voor rechten die worden geheven voor het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. In de legesverordening zijn bepalingen opgenomen over de activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt. Verder staan daarin de tarieven en de grondslagen bij het heffen van de leges. De legesverordening is onderverdeeld in drie titels (zie tabel).

Legestarieven mogen op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend zijn. De kostendekkendheid mag bij titel 1 en titel 2 voor het totaal van de onderdelen niet meer dan 100% zijn. Binnen titel 3 geldt de maximale kostendekkendheid van 100% voor elk afzonderlijk tarief, van de geraamde lasten en baten.

Het verschil in dekkingspercentage tussen begroting en werkelijk wordt verklaard door:
Titel 1: Verschil tussen begrote en werkelijke dekkingspercentages is minimaal.
Titel 2: Incidenteel hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen dan geraamd.
Titel 3: Mindere opbrengst bij leges horecavergunningen dan geraamd.

Recapitulatie Titel 1,2 en 3
Totaal Werkelijke lasten Werkelijke baten Werkelijke dekking Begrote dekking
Kostendekking Titel 1 € 630.149,96 € 520.267,75 82,6% 84,2%
Kostendekking Titel 2 € 1.015.069,58 € 1.739.393,54 171,4% 87,6%
Kostendekking Titel 3 € 67.907,64 € 10.290,78 15,2% 38,8%
Kostendekking totale tarieventabel € 1.713.127,17 € 2.269.952,07 132,5% 84,5%

Lijkbezorgingsrechten

Terug naar navigatie - Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor verleende diensten door de gemeente.

Berekening van kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria, Product 30 Begraafplaatsen Begroting Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente 342.316 447.270
Inkomsten, excl. heffingen -5.522 -5.691
Netto kosten taakveld 336.794 441.579
Toe te rekenen kosten
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 45.445 46.451
Totale kosten 382.239 488.030
Opbrengst heffingen -296.853 -230.952
Dekkingspercentage 78% 47%

Marktgelden

Terug naar navigatie - Marktgelden

Marktgeld wordt geheven voor het hebben van een standplaats op de markt.

Berekening van kostendekkendheid Marktgelden
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, Product 35 Bijzondere wetgeving, activiteit markten Begroting Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente 57.246 57.941
Inkomsten, excl. heffingen 0 -1.945
Netto kosten taakveld 57.246 55.996
Toe te rekenen kosten
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 9.089 9.290
Totale kosten 66.335 65.286
Opbrengst heffingen -22.000 -25.067
Dekkingspercentage 33% 38%

Geraamde opbrengsten van alle heffingen voor 2022

Terug naar navigatie - Geraamde opbrengsten van alle heffingen voor 2022

In de tabel zijn de gerealiseerde opbrengsten voor 2021 vergeleken met de geraamde opbrengsten en de werkelijke opbrengsten 2022.

Heffingsoort Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022
Bedragen x € 1.000 Primitief (na wijziging)
OZB gebruikers niet-woningen 1.827 1.887 1.887 1.878
OZB eigenaren niet-woningen 2.986 2.978 2.978 3.087
OZB eigenaren woningen 4.642 4.825 4.825 4.816
Onroerende zaakbelasting 9.455 9.690 9.690 9.781
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 3.260 3.341 3.341 3.359
Rioolheffing 2.888 2.929 2.929 2.939
Parkeerbelasting 1.137 1.788 1.488 1.367
Precariobelasting 18 63 63 57
Lijkbezorgingsrechten 232 284 284 231
Leges omgevingsvergunning 1.043 853 853 1.739
Leges burgerzaken 460 413 413 520
Leges europese dienstenrichtlijn 18 24 24 10
Leges totaal 1.522 1.290 1.290 2.270
Marktgelden 23 22 22 25
Havengeld beroepsvaart 202 227 227 265
Havengeld pleziervaart 119 146 146 139
Liggelden 14 7 7 10
335 380 380 415
Totaal 18.871 19.787 19.487 20.444

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Kwijtschelding

Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad Invordering. De hierin gestelde criteria zijn afgeleid van de regelgeving van het rijk. Bij het behandelen van een kwijtscheldingsverzoek vindt een
inkomens- en vermogenstoets plaats. De normen voor kwijtschelding worden landelijk bepaald. Als een belastingschuldige noch betalingscapaciteit noch vermogen heeft, wordt kwijtschelding van
afvalstoffenheffing en rioolheffing verleend. In incidentele gevallen komt het voor dat ook de onroerendezaakbelasting wordt kwijtgescholden.

Bij de bepaling van kwijtschelding houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud. Er is bewust geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren
om zodoende de meest ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook kleine ondernemers komen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking.
In onderstaande tabel staan de bedragen die in 2021 en 2022 met kwijtschelding zijn gemoeid.

Kwijtschelding Realisatie 2021 Begroting 2022 Realisatie 2022
Bedragen x € 1.000
Afvalstoffenheffing 166 170 163
Rioolheffing 138 150 134
Totaal 304 320 297

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

In de volgende tabel geven we een overzicht van de woonlasten van alle Drentse en naburige gemeenten voor 2022. Meppel staat op nummer 1 in het rijtje van voordelige gemeenten in Drenthe en de directe
omgeving van Meppel. Een aantal Drentse gemeenten kent tariefdifferentiatie voor afvalstoffenheffing en/of rioolheffing.

Woonlastendruk
Gemeente OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totale woonlasten
Mph Mph
Meppel 298 212 174 684
Tynaarlo 372 189 166 727
Steenwijkerland 288 249 202 739
Midden-Drenthe 317 207 239 763
AA en Hunze 361 242 163 766
De Wolden 380 189 233 802
Staphorst 372 249 208 829
Noordenveld 356 227 256 839
Assen 454 253 137 844
Westerveld 399 239 220 858
Hoogeveen 449 287 150 886
Emmen 417 285 216 918
Coevorden 490 296 218 1004
Borger-Odoorn 533 222 268 1023
Bron: www.coelo.nl
Mph = Meerpersoonshuishouden (2 personen of meer)
Note: Borger-Odoorn, de Wolden, Staphorst, Emmen en Steenwijkerland hebben Diftar

Gemiddelde lastendruk Meppel

Terug naar navigatie - Gemiddelde lastendruk Meppel

In het onderstaand overzicht zetten we de ontwikkeling van de gemiddelde lokale lastendruk in Meppel in de jaren 2019 tot en met 2022 op een rij.

2019 2020 2021 2022
Gemiddelde waarde woning 199.000 210.000 228.000 250.000
Woonlasten
Ozb woningen 256 267 292 298
Afvalstoffenheffing 181 202 209 212
Rioolheffing 171 174 174 174
Totaal woonlasten 608 643 675 684